Eerder deze week schreef De Orkaan over de Stichting Krommenieër Woudpolder die alles wil doen om de aanleg van een fietspad in de Krommenieër Woudpolder te voorkomen. Het zou vooral ‘overbodig’ zijn omdat er daar in de buurt al veel andere fietspaden zijn.

In deze Orkaan-opiniebijdrage reageert Sonja Puhl-Diehle van de Fietsersbond Zaanstreek. De bond vindt namelijk dat er wel degelijk veel argumenten vóór het fietspad zijn, het ontbrekende stukje Fietspad Haansloot is de missing link  tussen Zaanstad en Uitgeest. Er kan dan vrijwel, over een grote afstand, over vrijliggende fietspaden gefietst worden.

De Rubriek Orkaan-opinie bevat bijdragen van lezers van De Orkaan.

Fietsersbond: wel fietspad Haansloot
Er komen enkele negatieve reacties op het voornemen van de gemeente om een fietspad langs de Haansloot aan te leggen. Hierbij enige uitleg waarom de fietsersbond voorstander is van het fietspad Haansloot langs de Woudpolder.

fietsersbondHet fietspad wordt als onnodige geldverspilling gezien. Wij zijn het eens dat voor een dergelijke investering je ook veel andere nuttige zaken kunt realiseren. Het is echter niet aan de Fietsersbond om daarin een afweging te maken. Wij houden ons aan onze opdracht namelijk het behartigen van de belangen van fietsers. Uiteraard zijn er ook andere belangen maar die afweging en prioriteitsstelling horen thuis bij de politiek i.c. de Zaanse gemeenteraad.

Natuurbehoud
Hoewel het dus niet de verantwoordelijkheid van ons als Fietsersbond is, delen wij wel de zorg om het behoud van de kwaliteit van de Zaanse veenweidegebieden. Natuurbehoud een zaak is van de lange adem. De planologische discussie rond de Zaanse veenweidegebieden speelt al sinds de 70er jaren van de vorige eeuw. De problemen rond het arbeidsintensieve beheer ook. Het maatschappelijk draagvlak voor de broodnodige forse investeringen in natuurbeheer verminderd. De terugloop in het ledental van N&M-organisaties is groter dan die van andere maatschappelijke organisaties.

Het draagvlak voor natuurbehoud bij veel Zaanse jongeren vanuit hun ‘stadscultuur’, is al helemaal niet meer aanwezig.  Juist voor natuur geldt; ‘uit het zicht, uit het hart’. Vandaar dat wij een doorgaande recreatieve route langs natuurgebieden acceptabel en zeer wenselijk vinden. Juist voor het behoud van op langere termijn. Het genoemde alternatief is wel een route maar geen recreatieve route.

Draagvlak
Voor zo’n recreatieve route moet de verstoring wel binnen de perken blijven. Voor zover we in diverse bronnen (o.a. Zaanse natuuratlas e.a.) konden vinden, is vooral de wijze van beheer bepalend voor de kwaliteit van de Zaanse gebieden. De grootste bedreiging voor natuurgebieden ontstaat o.i. als het draagvlak voor natuurbeheer vermindert zoals we in de periode onder staatssecretaris Bleeker hebben kunnen zien. Zonder draagvlak hebben burgers en dus ook de politiek  geen geld over voor natuurbeheer en ontstaan ook snel planologische bedreigingen.

Er wordt gesteld dat het pad 10 % van het natuurgebied inneemt. Overigens nemen wij aan dat de 10 % die genoemd wordt niet het ruimtebeslag van het pad zelf is maar de bufferruimte. Wij hebben geen aanwijzingen gevonden dat die buffer inderdaad zo fors in oppervlakte toeneemt. Natuurlijk kun je daar ook voorwaarden bij stellen. Geen verlichting (het is immers een recreatief fietspad, geen boomaanplant (i.v.m. predatoren op weidevogels) enz.

haansloot2(Het pad zou aan de noordkant van de Haansloot moeten komen, die van de hoek Waterjuffer / Rosariumlaan richting Noordenham loopt. Het zou moeten aansluiten op het pad dat nu al langs de Noorderham ligt – De Orkaan)

Nog een paar argumenten voor de aanleg fietspad Haansloot:

  • Door het toenemende  gebruik van de E-bike zal er behoefte ontstaan aan de langere-afstand-fietspaden langs recreatieve routes en buitengebieden.
  • Door het invullen van deze ontbrekende schakel ontstaat aan de oostkant van Zaanstad een recreatieve route met veel vrijliggende fietspaden en relatief weinig hinder van autoverkeer. Deze route  begint bij het Veldpark via Haaldersbroek, Zaanse Schans, Bartelsluis, Wormer en Wormerveer tot aan de Westdijk in Krommenie. De Westdijk geeft een snelle aansluiting naar Krommeniedijk en Uitgeest. Aan de westkant van de stad ligt de snelle route  voor forenzen. Zo zijn beide kanten van de stad voorzien van een goede doorgaande route, met elk zijn eigen karakter en doelgroep.