Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Zaanstad gevraagd om tijdelijk asielzoekers op te vangen in de Taetshallen op het Hembrugterrein in Zaandam. Het zou om ongeveer 300 mensen gaan, de opvang zou maximaal één jaar duren.

B&W van Zaanstad voert nu verkennende gesprekken met het COA. Zaanstad wil concrete afspraken maken over de voorwaarden waaronder de noodopvang gerealiseerd kan worden.

Zaanstad wil de communicatie met de directe omgeving bespreken en de kosten die samenhangen met de noodopvang en de impact op de omgeving in kaart brengen. Pas daarna wil het college een besluit nemen.

In de loop van volgende week denkt B&W de raad over de voortgang van de gesprekken op de hoogte te brengen.

Het COA wil in eerste instantie een half jaar gebruik maken van Taets, en een verlengingsoptie van nog een half jaar afspreken. COA zoekt naar extra capaciteit:

“omdat de huidige reguliere opvanglocaties absoluut vol zitten. Er is sprake van een zeer hoge instroom en statushouders stromen moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting.”

Het COA heeft Taets verzocht een offerte uit te brengen voor het gebruik van de hal voor de periode van 1 september 2021 tot 1 maart 2022 met een verlengingsoptie van een half jaar.

De doelgroep zal bestaan uit landelijk reguliere instroom en overloop uit bestaande asielzoekerscentra. Het gaat niet om kinderen onder 1 jaar en hun gezinsleden, alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s), asielzoekers die direct een medische mbehandeling nodig hebben of asielzoekers met een complexe zorgvraag.

Bewoners en bedrijven in de omgeving hebben een brief van Zaanstad gekregen.

Foto: het vertrek van asielzoekers bij de vorige opvang op het Hembrugterrein.