ZVH staat niet langer onder verscherpt toezicht van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. Het verscherpte toezicht werd in 2007 ingevoerd.

Volgens het CFV is er voldoende voortgang bij de herstelmaatregelen bij ZVH. Er worden huizen verkocht, onderhoudsuitgaven werden beperkt, de huurinkomsten stegen, bezuinigingen werden doorgevoerd, de hoge schuldenpositie is afgebouwd. Het CFV:

“ZVH is erin geslaagd om geheel op eigen kracht de koers te verleggen, aanzienlijke risico’s voor de financiële solvabiliteit en continuïteit weg te nemen en om de weg naar financieel herstel te vinden. Deze weg was lang en moeizaam, de prestatie die door bestuur, RvT en de medewerkers ZVH is neergezet verdient waardering.”

ZVH moet wel twee verbetermaatregelen blijven uitvoeren om te zorgen dat het financiële herstel duurzaam verankert. In november wordt het volledige rapport gepubliceerd.

ZVH werd door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de financiële positie door een omvangrijke leningenportefeuille zeer wankel was geworden.

Foto ZVH: renovatie Havenbuurt.