Nieuw coalitieakkoord: meer fiets, autoluw en minder Schiphol

Gister ondertekenden PvdA, ROSA, VVD, GroenLinks, CDA, D66 en CU het nieuwe coalitieakkoord ‘De molen op de wind zetten’, een voortzetting maar ook een aanpassing op onderdelen van het vorige akkoord.

Dankzij de toetreding van GroenLinks komt er meer ruimte voor fietsers. De partij heeft een fietscoördinator uit de onderhandelingen gesleept, een Fietsenplan, een nieuwe Parkeernota en een Groennorm. De groei van Schiphol wordt niet gesteund.

Wat is nieuw?

“Om de leefbaarheid van onze stad te vergroten, geven wij ruim baan aan fietsers. Wij zetten ons in voor betere fietsverbindingen en investeren daarom in de aansluiting met Amsterdam en andere regionale fietsverbindingen/ snelfietspaden. In een nieuw Fietsenplan komen we met meer maatregelen om fietsen te stimuleren.

We streven ernaar het aandeel van de fiets in het verkeer te verhogen van 27% naar ten minste 35%. Daartoe wordt een fietscoördinator aangesteld die deze doelstelling aanjaagt, knelpunten in kaart brengt en aanpakt en die de positie van de fietser waarborgt en verbetert bij ontwikkelingen en veranderingen in de stad.

We zetten in op maatregelen die het fietsgebruik stimuleren en veiliger maken zoals meer doorgaande en bredere fietspaden, snelfietspaden, betere bewegwijzering, fietsparkeervoorzieningen en oplaadpunten. Daarbij is er extra aandacht voor het meer en veilig (leren) fietsen van kinderen. Ook onderzoeken we wat er nodig is om ouderen langer veilig en prettig te laten deelnemen aan het fietsverkeer.

Ook in de plannen voor de binnenstad (van Zaandam denken wij) zijn aangepast:

“Wij vinden een aantrekkelijke, bereikbare en leefbare binnenstad belangrijk. Een stad waar voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers. Als onderdeel van het Zaanse Verkeers- en Vervoers Plan (ZVVP) onderzoeken wij de haalbaarheid, wenselijkheid en effectiviteit van een autoluwe en daarmee schonere binnenstad. Het onderzoek geldt zowel voor het bestaande autoluwe deel van het centrum, als voor eventuele uitbreidingen.

Parkeernorm

Iedereen een parkeerplaats voor de deur (of twee) zal niet meer gaan, er komt een nieuwe Parkeernota:

“Het is in het belang van zowel de huidige als de toekomstige bewoners van Zaanstad dat er duidelijke keuzes worden gemaakt over parkeren. Sommige bewoners willen wonen in autoluwe wijken, anderen willen juist genoeg ruimte voor de auto bijvoorbeeld vanwege een fysieke beperking of werk. In sommige smalle woonstraten is de auto beeldbepalend en leidt deze tot ruimtegebrek. Andere wijken zijn al ruim ingericht met inpandige parkeervoorzieningen of voldoende buitenruimte. Heldere uitgangspunten en maatwerk zijn daarom wenselijk voor zowel bewoners, als ontwikkelaars.

Bij het opstellen van de nieuwe Parkeernota ontwikkelen wij daarom normen die kunnen differentiëren naar de aard van de wijk en gebied, en gebaseerd zijn op heldere uitgangspunten. In wijken die in binnenstedelijk gebied liggen, waar de druk op de openbare ruimte groot, of openbaar vervoer gemakkelijk bereikbaar is, kan de norm lager liggen dan in wijken waar dat niet het geval is. Draagvlakmeting bij betaald parkeren blijft een onderdeel van ons parkeerbeleid.”

Geen ‘verdienmodel’ Zaanse Schans

De passage over de Zaanse Schans is ook veranderd, het ‘verdienmodel’ is eruit gehaald.

“er wordt een nieuwe heffing voor de Zaanse Schans geïntroduceerd. Met deze heffing kunnen de kosten worden gedekt van de gemeentelijke voorzieningen die ten behoeve van de Zaanse Schans worden aangelegd.”

Ook de passages over het Monetjaar zijn aangepast, het jaar 2021 wordt niet meer genoemd.

