Zaanstad: Twijfel over veiligheid recreatiepark Nauerna

Recreatiepark Nauerna is sinds gister door Zaanstad voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle publiek.

Volgens Afvalzorg is dat ‘buiten proportie’ omdat veilig recreëren wel degelijk zou zijn aangetoond door eerder onderzoek. Een verontreinigde plek – de enige volgens Afvalzorg – is afgezet met een hekwerk.

Bewoners, verenigd in de Werkgroep Nauerna, hebben hebben al eerder twijfels geuit over de veiligheid.

Om op de klachten, de sluiting, de berichtgeving en de eerste vragen te reageren heeft Zaanstad rond 13:00 het volgende persbericht verspreid:


Twijfel over veiligheid recreatiepark Nauerna

8 maart 2019 – De gemeente Zaanstad heeft gisteren Afvalzorg verzocht om Park Nauerna met onmiddellijke ingang te sluiten. Uit onderzoek is gebleken dat er twijfels zijn over het veilig kunnen recreëren op dit park. Het besluit van de gemeente komt in eerste instantie voort uit advies van de GGD om “de stortlocatie niet meer als recreatieterrein te gebruiken en pas open te stellen nadat de risico’s op contact met percolaatwater tot nihil zijn teruggebracht”.

Percolaatwater aangetroffen
De gemeente had de GGD gevraagd zich te buigen over recente onderzoeksresultaten van veiligheidsrisico’s, waaronder de mogelijkheid van uittredend percolaatwater.

Percolaatwater is regenwater dat de toplaag ingaat en nadat het in aanraking is geweest met onderliggend afval op een andere plaats weer uittreedt. Dit kan onschuldig zijn, maar afhankelijk van het type afval waarmee het in aanraking is gekomen, kan percolaatwater een risico voor de gezondheid van bezoekers van het park zijn. Sinds gisteren is bij de gemeente bekend dat er ook daadwerkelijk percolaatwater is aangetroffen.

Preventieve maatregelen
Omdat gezondheidsrisico’s niet kunnen worden uitgesloten, neemt de gemeente nu het zekere voor het onzekere door preventieve maatregelen te treffen. Prioriteit daarin is de maatregel om het publiek te weren uit het park. Afvalzorg heeft gister de toegang tot het park afgesloten, vandaag informeert de gemeente de bewoners per brief en volgende week tijdens een informatieavond. De gemeente gaat de komende tijd in gesprek met Afvalzorg en de Provincie om te kijken of en wanneer het park weer open kan.

Vervolgonderzoek
Hoewel de kans bestaat dat alle risico’s afwendbaar zijn, betreurt de gemeente de situatie ook omdat deze ontwikkeling komt nadat er jarenlang met diverse belanghebbenden (waaronder buurtbewoners en Afvalzorg) uitgebreid is gesproken en nauw is samengewerkt om het gebied om te vormen tot recreatiepark. De komende tijd wordt ieders betrokkenheid en verantwoordelijkheid opnieuw onder de loep genomen en mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu verder onderzocht en waar mogelijk weg genomen.


 

Deel dit artikel:

6 reacties

 • Jaap Meeuwsen

  Tja,wat moet je daar nou weer van denken.
  Wie moeten we nu weer geloven ?
  Heb eigenlijk altijd zo wel mijn twijfels over wonen en recreëren op een vuilnisbelt hoor.
  Percolaatwater was weer een geheel nieuw woord voor mij trouwens. Wel een mooi woord voor bagger.

 • Erjee

  Alleen onafhankelijk meten is weten, je kunt op je klompen aanvoelen, dat recreatie op een afvalberg nooit gezond kan zijn. Maar alles went, daarvoor is lobbyen uitgevonden. Ik heb de berg zien ontstaan. Nooit een ‘frisse’ boel geweest.

 • Alexandra

  En dat er percolaatwater zou komen, kon niet van tevoren bedacht worden door de knappe koppen? Dus gaan we wachten tot daar al mensen dieren aan blootgesteld zijn?

 • gerard konijn

  Via de Wet Openbaarheid Bestuur heb ik de notulen van veiligheidsoverleggen van Zaanstad gekregen. Afvalzorg, Provincie Noord Holland, gemeente Zaanstad en Belangengroep Nauerna zitten hierbij aan tafel. Belangengroep Nauerna namens de bewoners, terwijl zij slechts maximaal 33% van de bewoners vertegenwoordigen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft slechts een paar keer aan tafel gezeten, maar is daarna agendalid geweest: zij beschikken over alle notulen en bijlagen en zijn daarmee volledig geïnformeerd.

  De inwoners van Nauerna en de gemeenteraad is niet/volstrekt onvoldoende geïnformeerd over dit veiligheidsoverleg, dat vanaf 2013 achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden.
  Citaten veiligheidsoverleg, gevolgd door mijn opmerkingen hierover.

