De Klankbordgroep MAAK.Zaanstad Centrum Oost is tegen de nieuwe opzet van de participatie voor de Peperstraat en het Centrum Oost-gebied zoals dat door Zaanstad is voorgesteld.

Na uitgebreide bespreking in de gemeenteraad beloofde Zaanstad de mislukt participatie weer vlot te trekken. Volgens de Klankbordgroep gebeurt echter het omgekeerde: de participatie wordt beperkt en ondermijnd, de inwoners worden niet serieus genomen.

De Klankbordgroep neemt vooral stelling tegen de plannen uit de Raadsinformatiebrief (RIB) van wethouder Krieger (VVD) waarin volgens hen geen gehoor wordt gegeven aan de met algemene stemmen aangenomen motie van VVD en POV waarin gevraagd werd de participatie actief te organiseren.

Dat zou onder meer moeten gebeuren door de Klankbordgroep MAAK.Zaanstad Centrum Oost actief te betrekken bij de participatie van het hele gebied. Dat gebeurt dus niet aldus de Klankbordgroep: “Voor het grootste deel ondermijnt de RIB de motie zelfs.”

De opdracht was volgens de Klankbordgroep hen te laten ‘adviseren’:

“wat inhoudt dat de gemeente inhoudelijk en inzichtelijk een afweging moet maken van het gevraagde en ongevraagde advies van de klankbordgroep. Afwijken dient dan zorgvuldig gemotiveerd worden met een degelijk en feitelijke onderbouwing.”

De plannen om Klankbordgroep Peperstraat op te heffen en om te vormen naar de adviesgroep Peperstraat wordt ‘resoluut’ afgewezen. Wat daarmee zou die adviesgroep op een ‘lager niveau van participatie’ functioneren.

“Daarmee wordt juist de formele inhoudelijke participatie weggenomen, wat dus een ondermijning van de motie betekent.”

Dan wordt het technisch, met name door de verwijzing naar de ‘APS

“Naar de mening van de klankbordgroep, lijkt het College ook nog steeds niet in te (willen) zien dat de strategiefase van de APS-methodiek voor het hele MAAK.Zaanstad Centrum Oost – dus met inbegrip van de Peperstraat – nog doorlopen dient te worden, alvorens er kaders voor individuele ontwikkelingen (zoals de sloop/nieuwbouw op de Peperstraat) gesteld kunnen worden!”

De Burcht

Maar wat de Klankbordgroep schrijft is dat de aangenomen motie het college opdraagt om het hele participatietraject zo in te richten dat de klankbordgroep daar actief bij betrokken wordt, en dat geldt het hele gebied en niet alleen de Peperstraat. Als dat zou gebeuren zou dat opnieuw uitstel (met nieuwe participatie) betekenen, en dat is iets waar de gemeente duidelijk geen zin in heeft. Omdat het om het ‘hele gebied’ gaat betekent dat ook dat de koppeling die Zaanstad maakt met de ontwikkeling van de Burcht – die afhankelijk is van sloop en nieuwbouw aan de Peperstraat – ook opnieuw besproken moet worden.

De gemeente moet de participatie organiseren, niet de ontwikkelaar. Maar op dat gebied heeft men weinig vertrouwen in Zaanstad:

“de ontwikkelaar is mede vertegenwoordigd door PPHP die tot voor kort ook vanuit de gemeente verantwoordelijkheid droeg. Na 15 jaar Sjoerd Soeters lijken de lijntjes tussen markt en openbaar bestuur toch wat te veel vervaagd.

Dat het College er schijnbaar heel bewust voor gekozen heeft, om de strategiefase voor het hele gebied – inclusief de Peperstraat – over te slaan (te ondermijnen) om eerst de individuele ontwikkeling van Peperstraat met alle, niet besproken, niet gevisualiseerde, niet (stedenbouwkundig) gemotiveerde, dus onverantwoorde consequenties voor de rest van het plangebied er op slinkse wijze doorheen te drukken, mag zo langzamerhand toch wel duidelijk zijn.”

De Klankbordgroep is wel voor en Adviesgroep “waar zowel burgers, ondernemers als raadsleden zitting in hebben” maar niet in plaats van de formele Klankbordgroepen die meer invloed hebben.

Lees ook: