Een vergunning voor cacaoverwerker Olam waarbij die 80 ton stikstof per jaar mag uitstoten, is in strijd met het eigen beleid van de Provincie Noord-Holland, waarbij juist de stikstofuitstoot beperkt moet worden.

De stikstofbelasting in de Zaanse natuurgebieden is nu al veel te hoog, en een uitstoot van 80 ton door Olam (hoger dan het bedrijf nu uitstoot) zal ernstige schade aanrichten.

Dat betogen De Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW), Stichting Kalverpolder, Vereniging Vogelbeschermingswacht ‘Zaanstreek’, Kontakt Milieu Zaanstreek (KMZ), Stichting Vrienden van het Oostzanerveld en de Stichting Krommeniër Woudpolder in een zienswijze over de natuurvergunning die de Provincie Noord-Holland aan Olam wil vertrekken.

Stikstofuitstoot

De vijf organisaties maken zich zorgen over de Zaanse Natura-2000 gebieden (Oostzanerveld, Westzijderveld, De Kalverpolder en Wormer- en Jisperveld) die nu al getroffen worden door stikstofuitstoot.

“uit het Natura-2000 beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 2016-2022 wordt vermeld dat met de huidige stikstofbelasting van ruim 1200 mol/ha/jaar de ‘Kritisch Depositiewaarde voor veenmosrietland’ (714 mol/ha/jaar) ruimschoots wordt overschreden en dat de verwachting dat dit tot voorbij 2030 zal voortduren.”

2963 koeien

Wat betekent een uitstoot van 80 ton per jaar? 2963 koeien.

“Een vergunning aan Olam voor de emissie van 80 ton ammoniak komt aldus overeen met de verlening van een vergunning voor bijna 30 melkveebedrijven met gemiddeld rond 100 koeien, in een straal rondom de locatie van Olam.”

Voor veenweidegebieden is stikstof slecht omdat exotische gewassen daardoor kunnen groeien en kenmerkende planten voor het veenmosrietland en de veenheide bedreigen:

“Zeldzame planten die het juist goed doen op voedselarme grond, verdwijnen daardoor. Zo verdringen brandnetels bijvoorbeeld orchideeën.”

Tegen een blijvende omvangrijke stikstof- en ammoniakuitstoot is niet op te werken aldus de indieners van de zienswijze.

Ongeloofwaardig

Bij de aanvraag van Olam worden vraagtekens gezet. De huidige ’toegestane’ emissie van ruim 500 ton is ‘ongeloofwaardig’ volgens de indieners (Olam stelt feitelijk 57 à 58 ton per jaar uit te stoten).

“Een emissie van een dergelijke omvang (meer dan zesmaal de nu aangevraagde emissiegrens) zou extreme schade aan de natuurlijke omgeving hebben veroorzaakt.”

De aanvraag bevat (mogelijk door de geheimgehouden stukken) onvoldoende gegevens om het goed te kunnen beoordelen volgens de indieners. Dat de aanvraag is gebaseerd op een vergunning uit 1996 is niet terecht volgens de indieners.*

De provincie zou niet meer maar juist minder moeten vergunnen:

“niet meer vergunnen dan strikt noodzakelijk en waar mogelijk te komen tot verdere reductie.”

Zaanse veenweidegebieden: Oostzanerveld (groen), De Polder Westzaan, bestaande uit: het Westzijderveld, het Guisveld en de Reef (rood), Kalverpolder (geel), Wormer- en Jisperveld (paars) en de Krommeniër Woudpolder (groen, is een natuurmonument).

Lees hier ons hele Olam-dossier.

* De Orkaan heeft een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend bij Zaanstad om alle stukken bij aanvraag van de vergunning uit 1994 in te mogen zien. Zaanstad heeft die aanvraag doorgestuurd aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en die heeft uitstel gevraagd tot 12 januari omdat ze eerst ‘derden’ om toestemming willen vragen.

Foto helemaal boven: Stichting Kalverpolder, op de voorgrond de meetapparatuur, onderdeel van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) van het RIVM in de Kalverpolder, op de achtergtond de ammoniak bevattende rookpluim van Olam. Onder: Olam en Zaanse Schans vanaf de Kalverpolder (foto uit zienswijze)