  Ik heb de citaten letterlijk gecopiëerd uit de mij toegezonden verslagen. Ik heb de volgorde aangehouden zoals ik de verslagen heb ontvangen. Er is sprake van 2 soorten overleg:
  – Veiligheidsoverleg over Park Nauerna, aangemerkt in de verslagen met VEILPARK met volgnummer;
  – Veiligheidsoverleg over de veiligheid van de gehele stortplaats, aangemerkt in de verslagen met VEIL met volgnummer.
  Pagina 11 van het verslag overleg veiligheid Nauerna parkfase 1 (VEILPARK3) Deskundigenoverleg van 9 januari 2014:

  Aandachtspunten:
  – Stabiliteit locatie
  – Zijdelings uittredend percolaat

  Hier is voor het eerst sprake van zorgen over deze belangrijke aandachtspunten, waaronder zijdelings uittredend percolaat.

  Pagina 3 van het verslag overleg veiligheid Nauerna parkfase 1 (VEIL.PARK4) Deskundigen overleg van 17 februari 2014:

  vraag 6: Reijnoud vraagt ter verduidelijking voor hemzelf waarom horizontaal gastransport snel is en verticaal transport langzaam? Theo licht dit punt toe (uitleg verdichting van aangebrachte lagen).

  Door de verdichting van het stortmateriaal gaat horizontaal gastransport veel sneller dan vertikaal gastransport. Wat voor gas geldt, geldt ook voor vervuild percolaat. Door de verdichting van het stortmateriaal treed er aan de zijkant van de stortplaats stortgas en vervuild percolaat uit, omdat het horizontaal vel makkelijker gaat dan vertikaal.

  Pagina 2 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL4) van 17 december 2013:
  7. Communicatie
  Nieuwsbrief
  BGN heeft concept-nieuwsbrief voor haar leden rondgestuurd naar gemeente, provincie en Afvalzorg. Hier is nogal wat commentaar opgekomen, met name omdat de nieuwsbrief naar oordeel van deze partijen de patstelling in de uitvoering van de overeenkomst te negatief belicht. BGN verwerkt naar eer en geweten de opmerkingen. Er worden geen nieuwe concepten van de nieuwsbrief rondgestuurd.
  De nieuwsbrief van BGN aan de leden is dus feitelijk de nieuwsbrief van BGN, gemeente, provincie en Afvalzorg, aan de leden. BGN kan en mag niet vrij-uit hun mening geven aan hun leden.
  Pagina 5 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL5), van 12 februari 2014:

  7. Communicatie

  BGN wil communicatie naar achterban doen. Afvalzorg vindt het meerwaarde hebben om dat gezamenlijk te doen.

  Gemeente was niet gelukkig met communicatie van BGN naar de raad buiten het college om. BGN vond dat ze geen keuze hadden vanwege een conflict dat was ontstaan na hun overleg met de gedeputeerde over wat er nu precies op dat overleg is gezegd door de provincie.

  BGN kan en mag niet vrij-uit hun mening geven aan hun leden en aan de gemeenteraad.

  Pagina 3 en 4 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL6), van 19 maart 2014:
  7. Communicatie

  G. Konijn heeft in zijn email aan de raad het beeld opgeroepen dat het brede veiligheidsoverleg een geheim en schimmig gebeuren is. Leeft dat beeld ook bij anderen? Gemeente heeft vernomen dat Ruud Pauw (partij Rosa) geïnteresseerd is en wel aanwezig zou willen zijn bij het overleg. Zijn we transparant genoeg, welke informatie moeten we nu delen? Bijvoorbeeld verspreiden van de zorgpuntentabel? BGN heeft vrijdagavond ledenvergadering en wil weten wat zij dan kunnen delen met de achterban.

  Het wordt nog te vroeg geacht om te integreren met het bewonersoverleg. We zijn nu constructief bezig en als mensen bij het overleg komen zitten die niet betrokken zijn geweest bij het begin, dan wordt het proces verstoord.

  Wat we doen is niet geheim. Het heeft echter pas zin om stukken naar buiten te brengen als er concreet iets is bereikt. Zo heeft het geen zin om de huidige zorgpuntentabel naar de raad of de omwonenden te sturen. In dit stadium zal de tabel alleen maar vragen oproepen. De BGN zou de tabel wel kunnen laten zien tijdens een PowerPointpresentatie, maar niet uitdelen.

  Andere ideeën voor meer transparantie is het regelmatig uitbrengen van een nieuwsbrief /nieuwsflits of het houden van een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden.

  Hoe communiceren naar de gemeenteraad? Nu nog geen informatie delen. Eerst nieuwe raad afwachten en vervolgens bespreken met wethouder hoe de raad te informeren.

  We zouden een gezamenlijke tekst kunnen maken, met daarin beschrijving van het proces dat we doorlopen, de afspraken die zijn gemaakt etc. Ewald doet deze week daar een voorstel voor (Actiepunt 35).

  Er is ook nog geen totaal communicatieplan. Gemeente (Anne), Afvalzorg (Raymonde Plevier van de afdeling Communicatie) en Ewald gaan dit gezamenlijk oppakken. Actie is uitgevoerd voor volgend overleg (Actiepunt 37).

  Wat we doen is niet geheim, we geven alleen geen informatie.

  Pagina 1 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL8), van 11 december 2014:
  Ap. 23: integreren met bewonersoverleg raakt aan communicatieplan. Na positief besluit van de gemeenteraad op 18 december wordt het plan opgestart.

  Pagina 6 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL8), van 11 december 2014:
  BESLISPUNTEN
  1 Bewonersoverleg van oktober wordt één maand uitgesteld en in het volgende veiligheidsoverleg wordt beslist of het bewonersoverleg in het daaropvolgende veiligheidsoverleg wordt geïntegreerd.

  Bovenstaand beslispunt 1 staat in elk verslag van het veiligheidsoverleg precies hetzelfde. Blijkbaar wordt er elk veiligheidsoverleg beslist dat het bewonersoverleg niet in het daaropvolgende veiligheidsoverleg wordt geïntegreerd. Het veiligheidsoverleg is en blijft hiermee geheim, informatie wordt niet gedeeld met belanghebbenden zoals oa omwonenden en gemeenteraad.

  Pagina 2 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL10) van 7 april 2016:

  Anne spreekt haar teleurstelling uit in de BGN omdat BGN tegen de afspraken in de gemeenteraad heeft geinformeerd over de stand van zaken van de mediation afspraken. Het vertrouwen is bij haar weg en evenals de motivatie om zich in te zetten voor de BGN. Ewald licht toe hoe het gekomen is: raadslid heeft gevraagd hoe het met de afspraken zit en BGN heeft stand van zaken doorgegeven. Hij geeft toe dat BGN fout is geweest, het ging per ongeluk. Harm: met onze communicatie-adviseur was afgesproken dat we gezamenlijk zouden communiceren over de voortgang.
  Anne: leest veel frustratie in de rapportage naar de raad, het is niet goed om conflicten in de raad uit te vechten. Zij vindt een derde keer niet acceptabel. Ewald: er is niet bewust negatief gerapporteerd.

  Het is voor BGN nog steeds verboden om ongecensureerd de gemeenteraad te informeren.

  Het onderzoeksrapport van CSO ( Lievense CSO) naar het veilig recreëren is definitief geworden op 20 maart 2015.
  Op pagina 5 van dit rapport staat:

  Laagsgewijs storten In ieder compartiment is het afval laagsgewijs ‘opgestapeld’. Tussen verschillende afvallagen kan een scheidende grondlaag zijn aangebracht. Afvalzorg geeft aan dat zij afval heeft gecompacteerd als dat daarvoor geschikt is, zoals bedrijfsafval en ‘kantoor-, winkel-, en dienstenafval’. Uiteraard raakt ieder afvaltype in zekere mate gecompacteerd door de voertuigen die daarover heen rijden en het gewicht van het erboven gelegen afval. Deze compactie is er ook de oorzaak van dat de doorlatendheid van het stortlichaam voor lucht (en water) in verticale richting veel lager kan zijn dan in horizontale richting. Hier kom ik later op terug.

  Op pagina 19 staat:

  Uit ervaring is bekend dat de horizontale doorlatendheid in een stortlichaam tot een factor 7 hoger kan zijn dan de verticale. Daarom is de kans dat stortgas op hellingen uittreedt groter dan op de vlakke delen bovenop omdat horizontale lagen ‘dagzoomen’ in de hellingen.

  Op pagina 20 en 21 staat:

  Omdat in een stortlichaam verschillende stoffen met verschillende eigenschappen (doorlatendheden) zijn gestapeld, en in meer of mindere mate samengedrukt, kunnen er trouwens geïsoleerde ophopingen van gas en percolaat ontstaan die niet in verbinding staan met de omgeving en ook niet gemakkelijk wegstromen. Maar voorspellen waar en wanneer is niet gangbaar noch eenvoudig. Afvalzorg geeft aan dat de kans dat stortgas op hellingen uittreedt groter is door de lagere weerstand [4].

  Op 20 maart 2015 is het CSO rapport definitief geworden. Nog in de VEIL.PARK notulen, noch in het CSO rapport wordt er serieus ingegaan op de 7x grotere horizontale doorlatendheid van gas en water, dan de verticale. Dit heeft echter cruciale gevolgen voor de veilig recreëren.

  Pagina 4 van van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL10) van 7 april 2016:

  Actielijst Theo bijlage 3 van zijn memo dd. 4 april 2016
  3: nieuwe zorgpunten, opnemen onder “veilig recreëren”. Eerste zorgpunt is asbest en glas in de afdeklaag van park fase 1.
  4: tweede zorgpunt is dagzomen, we noemen het uittreden van vloeistof. Theo: als ijzer uitreedt, dan kunnen metalen als arseen dat ook. Vloeistof zorgt voor gladheid.
  5: derde zorgpunt: wat is de chemische kwaliteit van de uittredende vloeistof.
  6: vierde zorgpunt: holen op het park. Die mogen er niet zijn volgens CSO. Moet op worden toegezien en holen dichtgemaakt.
  7: maaiwerk. Evt risico beschadiging meetpunten. Te bespreken in deskundigenoverleg.

  Pas op 4 april een memo komt waaruit blijkt dat er ernstige zorgpunten blijken te zijn, die in strijd zijn met veilig recreëren? Mosterd na de maaltijd.
  Veilig recreëren tussen asbest en vervuild percolaat? Onderzoek gedaan door deskundigen van Afvalzorg en nog 2 onafhankelijke deskundigen? Wederom is er hier gezorgd voor theoretische veiligheid en worden de werkelijke veiligheidsproblemen niet in de openbaarheid gebracht.

  In het CSO rapport staat:

  Gegevens opdrachtgever:
  Belangengroep Nauerna
  Overtoom 103
  1551 PG Westzaan.

  Uit de financieële jaarstukken van de Stichting Algemeen Belang Nauerna over de jaren 2014, 2015 en 2016 blijkt dat er alleen in 2016 € 12.912,05 is uitgegeven aan Edelman deskundigenonderzoek. Het CSO onderzoek is niet betaald door BGN en/of SABN. Zaanstad heeft van 2015 t/m 2018 in totaal € 68.826,75 aan rekeningen betaald aan Lievense CSO. Daar zit wel een rekening van € 907,50 tussen van 19 mei 2015 voor het verzorgen voor een presentatie voor gemeenteraad inzake Nauerna. Er zit echter geen rekening tussen voor het onderzoek van CSO van 20 maart 2015, naar het veilig recreëren zonder folie. Wie heeft dit onderzoek dan wel betaald en bepaald? Afvalzorg.

  Afvalzorg betaaltCSO, Zaanstad betaalt Edelman voor advies, BGN staat buitenspel. In theorie veilig recreëren, in de praktijk onveilig recreëren tussen uittredend percolaat, uittredend gas en asbest.

  Een stortplaats dient wettelijk de Best Beschikbare Techniek te gebruiken om de omgeving te beschermen. Wettelijk is hiervoor een bovenafdichtingsconstructie voorgeschreven met een gasontrekkingssysteem, lekdetectie, een niet-doorlatende folie en schone grond. Percolaat en gas kunnen dan niet uittreden, asbest zit niet in schone grond. Dan is er pas sprake van veilig recreëren.

  In een artikel van 2 juli 2015 het technisch Weekblad geeft CSO duidelijkheid (https://www.technischweekblad.nl/achtergrond/recreeren-op-een-voormalige-stortplaats/item7638)):

  ‘We waren niet de goedkoopste, wel het bureau met de meest aansprekende aanpak, met name hoe we met de vragen van de omwonenden wilden omgaan.’ Een van de uitgangspunten van het ingenieursbureau was: hoe maken we voor iedereen begrijpelijk of er risico’s zijn? ‘We wilden zo open en transparant mogelijk zijn. Niemand moest het gevoel krijgen dat er iets werd achtergehouden.’

  Het is bij Nederlandse vuilstortheuvels gebruikelijk dat uiteindelijk de bovenste laag wordt afgegraven, een folie wordt aangebracht waarom weer een nieuwe bovenlaag komt, wat al snel miljoenen kost. Zo stond het ook in de vergunning. ‘Wij zijn een ingenieursbureau dat dan niet denkt “daar zal het wel op uitdraaien”, maar kijkt of het echt nodig is.’ Nauerna wordt nu de eerste grote vuilstortplaats in Nederland die niet met folie is afgedekt, wat een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing oplevert.
  Doordat de stortplaats niet hoefde te worden afgegraven om een folie aan te brengen, kon er in korte tijd een recreatiepark worden aangelegd.
  Open en transparant over uittredend percolaat en asbest is CSO niet geweest. Doel van het onderzoek is geweest om een aanzienlijke kosten- en tijdsbesparing op te leveren voor de feitelijke opdrachtgever en rekeningbetaler Afvalzorg.

  Pagina 1 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL11) van 20 mei 2016:

  – Blz. 2, boven punt 3. Toevoegen: afgesproken is dat niet meer zal gebeuren dat naar de gemeenteraad wordt gecommuniceerd zonder dat eerst met elkaar besproken te hebben.

  BGN wordt wederom tot de orde geroepen, de gemeenteraad mag niet meer ongecensureerd geïnformeerd worden.

  Pagina 1 en 2 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL11) van 20 mei 2016:

  Ap. 53. Frank en Harm hebben elkaar telefonisch gesproken, er is nog geen overleg geweest. BGN heeft grote frustratie, bij Hans Lalk zit dat het diepst. Lalk heeft notitie opgesteld. Ernest vindt het jammer dat Hans Lalk niet aan tafel zit, Hans maakt de ontwikkelingen aan tafel niet mee. Hij zit vanwege tijd en beschikbaarheid niet bij ons overleg. Ewald en Harm hebben de intentie om verder te willen en het vertrouwen eruit te komen. Notitie van Lalk wordt eerst binnen BGN besproken, daarna vindt snel een gesprek plaats met Afvalzorg.

  Grote frustratie bij BGN. Waarover precies?

  Pagina 3 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL11) van 20 mei 2016:

  – Punt 5 (visuele verontreinigingen in leeflaag park).
  Afvalzorg vindt het niet gewenst, het is geen visitekaartje. De hergebruiksgrond is gezeefd volgens de vigerende richtlijn. De grond was niet asbestverdacht. Handpicking wordt minimaal 1x per jaar uitgevoerd en elke maand vindt inspectie plaats. Ewald vraagt of er dit jaar vóór het groeiseizoen een handpicking is gedaan. Dat is niet het geval. Anne: hoe in volgende fase te voorkomen? Harm: we gaan nog kritischer de grond vóór de toepassing beoordelen, eventueel zal fijner worden afgezeefd.

  – Punt 6, 7 (uittreden percolaat).
  Theo was bij de terreininspectie. Dagzomen heeft te maken met plateau waar water op stagneert. Zuurstof wordt verdrongen, ijzerreductie treedt op. Het water zoekt zich een weg, treedt uit, het ijzer oxideert in contact met zuurstof. Mogelijke oplossing is om te draineren en het water af te voeren. Afgewacht wordt wanneer het weer gebeurt, dan laat Afvalzorg de kwaliteit van het water analyseren. Theo heeft zijn bevindingen op papier gezet, inclusief aanbevelingen.

  Normoverschrijdingen van de luchtkwaliteitmetingen, asbest open en bloot in het park, uittredend percolaat, wat niet eens is geanalyseerd. Ondanks grote veiligheidsproblemen en grote frustraties bij BGN is op zaterdag 27 juni 2015 fase 1 van Park Nauerna feestelijk opengesteld voor recreatie.

  Pagina 3 en 4 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL13) van 23 november 2016:

  Eind 2015 en begin 2016 is waargenomen dat op enkele plaatsen in het park water uittreedt op het talud. Afvalzorg heeft geconcludeerd dat het om een film van ijzercarbonaat gaat die wordt veroorzaakt doordat ijzerhoudend water aan de oppervlakte komt en hier reageert met CO2 uit de lucht.
  Tijdens VEIL10 merkte Theo Edelman op dat als ijzer uittreedt, dit ook voor zware metalen het geval kan zijn.
  Tijdens VEIL11 is afgesproken om, zodra weer uittredend water met een olieachtige film wordt waargenomen, opnieuw een monster te nemen voor analyse op zware metalen. Tijdens een locatie-inspectie in oktober 2016 is voor het eerst sinds het voorjaar van 2016 weer uittredend water met een olieachtige film waargenomen in het park. Uit de analyseresultaten bleek dat het water licht verontreinigd was met chroom en niet verontreinigd met de overige zware metalen.
  Theo merkt op dat het watermonster is gefiltreerd en dat de concentraties hierdoor lager zijn dan in een ongefiltreerd watermonster. Cindy bevestigt dit, maar antwoord dat voor een toetsing aan de normen een gefiltreerd monster nodig is. Theo zou graag zien dat het ijzerhoudende materiaal wordt bemonsterd. Hier zit volgens Theo vaak een hoog gehalte zware metalen in, vooral arseen kan erg hoog zijn. Ewald vraagt zich af of het uittredende water in contact is geweest met stortmateriaal of alleen door de afdeklaag is gestroomd. Hij zou daarom graag zien dat het water op enkele stortparameters wordt onderzocht. Afgesproken is dat Theo een onderzoeksplan maakt (t.b.v. deskundigenoverleg, actiepunt 55). Nadat overeenstemming is over het onderzoeksplan, voert Cindy aanvullend onderzoek uit om de laatste vragen te beantwoorden. De insteek is dat dit het laatste onderzoek is naar de eventuele risico’s van uittredend water.

  Waarom heeft Afvalzorg steeds zelf gemonsterd, geanalyseerd en geconcludeerd, zonder overleg? Op 9 januari 2014 was er al sprake van uittredend percolaat. Waarom pas 3 jaar later een onderzoeksplan maken? En dan ook nog bij voorbaat eraan vast koppelen dat dit het laatste onderzoek is naar de eventuele risico’s van uittredend water?

  Pagina 1 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL14) van 15 februari 2017:

  Ewald merkt t.a.v. diezelfde pagina op dat bovenaan staat dat het dagzomende water op enkele stortparameters zou worden onderzocht. Hij meent dat was afgesproken dat sprake zou zijn van een onderzoek op een breed spectrum van stoffen. Dit zal aan de orde komen onder agendapunt 4 (bespreking deskundigenoverleg).

  Pagina 3 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL14) van 15 februari 2017:

  Er treedt in park fase 1 soms vloeistof uit met een olieachtig laagje. Dat is geen olie maar een ijzerverbinding. Omdat het water om een of andere reden niet naar beneden kan, gaat het naar een plek naar opzij, via de verticale wandjes van de paden. Het wordt te complex om een toetsingskader vast te stellen voor blootstelling aan de mens. Het voorstel van de deskundigen is daarom om prioriteit te geven aan het aanleggen van een drainage om het dagzomen te voorkomen. Dit biedt ook de mogelijkheid om een betrouwbaarder monster te nemen. Ewald is teleurgesteld dat er nog steeds niet op een breed spectrum is onderzocht, terwijl dit volgens hem wel de afspraak was. Hij vindt het van belang om te weten wat erin zit en waar het vandaan komt want door te meten weten we of het schadelijk is en dat kan veel zorgen wegnemen. Afgesproken wordt dat het onderzoek op een breed spectrum snel zal worden uitgevoerd.

  Op pagina 4 van van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL10) van 7 april 2016 staat:

  Er is urgentie bij de zorgpunten tav park (uittreding vocht en asbest). Allen zijn het hiermee eens.

  Als er bijna 1 jaar later nog steeds niet is geanalyseerd op een breed spectrum, er blijkbaar nog steeds geen betrouwbaar monster is genomen, en men geen idee heeft hoe schadelijk het is, geeft aan dat er totaal geen urgentie aan dit probleem is gegeven.

  Pagina 4 en 5 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL15) van 8 juni 2017:

  35: Vloeistofuittreding. In gezamenlijk overleg is een plan gemaakt om de wateroverlast te voorkomen. Dit is momenteel in uitvoering. Omdat het plan preventief is, zouden we geen monitoring en bemonstering meer nodig hebben. Achteraf evalueren we of het doel is gerealiseerd. Ewald zou graag monitoring zien op de plek waar we het afvoerwater verzamelen (wadi). Harm vindt dat prima. Afspraak: in volgende vergadering ligt er een protocol hoe we monitoren en wat doen we als een bepaalde waarde wordt overschreden. Ewald wil blijvende periodieke monitoring, Harm vindt enkele metingen voldoende, mits aantoonbaar schoon. Daarna monitoring beëindigen.

  4e. Notitie uittredend water Johan: het doel van het onderzoek was om te bepalen of uittredend water in contact is geweest met perolaat. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet zo is. Theo nuanceert de conclusie. Of het water al dan niet een beetje in contact is geweest met stortmateriaal kun je niet met zekerheid stellen. De BGN kan zich dus niet geheel vinden in de conclusie van de notitie. Theo erkent dat het uittredende vocht inderdaad totaal anders is dan het percolaat. Maar het water is niet schoon. De Europese normen voor oppervlaktewater voor PAK worden overschreden. Vaker meten en op meer plekken verschaft hierin meer inzicht. Harm: we willen plasvorming voorkomen, dan is meten niet nodig.

  Het is al jaren een feit dat er percolaat uittreed. Dit komt in aanraking met regenwater en wordt hierdoor verdund. De mate van verdunning zal variëren vanwege droge, natte, warme of koude perioden. Afvalzorg ontkent nu echter dat het uittredende water in contact is geweest met percolaat en stelt dat metingen dit aantonen. Waarom de Europese normen voor oppervlaktewater voor PAK worden overschreden wordt niet uitgelegd. Hoeft ook niet. Het is percolaat dat uitstroomd. Dit is wettelijk verboden. Afvalzorg en het bevoegde gezag zijn hiervan op de hoogte en treden niet op. Strafrechtelijk vervolgbaar?

  Op pagina 3 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL16) van 16 november 2017:

  Theo licht ook toe over de wateroverlast in het park. Afvalzorg heeft besloten om geen wadi te maken maar overtollig water direct af te voeren naar het percolaat, Daarom is er geen noodzaak om watermetingen te doen. Ewald: als het hard regent komt er nog steeds water in de ringsloot, de aanpak werkt nog niet goed. Cindy: de put had te weinig capaciteit, dit wordt verbeterd.

  Nog steeds overlast van uittredend percolaat, geen watermetingen nodig. Laat de wettelijk verboden vervuiling lekker in het park en de ringsloot lopen, ga niet meten en ontken alles.

  Op pagina 5 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL16) van 16 november 2017:

  Wandeling organiseren ter beoordeling of stukjes glas en asbest in park fase 1 naar behoren zijn verwijderd, en ter beoordeling van het dagzomen van water. Ernest en Rolf worden uitgenodigd (zorgpunt 34 en 35)

  Nieuwe activiteit op de stortplaats: gezamelijk asbest rapen.

  Op pagina 4 van het gespreksverslag veiligheid Nauerna (VEIL17) van 9 juli 2018:

  34: Asbest en glas zijn met handpicking uit fase 1 weggehaald. Ewald: het blijft industriegrond, dus zorgpunt is er nog.

  En gezellig dat het was. Wie heeft het meeste asbest gevonden? Wanneer geen we weer?

  Op pagina 4 van het gespreksverslag veiligheid Nauerna (VEIL17) van 9 juli 2018:

  35: Vloeistofuittreding. Er wordt een grindbak geplaatst. Of het is opgelost moet blijken na flinke regenval.

  Ook hier weer een herhaling: Nog steeds overlast van uittredend percolaat, geen watermetingen nodig. Laat de wettelijk verboden vervuiling lekker in het park en de ringsloot lopen, ga niet meten en ontken alles.

