Agora en Zaan Primair: is school Behouden Haven wel veilig?

Agora en Zaan Primair zijn niet te spreken over de manier waarop wethouder Gerard Ram (Onderwijs) gekozen heeft voor een nieuwe school voor Et Buut en de Westerkim op de Behouden Haven.

De schoolbesturen vinden dat Ram doet voorkomen alsof er overeenstemming is over de school op die plek en de veiligheid… “Dit klopt niet” aldus Agora en Zaans Primair.

Volgens Ram heeft de inventarisatie duidelijk gemaakt dat de Behouden Haven de beste plek is. Volgens de scholen is er alleen een lijstje met alternatieven gemaakt waaruit Zaanstad zelf de Behouden Haven als eerste naar voren laat komen.

De scholen vinden dat hun huisvestingsplannen ondergeschikt worden gemaakt aan het voornemen van de gemeente om de Behouden Haven te ontwikkelen.

“Ons belang is echter het onderwijs, en de daarbij behorende voorzieningen. Veiligheid van onze leerlingen staat daarbij hoog op de ranglijst. In de workshops hebben Agora als Zaan Primair al aangegeven dat de verkeersdruk en vrachtverkeer als gevolg van aanwezigheid van het winkelcentrum een bedreiging vormen voor deze veiligheid.”

Pas na een extra workshop waarbij ook de gegevens over het vrachtverkeer door de gemeente zijn aangeleverd willen Agora en Zaan Primair instemmen met het plan voor een dependance op de Behouden Haven. Dat schreven de schoolbesturen op 15 januari. Pas een maand later, op 15 februari, heeft Zaanstad de brief openbaar gemaakt.

Overeenstemming?

Op 5 februari schrijven de schoolbesturen opnieuw naar de wethouder. De toon is aanmerkelijk minder vriendelijk. Ze zijn verbaasd dat op 7 februari de zaak al in het Zaans Beraad wordt besproken.

“In de begeleidende memo aan de gemeenteraad doet u voorkomen of schoolbesturen en gemeente overeenstemming hebben bereikt over de mogelijkheid om een school te bouwen op deze locatie die zowel functioneel als veilig bereikbaar is. Dit klopt niet. Zoals wij reeds aangaven in onze brief van 15 januari jl. zijn er vanuit de schoolbesturen nog sterke bedenkingen over de veilige bereikbaarheid en functionaliteit van een hier te realiseren schoolgebouw.”

Gerard Ram schrijft op 6 februari aan de besturen dat zijn belang dat “van de gehele stad” is, het probleem van de veiligheid en het vrachtverkeer wil hij pas aanpakken nadat een besluit is gevallen:

“Het klopt dat het aspect van vrachtverkeer nader uitgezocht moet worden, om vast te kunnen stellen welke oplossing qua ontwerp en praktische afspraken het meest veilig en haalbaar is. Indien de raad op 18 april akkoord gaat met het raadsvoorstel voor de Behouden Haven gaat het projectteam waarin de huisvesters van de schoolbesturen zijn vertegenwoordigd, hiermee aan de slag. En dat we samen met de andere belanghebbenden, waaronder de winkeliers uitzoeken hoe we de school goed inpassen en een veilige omgeving kunnen creëren.”

Workshops

Ram gaat niet in op het verwijt dat hij de raad op het verkeerde been heeft gezet door te suggereren dat hij overeenstemming heeft bereikt met de scholen over de locatie. In de Raadsinformatiebrief van 2 januari 2019 lijkt inderdaad die suggestie gewekt te worden:

“In twee workshops hebben gemeente en de schoolbesturen gezamenlijk onderzocht welke voorwaarden voor de inpassing van een school van toepassing zijn op de locatie Behouden Haven. Na afsluiting van deze twee workshops, waarin de voorwaarden en mogelijke oplossingen voor voorziene problemen met elkaar zijn besproken, bleef nog slechts één belangrijk vraag voor de schoolbesturen over: het moet een gebouw worden wat voldoet aan de huidige en toekomstige eisen voor het geven van goed en modern onderwijs [en] past een dergelijk gebouw op deze locatie? Het antwoord op de vraag luidt dat een school ontworpen volgens de moderne eisen past op deze locatie.”

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Tycho

    Ontzettend interessant artikel. Het is goed om te lezen dat de gemeente doorheeft dat Et Buut en de Westerkim op één plek proppen tussen de Mauritsstraat en het Volkspark toch niet zo’n goed idee is.

    Aan de andere kant werd afgelopen maandag bij een inloopsessie voor omwonenden en belangstellenden over de ontwikkelingen rondom de Behouden Haven aan omwonenden verteld dat de nieuwe school op de Behouden Haven ook echt een nieuwe school zou zijn (dus geen dependance), naast de geplande verhuizing van Et Buut en de Westerkim.

    Ofwel: de gemeente lijkt over deze nieuwe school twee verschillende verhalen te vertellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *