De oprichtster en drijvende kracht achter de in Krommenie gevestigde Kledingbank Zaanstad zou in de afgelopen jaren verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen (of onterecht besteden) van een bedrag van zo’n € 20.000.

Medewerkers van de Kledingbank spreken van verduistering, de initiatiefneemster zegt echter dat het om ‘oneigenlijk gebruik’ van subsidiegelden gaat.

Artikel-update

De Kledingbank dreigt in financieel zwaar weer terecht te komen omdat de gelden die niet besteed zijn aan doelen waarvoor ze bedoeld zijn, nu worden teruggevorderd.

Diverse betrokken bij de Kledingbank, waaronder twee bestuursleden, bevestigen tegenover De Orkaan dat er grote financiële onregelmatigheden bij de Kledingbank zijn geconstateerd.

De vrijwilligers zijn aangeslagen door het “enorme bedrag” dat zou zijn verdwenen, maar spannen zich tot het uiterste in om de Kledingbank in stand te houden en naar behoren te laten functioneren.

Er wordt gevreesd dat de publiciteit rond de verduistering negatieve gevolgen kan hebben voor het afstaan van kleding en de bijdragen van sponsors en donateurs. Vorig jaar ontstond al twijfel over de financiële situatie die hetzelfde beeld gaf als het jaar daarvoor, terwijl er meer resultaten waren verwacht.

In augustus 2016 meldde zich een deurwaarder met vorderingen die niet waren betaald en niet bekend waren bij de organisatie. Op dat moment had de voorzitter-penningmeester zich al onverwacht teruggetrokken, “omdat zij haar vleugels op een andere manier wilde uitslaan”. Alle pogingen om met haar in contact te komen en de overdracht in overleg te regelen zijn vergeefs geweest aldus een woordvoerder van de Kledingbank.

Schoon schip

Door de verduistering is de financiële positie van de Kledingbank kritisch geworden, maar het voortbestaan komt niet in gevaar. Met veel kunst en vliegwerk kan de Kledingbank aan haar financiële verplichtingen voldoen en het financiële gat dichten.

Bestuursleden zijn meteen begonnen met een saneringsronde om de kosten terug te dringen en de inkomsten te vergroten. Het voert daarover overleg met alle betrokken partijen en kan op medewerking rekenen. Naar verwachting is over een jaar tot anderhalf jaar schoon schip gemaakt

Aangifte

Volgens een persbericht zijn 1850 mensen afhankelijk van de Kledingbank. Een van de vrijwilligers geeft lucht aan haar woede over het verduisteren van geld bij een sociale instelling:

“We zouden haar het liefst door het slijk halen, maar daar zijn onze klanten niet mee gediend. We zijn voor veel mensen onmisbaar. Er komen dagelijks nieuwe klanten bij ons.”

Er is wel aangifte gedaan, maar die heeft volgens de politie weinig kans van slagen, omdat er sprake is van onkunde bij het administratieve en financiële beheer en bij de controle daarop.

Reactie oprichter – update

De oprichtster van de Kledingbank zegt in een reactie nadrukkelijk dat er van ‘verduistering’ geen sprake is maar dat er wel degelijk financiële onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. In augustus 2016 is zij gestopt bij de Kledingbank.

“Vanaf het begin was het een struggle om het financieel rond te krijgen en het hoofd boven water te houden.”

De boekhouding is door verschillende mensen gedaan, onder andere door de oprichtster zelf. De kern van het financiële probleem is volgens haar dat subsidies voor andere zaken zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld waren. Dus niet voor de projecten, maar voor de huur bijvoorbeeld. En om boetes te betalen voor het onverzekerd rijden met de auto van de Kledingbank.

Het precieze bedrag weet zij niet, maar in 2016, toen de oprichter nog betrokken was bij de Kledingbank, zou het om een bedrag van € 8000 gaan. Omdat het niet besteed is aan de doelen waarvoor ze zijn bedoeld, wordt het geld nu teruggevorderd.

De onder vuur liggende initiatiefneemster heeft zelf ook een advocaat in de arm genomen. “Wij willen juist graag een aangifte, dan kunnen we ook alle stukken inzien.”

Reactie voorzitter

Voorzitter Herman de Graaff had de affaire liever buiten de media gehouden omdat men nu bezig is de zaak weer financieel op orde te krijgen. Hij bevestigt tegenover De Orkaan dat het wel degelijk om een eindbedrag van om en nabij de € 20.000 gaat, opgebouwd uit onder meer openstaande schulden, niet betaalde rekeningen, boetes en teruggevorderde subsidiebedragen die niet besteed zijn aan de projecten waarvoor ze bedoeld waren.

Dat de oprichtster nu via een advocaat stukken wil inzien, bevreemdt hem. Die stukken bestaan uit de ‘boekhouding’ die zij zelf gevoerd heeft. Bovendien heeft het bestuur sinds augustus “op alle mogelijke manier contacten gezocht met de oprichtster om opheldering te krijgen over de financiën. Ze reageerde nergens op.”

Vrijwilligers

De Kledingbank werkt uitsluitend met vrijwilligers. Volgens de website van de Kledingbank zijn drie van de vijf bestuursfuncties in begin 2017 nog vacant hoewel volgens tekst dit jaar de openstaande plekken (waaronder penningmeester en secretaris) zullen worden ingevuld. Vooralsnog worden alleen voorzitter Herman de Graaff en bestuurslid Kitty Phillipo op de website genoemd.

In januari van 2016 betrok Kledingbank Zaanstad een nieuw onderkomen aan de Vermaningstraat 7c in Krommenie. De foto boven gebruikten we voor het verhaal over de verhuizing naar de nieuwe plek, en is afkomstig van de Facebookpagina van de Kledingbank.

Door De Orkaan / Jaap de Jong.