Sinds 2018 plegen jaarlijks tussen de 1800 en 1900 mensen in Nederland zelfmoord. Dat komt neer op ongeveer 5 zelfdodingen per dag.

Over de periode 2015-2019 lag het gemiddelde in Nederland op bijna 11 zelfdodingen per 100.000 inwoners. In de Zaanstreek is dat met 9 zelfdodingen per 100.000 inwoners relatief laag.

Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS die vandaag zijn gepubliceerd.

Er is een relatie tussen woonplaats en zelfdoding. In ‘weinig stedelijk’ gebieden is het zelfdodingscijfer hoger dan het landelijk gemiddelde volgens het CBS. In sterk stedelijke regio’s ligt het aantal zelfdodingen grofweg rond het landelijk gemiddelde, maar:

“regio’s waar het aantal zelfdodingen ver onder het gemiddelde liggen zijn Zaanstreek, Oost- en Zuidoost-Zuid-Holland en Flevoland.”

In plattelandsgebieden zou hogere werkloosheid, meer sociale isolatie, meer middelenmisbruik en tegelijkertijd een groter stigma op geestelijke problemen bestaan volgens het CBS, daarom stappen mensen minder snel naar geestelijke gezondheidszorg en suïcidepreventie.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van cijfers uit de doodsoorzakenstatistiek van 1950 tot en met 2020, “Deze informatie is afkomstig uit de doodsoorzaakverklaring van de arts (de behandelend arts, diens waarnemer of de gemeentelijk lijkschouwer), zelfdodingsformulieren van de politie en dossiers van de Officier van Justitie. Gevallen van euthanasie en hulp bij zelfdoding en ook pogingen tot zelfdoding zijn niet in deze cijfers opgenomen.”

Op grond van literatuuronderzoek stelt het CBS dat “stemmingsstoornissen zoals depressies en bipolariteit, en aan middelen gebonden stoornissen” de twee meest voorkomende diagnoses zijn die ten grondslag lagen aan zelfdoding. Ook het verlies van de partner, relatieproblemen, economische stressfactoren (werkloosheid, financiële problemen), immigratie, genderidentiteit en seksueel misbruik op jonge leeftijd leiden tot een hogere kans op zelfdoding.

Zelfdoding komt bij mannen ruim twee maal zo vaak voor als bij vrouwen. Bij ouderen is het aantal zelfdodingen gedaald sinds 1950, bij jongeren nemen ze juist toe.