“Wij onderzoeken hoe wij de schilder Monet kunnen eren met een Monet-expositie en grote gerelateerde evenementen in Zaanstad voor zowel toeristen als inwoners”

Bij ‘groen’ wil Zaanstad aansluiten bij “de referentienorm in Amsterdam” en de klimaatambities breed uitdragen:

“Voor de leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie is groen in deze binnenstedelijke ontwikkelingen van essentieel belang. Om de groenvoorziening te borgen ontwikkelen wij in samenspraak met ontwikkelaars en bewoners een Zaanse Groennorm vergelijkbaar met de referentienorm in Amsterdam. Dit groen kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals groene daken, groene gevels, geveltuinen, hangende groenbalkons, etc. Projectontwikkelaars van met name nieuwe projecten kunnen met een puntensysteem worden gestimuleerd en uitgedaagd (zoals in Den Haag) om vindingrijk met de norm om te gaan.

Het uitvoeren van het klimaatakkoord wordt onder regie van het college met urgentie aangepakt. Het akkoord leidt tot concrete doelen, die ook zichtbaar moeten zijn. De ambitie om voor 2040 klimaatneutraal te zijn wordt breed uitgedragen. Als gemeente gaan we samen met rijk, provincie en maatschappelijke partners kijken hoe we de uitkomsten van de klimaattafels kunnen realiseren.

Schiphol en A8/A9

Over Schiphol is een nieuw beleidsvoornemen opgenomen:

Schiphol zorgt voor steeds meer overlast voor onze bewoners in grote delen van Zaanstad. Op sommige plaatsen is het nooit meer stil. Wij zetten ons in dat Schiphol tot minstens 2023 niet meer groeit en dat de handhaving van bestaande afspraken over nachtvluch- ten wordt nageleefd. We zullen dit standpunt actief uitdragen zowel naar onze bewoners als in alle betrokken bestuurslagen.”

En de A8/A9-verbinding? Daar is niks veranderd:

“Zaanstad kan financieel maar een beperkt deel bijdragen aan een eventuele verbindingsweg A8/A9. Wij vinden een goede landschappelijke inpassing van een verbindingsweg belangrijk en hebben de voorkeur voor een volledige aansluiting op de Provinciale weg in Zaandijk in westelijke richting.”

Afspraken DZ

Met DZ is een apart akkoord gesloten, dat gaat deels over de gemeentefinanciën:

“het college bij de jaarrekening apart en in duidelijke taal voor de Gemeenteraad en de Zaankanters verantwoording af over de schuldenpositie van de gemeente. Daarbij wordt uitgelegd met welk doel schulden zijn ontstaan, wat de hoogte van de schulden is en wat de vooruitzichten zijn voor de aflossing van de schulden.

Ook de afspraken over het transformatie- en investeringsfonds worden zorgvuldig nageleefd en transparant verantwoord. Vooraf wordt per inzet de gemeenteraad geraadpleegd en wordt gezocht naar draagvlak. Uitgangspunt  is dat projecten kansrijk moeten zijn. Het transformatiefonds is geen algemeen dekkingsmiddel en wordt met terughoudendheid en slechts wanneer er sprake is van een beperkte onrendabele top ingezet.”

Ook is afgesproken dat er één aanspreekpunt voor ondernemers komt en dat Zaanstad eerst probeert te bemiddelen bij conflicten in plaats van het op een rechtszaak aan te laten komen.


Bronnen: coalitieakkoord ‘De molen op de wind zetten’ en het vorige akkoord “Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen, foto: gemeente Zaanstad.

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Ben van Roode

  Ik heb geprobeerd de foto waarop het nieuw gevormde college staat, te vergroten.Ik wil hun gezichten zien en in hun ogen kunnen kijken. Wat bezielt ze om een akkoord te sluiten dat op het punt fietsen zal leiden tot luchtfietsen. De binnensteden zijn namelijk inmiddels al deskundig om zeep geholpen. Mede door het beleid van lokale overheden.
  Alternatieve jongens en meisjes halen een nieuwe koelkast namelijk op de fiets. Of wordt het centrum een paradijs als in Amsterdam. Je kan er van alles kopen dat je niet nodig hebt. Denk daar eens over na als het om het tegengaan van verspilling gaat.
  Verder constateer ik als ervaringsdeskundige dat ik al heel lang niet bij mijn gewenste bestemmingen kan komen, zonder dat ik nog een half uur moet gaan. Of vinden die vriendelijke jongens en meisjes het niet zo nodig om structureel over dit punt na te denken.
  Dan nog even over ouderen. Ook allemaal op de fiets? Sinds ik beperkt ben in mijn mobiliteit weet ik dat het in veel gevallen bijna niet meer mogelijk is om je interesses goed te kunnen beleven. Bezoek aan evenementen, musea, lekker eten en drinken, familiebezoek in binnensteden, noem het allemaal maar op.
  Iedereen op de fiets of maak gebruik van al die prima functionerende busjes?

 • Bep Hogendorp

  Die parkeernota klinkt onheilspellend vaag…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *