De heistelling staat klaar om vanaf maandag 7 november te beginnen met de bouw van 100 ’tijdelijke woonunits’ (containers) aan de Noorderveenweg in Assendelft (Saendelft).

Zaanstad schrijft in een bewonersbrief dat omwonenden een ‘zienswijze’ op de ‘ontwerp omgevingsvergunning’ kunnen indienen als ze bezwaren hebben. Maar dat lijkt zinloos. Pas als alle zienswijzen binnen zijn (half december) neemt Zaanstad een definitief besluit. Maar dan staan de eerste woningen er al

“Omdat de nood hoog is en snel tijdelijk woonunits nodig zijn, starten de werkzaamheden wel eerder dan het definitieve besluit van het college. Hiervoor heeft het college een gedoogbesluit genomen. Het indienen van een zienswijze vertraagt het plaatsen van de tijdelijke woonunits niet.”

Omwonenden zijn verontrust over deze procedure. Zij vinden dat het feitelijk om een omvangrijk plan voor 10 jaar gaat en dat daar een uitgebreide procedure voor nodig is. Ze stappen naar de rechter om via een voorlopige voorziening de bouw tegen te houden. Buurtbewoner Hans Egthuijsen:

“dit moet je als bewoner eens proberen te doen. Dan staat handhaving meteen op de stoep.”

Tijdelijke woonunits

Egthuijsen vindt samen met andere bewoners dat Zaanstad via dit geitenpaadje laat zien dat ze “maling aan de regels heeft en alle beginselen van behoorlijk bestuur met voeten treedt”. Volgens hem probeert de gemeente de indruk te wekken dat het alleen om tijdelijke bouw voor 3 jaar gaat. Maar daarna wil Zaanstad die woningen voor spoedzoekers en asielzoekers met een verblijfsvergunning gebruiken. Bovendien zou er sprake zijn van nog eens 92 units extra voor die laatste groep.

Zaanstad verwacht “dat na 3 jaar de situatie in Oekraïne beter is en dat de tijdelijke woonunits dan niet meer voor vluchtelingen nodig zijn.” Daarna is het plan om de woningen te laten staan:

“Na de periode van 3 jaar, willen we de tijdelijke woonunits gebruiken voor een periode van 7 jaar. Deze woningen zijn dan bedoeld voor mensen die met spoed een woning nodig hebben zoals alleenstaanden na een scheiding en jongeren, maar ook voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.”

Voor dat vervolg moet de gemeente opnieuw een omgevingsvergunning aangevragen.

“De tijdelijke woonunits staan er dan in totaal 10 jaar. In de komende 10 jaar verwachten we dat we in heel Zaanstad nieuwe woningen kunnen bij bouwen zodat tijdelijke woningen tegen die tijd minder nodig zijn.”

Spoedzoekers

Van de eerste 100 woonunits worden 64 woningen gemaakt. Naast de eerste 100 units is er het plan voor 92 extra tijdelijke units voor starters en spoedzoekers. Zaanstad:

“Die komen er nu nog niet. We zijn nog in overleg met woningcorporaties over het exacte aantal. De verwachting is dat het voor deze groep om ongeveer 72 woningen gaat. Omdat het voor de extra tijdelijke woningen om een andere groep bewoners gaat, (starters en spoedzoekers) moet ook hier een nieuwe omgevingsvergunning voor worden aangevraagd. Toewijzing van de extra woningen zal via corporaties verlopen.”

Tegen dit ‘opknippen’ van het plan in drie onderdelen hebben bewoners bezwaren. Zij zien één plan voor bijna 200 units. Voor zo’n omvangrijk plan is een ‘uitgebreide procedure’ voor een omgevingsvergunning nodig. Met zienswijzen en een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de raad. Egthuijsen: “Er ligt een uitspraak van de Raad van State waaruit blijkt dat als er meer dan 50 woningen worden gebouwd er een ‘uitgebreide procedure’ moet volgen. Zaanstad probeert nu recht te breien wat krom is.”

Zaanstad laat dus bouwen zonder dat de vergunning rond is:

“Gezien de urgentie voor de snelle realisatie van de tijdelijke units heeft de burgemeester in het kader van zijn bevoegdheden op grond van het staatsnoodrecht al eerder besloten de zienswijze- en beroepsprocedure van de vergunningprocedure niet af te wachten. Daarom is een besluit noodzakelijk om te gedogen dat de realisatie en ingebruikname van de tijdelijke units al voor verlening van de omgevingsvergunning mag plaatsvinden”

Gedogen

Normaal gesproken moet de gemeente handhavend optreden als er gebouwd wordt zonder vergunning, maar er wordt dus ‘gedoogd’ want betekent dat er niet zal worden gehandhaafd. Egthuijsen en zijn medestanders stellen dat om handhaving te vragen bij Zaanstad dus zinloos is: “de gemeente heeft aangegeven niet te gaan handhaven.” Op dit moment wordt al een advocaat ingeschakeld om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank om de bouw te staken. Tegen de gedoogbeslissing kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend. Maar de uitspraak van de Raad van State over de 50 woningen die een uitgebreide procedure noodzakelijk maken, is hun belangrijkste argument.

In de week van 7 november wordt gestart met heien. Dat duurt tot de derde week van november. Daarna worden de funderingsbalken aangebracht. In de eerste en tweede week van december komen de eerste woonunits op Noorderveenweg aan. Per week worden zo’n 15 woonunits geleverd. Na ongeveer 8 tot 10 weken moet alles geleverd zijn. De verwachting is dat eind maart/begin april de eerste bewoners erin trekken.

Voor de kap van 23 bomen op het terrein gaf Zaanstad zichzelf op 31 oktober ook vergunning. Daar kan binnen 6 weken bezwaar aangetekend worden. Ook dat is zinloos. De bomen zijn inmiddels al gekapt.

De Ontwerpvergunning (waarop zienswijzen kunnen worden ingediend) is hier te vinden.

De stukken over het besluit (o.a. de bewonersbrief), portefeuilles van wethouders Harrie van der Laan (POV), René Tuijn (PvdA) en burgemeester Jan Hamming, zijn hier te vinden.

Door Piet Bakker, foto helemaal boven (heistelling) is van Hans Egthuijsen, de onderste foto is van De Orkaan.