  Tot zover de citaten over het uittredende percolaat, de veiligheid van het park en hoe er gecommuniceerd mag worden. Alle aanwezigen partijen zijn hiervan op de hoogte. De Omgevingsdienst is agendalid: zij krijgt alle notulen inclusief alle bijlagen en is daarmee over alles geïnformeerd. In de notulen staan nog veel meer schokkende zaken, die wil ik later nog wel toelichten. Het volgende wil ik nu al wel delen.

  Pagina 3 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL15) van 8 juni 2017:

  Punt 15: Zorgpunt was weggestreept, maar komt om 2 redenen terug: (a) werkzaamheden talud bij industrieterrein met grondverschuiving (al dan niet bewust); (b) voornemen om 20 meter hoge berg op al 12 meter hoge industrievloer te plaatsen; is dat in een extra onderzoek doorgerekend?
  Ernest: dit punt was groen en we hebben afgesproken dat een punt dan niet meer op rood kan. Volgens Ewald heeft iemand geconstateerd dat er een verschuiving is geweest. Dat in combinatie met de extra storthoogte.
  Harm: er ligt een onderzoek bij de vergunningaanvraag. De vergunningverlener moet beoordelen of het akkoord is. De onderzoeken hebben betrekking op de stabiliteit van de stort, niet van de zeedijk. Harm: als stort stabiel blijft, dan blijft het buiten de stort ook stabiel. Hiervoor is geen extra onderzoek nodig. Het is een domino effect: als eerste steen niet valt, valt de rest ook niet.
  Voorstel van Ernest dat het geen zorgpunt is, maar een interessepunt. Het onderzoek moet immers eerst nog worden beoordeeld door het bevoegde gezag.

  Er heeft een ernstig incident plaatsgevonden, wat door Afvalzorg (ook bij de raad van State) fel is ontkent. Hier staat gewoon dat bij werkzaamheden aan het talud bij het industrieterrein al, dan niet bewust, een grondverschuiving heeft plaatsgevonden. De eerste steen is gevallen, door het domino effect is ook de Noorderij- en zeedijk verder verzakt en verschoven, gevolgd door het troebel en geel worden van het water in de Braak van de Zuiderpolder en massale vissterfte.
  Oplossing van de vergadering: er ligt een onderzoek over de stabiliteit van de stort, niet van de zeedijk, bij de vergunningaanvraag. De vergunningverlener moet beoordelen of het akkoord is. Geen extra onderzoek nodig, geen zorgpunt.
  De stabiliteit van de stortplaats is niet in orde, want er heeft een aardverschuiving plaatsgevonden en er is een zinkgat ontstaan. De stabiliteit van de Noorderij- en zeedijk is niet in orde, want de dijk is door de instabiliteit van de stortplaats, verder verzakt en verschoven richting Zuiderpolder. Hierdoor zijn er grote hoeveelheden verontreinigingen de Zuiderpolder ingestroomd. Oplossing: als de vergunningverlener een theoretische berekening van de stabiliteit goedkeurd, is het probleem opgelost en heeft het hele incident niet plaatsgevonden. Theoretisch veilig, aantoonbaar onveilig. Alle betrokkenen, inclusief het bevoegde gezag (provincie en OD) zijn hiervan op de hoogte. Het bevoegde gezag treedt echter niet op. Strafrechtelijk niet in orde.

  Extra opvallend is nog dat onafhankelijk voorzitter Ernest Briët , het punt niet eens wil bespreken. Hij is notabene directeur/bestuurder van Landschap Noordholland, eigenaar van de Zuiderpolder.

  Pagina 6 van het verslag overleg veiligheid Nauerna (VEIL15) van 8 juni 2017:

  4i. Vissterfte in meertje polder
  Het betreffende meertje is van LNH. Ewald laat weten dat de vissterfte heeft gezorgd voor onrust bij de bewoners. De communicatie was niet goed, de handhaving onduidelijk en het onderzoek was matig.
  Harm zegt pas laat te zijn geïnformeerd. Hij vindt het jammer dat er geen telefonisch contact is gezocht met AZ op het moment dat de onrust ontstond. Hierdoor zijn mogelijk linken gelegd die onjuist zijn. Bewoners zagen werkzaamheden bij AZ, een zonk in de dijk en dode vissen in de Braak en hebben dit aan elkaar gekoppeld. De communicatie had inderdaad veel beter gekund. Ook vindt hij het jammer dat er, ondanks het uitgevoerde onderzoek, nog steeds een soort van wantrouwen bestaat over de oorzaak.
  Ernest geeft aan dat de mail van Ewald juist onrust heeft veroorzaakt en dat de mail ook naar de krant en de raad is gegaan.
  Ewald zegt dat hij bij de bewoners heeft aangegeven geen conclusies te willen trekken. Hij wilde het geval voorleggen aan de verantwoordelijken (bevoegde gezagen). Hij zegt ook geen contact te hebben gehad met de raad en de pers.
  Ernest zegt dat het overkwam als een concluderende set aan feiten. Ewald was zich hiervan niet bewust, heeft zelfs zijn best gedaan om het feitelijk te houden. Geconcludeerd wordt dat het een volgende keer beter is om eerst te bellen om gezamenlijk te bekijken hoe we dit aan kunnen pakken. Instanties hebben niet teruggekoppeld aan bewoners.
  Anne zegt: er is onderzoek gedaan door HHNK en dit is verstrekt.
  Frank geeft aan dat een artikel in de krant onrust weg had kunnen nemen. Anne zegt dat dit artikel ook is verschenen. Ewald vindt het onderzoek eigenlijk te beperkt ingestoken. Frank meldt dat de vogels een tijd weg zijn geweest. Ernest zegt dat de boswachter op de locatie niet ongerust was door de situatie. Erica: dit had dan gecommuniceerd moeten worden.

  Harm van Afvalzorg: hierdoor zijn mogelijk linken gelegd die onjuist zijn. Eerder deze vergadering wordt gesteld dat al, dan niet bewust, een grondverschuiving heeft plaatsgevonden. Met een domino effect als gevolg. Als bewoners dit constateren en linken zou dit onjuist zijn? Een oplossing is snel bedacht: beter communiceren. Wat er echter wordt bedoeld is: met zijn allen samen structureel ontkennen van feiten die hebben plaatsgevonden en onveilig zijn voor het milieu.
  De niet onafhankelijke voorzitter van de vergadering en directeur/bestuurder van Landschap Noordholland, eigenaar van de Zuiderpolder, is zo te lezen het felste in het onder de pet willen houden van de feiten.

  Foto’s van verzakking van de Noorderij- en Zeedijk en van de vissterfte in de Braak wil ik desgevraagd grag verstrekken.

  De Belangengroep Nauerna wordt over al deze zaken als enige geïnformeerd en betrokken.
  Uit de jaarverslagen van BGN van 2013-2016 blijkt dat zij resp. 66, 61, 14 en 16 betalende leden hadden. Een jaarrekening van 2017 is niet verstrekt aan de leden. Voor de mediaton-overeenkomst is ondertekend, mochten de leden van BGN hierover stemmen. Bij het stemmen over de mediation-overeenkomst hebben 34 leden voor en 20 leden tegen gestemd. Er wonen iets meer dan 200 volwassenen in Nauerna. Van de inwoners van Nauerna heeft dus slechts 17% van de inwoners voor de mediation-overeenkomst gestemd. Het aantal leden dat ze maximaal hebben vertegenwoordigd , 66, is dus ook slechts 33% van de bevolking.
  De leden van van vereniging BGN zijn al jaren niet volledig geïnformeerd. Niet door hun eigen bestuur, niet door Afvalzorg, niet door de Provincie, niet door gemeente Zaanstad, niet door de Omgevingsdienst. Voor de gemeenteraad geldt hetzelfde. Voor de meerderheid van de inwoners van Nauerna, die geen lid zijn van BGN ook. Alleen hiervoor geldt dat al die jaren BGN heeft gesteld dat zij alle bewoners van Nauerna vertegtenwoordigde.
  Hoe worden wij wel geïnformeerd? Citaat uit het persbericht van 28 juni 2015, over de feestelijke opening van het park:
  Veilig recreëren Veiligheid voor het milieu en de omgeving staat centraal bij het natuur- en recreatiepark Nauerna. Daarom kijken de Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Milieufederatie Noord-Holland en Belangengroep Nauerna kritisch mee met Afvalzorg.
  In de Overeenkomst Nauerna opgemaakt en ondertekend op 4 juni 2013 staat:
  2.4.10.7.
  BGN en Fleer behouden zich ten aanzien van veiligheidskwesties alle rechten voor, met name de rechten om sluiting van de stortlocatie of opschorting van de stortactiviteiten te vorderen, als hun dit om veiligheidsredenen noodzakelijk voorkomt.
  Grote vraag wat mij betreft: waarom heeft BGN in al die jaren, wetende wat er voor veiligheidsproblemen er waren, geen verdere actie ondernomen, geen gebruik gemaakt van artikel 2.4.10.7 en daarmee de veiligheid en gezondheid van omwonenden, milieu en recreanten in gevaar hebben gebracht?

  De notulen van de veiligheidsoverleggen, die ik bezit (helaas nog niet allemaal en ook alle bijlagen moet ik nog ontvangen), de notulen en jaarverslagen van BGN waaruit hun ledenaantal blijkt, wil ik desgevraagd verstrekken.

  Gerard Konijn
  Nauerna 26
  1566PC Assendelft
  asenko26@gmail.com
  0756874903

 • Piet Zwikker

  Heb gelezen dat de braak bij de dijk uitgebaggerd gaat worden en dat de slib gebruikt gaat worden als voedingsbodem voor de lisdodden,omdat de ondergrond nu te schraal is.Is dit geen verontreinigde bagger wat eerder vissterfte heeft veroorzaakt?

 • gerard konijn

  wordt nu al uitgebaggerd. De kans is zeer groot, dat de verontreinigingen die eerder voor massale vissterfte heeft gezorgd, ook in de bagger zitten. Is die bagger bemonsterd en geanalyseerd? Door wie? Mag die bagger zomaar verplaatst worden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *