Natuurvergunning Olam aangevochten door ‘natuur’-clubs

Een vergunning voor cacaoverwerker Olam waarbij die 80 ton stikstof per jaar mag uitstoten, is in strijd met het eigen beleid van de Provincie Noord-Holland, waarbij juist de stikstofuitstoot beperkt moet worden.

De stikstofbelasting in de Zaanse natuurgebieden is nu al veel te hoog, en een uitstoot van 80 ton door Olam (hoger dan het bedrijf nu uitstoot) zal ernstige schade aanrichten.

Dat betogen De Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW), Stichting Kalverpolder, Vereniging Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’, Kontakt Milieu Zaanstreek (KMZ), Stichting Vrienden van het Oostzanerveld en de Stichting Krommeniër Woudpolder in een zienswijze over de natuurvergunning die de Provincie Noord-Holland aan Olam wil vertrekken.

Stikstofuitstoot

De vijf organisaties maken zich zorgen over de Zaanse Natura-2000 gebieden (Oostzanerveld, Westzijderveld, De Kalverpolder en Wormer- en Jisperveld) die nu al getroffen worden door stikstofuitstoot.

“uit het Natura-2000 beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 2016-2022 wordt vermeld dat met de huidige stikstofbelasting van ruim 1200 mol/ha/jaar de ‘Kritisch Depositiewaarde voor veenmosrietland’ (714 mol/ha/jaar) ruimschoots wordt overschreden en dat de verwachting dat dit tot voorbij 2030 zal voortduren.”

2963 koeien

Wat betekent een uitstoot van 80 ton per jaar? 2963 koeien.

“Een vergunning aan Olam voor de emissie van 80 ton ammoniak komt aldus overeen met de verlening van een vergunning voor bijna 30 melkveebedrijven met gemiddeld rond 100 koeien, in een straal rondom de locatie van Olam.”

Voor veenweidegebieden is stikstof slecht omdat exotische gewassen daardoor kunnen groeien en kenmerkende planten voor het veenmosrietland en de veenheide bedreigen:

“Zeldzame planten die het juist goed doen op voedselarme grond, verdwijnen daardoor. Zo verdringen brandnetels bijvoorbeeld orchideeën.”

Tegen een blijvende omvangrijke stikstof- en ammoniakuitstoot is niet op te werken aldus de indieners van de zienswijze.

Ongeloofwaardig

Bij de aanvraag van Olam worden vraagtekens gezet. De huidige ’toegestane’ emissie van ruim 500 ton is ‘ongeloofwaardig’ volgens de indieners (Olam stelt feitelijk 57 à 58 ton per jaar uit te stoten).

“Een emissie van een dergelijke omvang (meer dan zesmaal de nu aangevraagde emissiegrens) zou extreme schade aan de natuurlijke omgeving hebben veroorzaakt.”

De aanvraag bevat (mogelijk door de geheimgehouden stukken) onvoldoende gegevens om het goed te kunnen beoordelen volgens de indieners. Dat de aanvraag is gebaseerd op een vergunning uit 1996 is niet terecht volgens de indieners.*

De provincie zou niet meer maar juist minder moeten vergunnen:

“niet meer vergunnen dan strikt noodzakelijk en waar mogelijk te komen tot verdere reductie.”

Zaanse veenweidegebieden: Oostzanerveld (groen), De Polder Westzaan, bestaande uit: het Westzijderveld, het Guisveld en de Reef (rood), Kalverpolder (geel), Wormer- en Jisperveld (paars) en de Krommeniër Woudpolder (groen, is een natuurmonument).

Lees hier ons hele Olam-dossier.

* De Orkaan heeft een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend bij Zaanstad om alle stukken bij aanvraag van de vergunning uit 1994 in te mogen zien. Zaanstad heeft die aanvraag doorgestuurd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en die heeft uitstel gevraagd tot 12 januari omdat ze eerst ‘derden’ om toestemming willen vragen.

Foto helemaal boven: Stichting Kalverpolder, op de voorgrond de meetapparatuur, onderdeel van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) van het RIVM in de Kalverpolder, op de achtergtond de ammoniak bevattende rookpluim van Olam. Onder: Olam en Zaanse Schans vanaf de Kalverpolder (foto uit zienswijze)

Deel dit artikel:

5 reacties

 • Volgens Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) is dit alles een truc om stikstof-emissierechten te kunnen gaan verkopen. Want er is wetgeving die nieuwe emissieboekhouding gewoon weer toestaat (dus er is niks geleerd van het PAS-schandaal…)
  Zo deed Tata dat jarenlang m.b.t. CO2-emissierechten: kregen een enorm overschot aan gratis emissierechten, die zij vervolgens tegen veel geld hebben verkocht aan andere bedrijven. De bedragen die zij daarmee binnenhaalden was geen kattenpis maar ‘kassa!’.
  De site van ‘Vroege Vogels’ meldde in 2011: ‘Ook in 2010 kregen veel bedrijven van de Nederlandse overheid weer veel meer CO2-emissierechten toebedeeld dan dat ze werkelijk verbruiken. Deze bedrijven verdienen veel geld aan de verkoop van hun overschot aan emissierechten. Tata Steel is de grootste profiteur met een overschot aan emissierechten ter waarde van ongeveer € 44 miljoen.’
  De MOB-website wijdt een heel artikel aan Olam/Cacao de Zaan.
  ‘Vooruitlopend op de nieuwe wet – bedoeld wordt de wet ‘Stikstofreductie en natuurverbetering’, die MOB al ‘PAS 2.0 debacle’ noemt – is de grote stikstoffraude alweer begonnen in de industrie. De meest recente is de concept natuurvergunning van Olam Cocoa in Koog aan de Zaan. In het buitenland heeft dit bedrijf een slechte reputatie als het gaat om ontbossing van tropische oerwouden en is niet transparant over herkomst van cacao en palmolie.’
  En ‘In Koog aan de Zaan draait het bedrijf nog op een Hinderwetvergunning van 1994. Ondanks dat het bedrijf op de top 10 staat van ammoniakemittenten werkt het nog steeds zonder natuurvergunning met ernstige gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden.’
  Fraude
  Volgens MOB is hier sprake van fraude: ‘De ammoniakemissie in de jaren 2017/2028 bedroeg volgens de eerdere opgave van Olam zelf slechts 57.000 kg/jaar. Nu wordt 80.000 kg/jaar vergund. Aangezien dit geen “vergissing” is moeten deze verschillen in getallen als fraude worden betiteld. De provincie gaat hier onwetend óf bewust in mee. Uit de stukken blijkt dat de provincie heel ver (te ver) meegaat in de pogingen van Olam om een natuurvergunning te bemachtigen die zal gaan leiden tot meer stikstofdepositie op veel Natura 2000-gebieden in de verre omgeving tot zelfs op het Naardermeer.’
  Het hele betoog is erg interessant en na te lezen op: mobilisation.nl/index.php?id=61
  Als al het Naardermeer door deze ammoniak-uitstoot wordt getroffen, dan geldt dit dus zeker voor de Kalverpolder en onze andere Natura 2000-gebieden.
  Uitstoot vliegverkeer
  Daarbij komt ook nog eens het trieste feit dat de stikstof-uitstoot door het vliegverkeer door onze overheid al jarenlang is, en wordt, ‘weggerekend’. Ir. Leon Adegeest toonde dit diverse malen aan m.b.t. het dossier opening Lelystad Airport (LA). Er worden – bewust! – verkeerde rekenmethodes gebruikt, de Tweede Kamer wordt – bewust! – niet goed geïnformeerd, en waar dit verdoezelen van schadelijke uitstoot bij LA gebeurt, kun je er donder op zeggen, dat dit ook bij de enorme stikstof-uitstoot van die veel te hoge stroom vliegtuigen van en naar Schiphol gebeurt.
  Gewoon doorgaan met de sjoemelpraktijken van PAS, net zolang tot ook de rechter de opvolger daarvan ook weer afschiet. (Denk Urgenda: slechts de rechter kan dit ‘groenste kabinet ooit’ stoppen…)
  Voor mij is dit iets om je als Nederlander diep, diep voor te schamen: dat wij een regering/overheid hebben, die op deze manier onze schaarse natuurgebieden verder blijft verkwanselen, ten koste van puur economisch gewin.
  En het is echt niet alleen de natuur die schade lijdt, wij mensen zijn onlosmakelijk onderdeel van die natuur, en onze gezondheid wordt er met te hoge stikstof-uitstoot echt niet beter op…
  Op deze laatste dag waarop een bezwaar hierop mogelijk is, zal ik dit zeker nog doen.

  • Jan Betlem

   Enorm goede reactie Winnie op een zaak die vreemde vormen begint aan te nemen.

  • Louis Dirksen

   Uit het interview met vml ombudsman professor Brenninkmeijer in Trouw van hedenmorgen lees ik dat dit nog wel de minste waarden zijn die regering en parlement de afgelopen jaren hebben verkwanseld……….

   • Inderdaad! In dat artikel in Trouw leven we – volgens deze hoogleraar staatsrecht (niet de minste dus!) – ‘nu in een land waar de wetgever, de uitvoerder én de rechtspraak structureel zijn vergeten dat het uitgangspunt van overheidshandelen moet zijn dat burgers behoorlijk worden behandeld.’
    Hij noemt onze slechte burger-rechtsbescherming ‘uniek in Europa.’ Verder schrijft hij dat de Polen – waar wij zoveel kritiek op hebben – zich daar zelfs over verbazen: ‘Onze wetten worden niet eens getoetst aan de grondwet. (In Polen) zit de constitutionele toetsing van wetten in het systeem. Wij hebben in Nederland een regenteske benadering van het openbaar bestuur. Kabinet en parlement kunnen wetten maken zonder zich ergens wat van aan te trekken.’
    Arme Nederlandse burger dus…
    Ter illustratie: minister Cora van Nieuwenhuizen kan met een eenvoudige Maatregel van Bestuur (MvB) ingrijpende maatregelen met betrekking tot de luchtvaart invoeren, terwijl de weg naar de bestuursrechter voor ons burgers is afgesneden… De enige weg om verandering in deze MvB-maatregelen te krijgen is via lange, en zeer kostbare civiele rechtszaken… En wie heeft daar tijd en geld voor?

 • Jan Schoen

  Ja, ook voormalig ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer, Alex Brenninkmeijer, zegt in Trouw dat onze democratische rechtstaat niet meer functioneert. Dat komt omdat er te weinig tegenkracht tegen de regering is. Het parlement is krachteloos en teveel versnippert, reageert op de waan van de dag, doet te weinig eigen onderzoek om zich een goed oordeel te vormen. Terwijl de rechtspraak de overheid teveel naar de mond praat en zich geen eigen oordeel aanmeet. Ik ben bang dat Brenninkmeijer gelijk heeft. Een burger heeft geen schijn van kans tegen de overheid om bijvoorbeeld een rechtszaak te winnen. Alleen wanneer de overheid grove aantoonbare en verwijtbare fouten heeft gemaakt, is er een kleine kans voor de burger. Echter, omdat de overheid een batterij aan juristen inzet is die kans uiterst klein, omdat je daar als individu of organisatie niet tegenop kunt. Het heeft er alle schijn van dat de overheid een bureaucratische moloch is geworden, die niet de burger maar zichzelf dient.

Reageren? Ja, graag! Houd je aan onze regels

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *