Vandaag – donderdag 20 april – was in Haarlem de rechtszaak waar de actiegroep Hart voor het Twiske bezwaar maakte tegen de natuurvergunning van vijf jaar voor het Lente Kabinet festival. Het Twiske als Natura 2000-gebied staat volgens de actiegroep onder zware druk.

De uitspraak zal waarschijnlijk pas volgen over zes weken. En dan is het festival al achter de rug (27 & 28 mei). De Orkaan was bij de rechtszaak.

Stichting Hart voor het Twiske spande samen met NatuurAlert de zaak aan. Ze stellen dat de plannen voor festivals, vakantieparken en overnachtingsmogelijkheden in Het Twiske de natuur in gevaar brengen. Volgens de actiegroep is het onmogelijk om tijdens het broedseizoen in een Natura2000-gebied met de Vogelrichtlijn een festival te organiseren dat 32.000 bezoekers trekt.

Stichting Hart voor het Twiske en NatuurAlert worden gesteund door experts Theo van Gelder van Groene Ster Duurzaam en ecoloog Erwin van Maanen van Econatura. Van Maanen stelde een 125 pagina’s tellende contra-expertise op voor de bodemprocedure.

Het Lente Kabinet festival, dat wordt georganiseerd door Dekmantel (die ook het gelijknamige festival organiseren in het Amsterdamse Bos) wordt gesteund door ecoloog Adrie van Hooff van ecologisch adviesbureau Tauw. Beide partijen worden bijgestaan door advocaten. Marieke Van Beugen van Recreatie Noord-Holland (Provincie) aanwezig als belanghebbende.

Experts domineren zitting

Het begin van de zitting verliep stroef. Hart voor het Twiske had geen verweerschrift van de tegenpartij ontvangen. Dat was echter niet te wijten aan de tegenpartij, maar aan de rechtbank zelf. Hierdoor werd de zitting voor een half uur geschorst. Na de hervatting van de zitting viel de stroom uit, wat zorgde voor verdere vertraging en een nog langere zitting.

Tijdens de zitting liet de meervoudige kamer grotendeels de experts van beide kampen aan het woord. Van Hooff, expert namens Dekmantel, gaf aan dat de contra-expertise van Van Maanen verder gaat dan het beoordelingskader.

“Het is van belang om de juiste referentiesituatie te gebruiken om tot een juiste uitkomst te komen.”

Omdat het desbetreffende stukje in Twiske al intensief wordt gebruikt voor recreatie, is het leefgebied volgens Dekmantel al behoorlijk aangepast. Dus als het ergens moet, dan maar daar. Deze opmerking leidde tot hard cynisch gelach vanuit de ‘Hart voor het Twiske’-tribune. Van Maanen vindt op zijn beurt weer dat het Twiske-gebied onder druk staat van menselijke activiteiten en dat de bescherming van vogelsoorten van groot belang is. Het organiseren van een muziekfestival midden in het broedseizoen zal volgens hem de natuur verstoren en het gebied is al kwetsbaar vanwege intensieve recreatie.

“We moeten uitgaan van het beginsel om de natuur niet meer te verstoren dan al gebeurt. Korte, maar hevige verstoringen hebben meer effect dan lagere langdurige verstoringen, dus het behoud en herstel van het gebied wordt niet gewaarborgd als we het festival laten doorgaan.”

Van Hooff (Dekmantel) spreekt Van Maanen aan op de gebruikte toetsingsmethode. Hij vindt dat deze methode hier niet kan worden gebruikt en beschouwt deze als ’te holistisch’. Van Maanen vindt juist dat Van Hooff zich te veel focust op het festival en te weinig oog heeft voor bredere ecologische effecten. De methode die Van Maanen heeft gebruikt, wordt volgens hem in Engeland toegepast en heeft als doel om een bredere kijk te hebben op de ecologische effecten. Hierdoor wordt betrouwbaarheid gegarandeerd en kan er een beter wetenschappelijk inzicht worden verkregen in de werkelijke effecten op de natuur.

Stikstof

Theo van Gelder, stikstofexpert van GroeneSterDuurzaam, uitte onder andere kritiek op de manier waarop de stikstofberekening van het festival is uitgevoerd. Volgens hem worden de maximale stikstofwaarden in het Twiske overschreden. De tegenpartij was het hier niet mee eens, waardoor er een welles-nietes discussie ontstond.

De aanwezigheid van experts maakte de zitting zeer technisch van aard, waarbij veel ecologische vaktermen werden gebruikt die voor velen soms moeilijk te begrijpen waren. Dit vond de rechtbank ook. De rechter geeft aan dat hij niet zeker weet of alle punten die besproken zijn uiteindelijk van toepassing zijn op de uitspraak.

Hij benadrukte dat hij als rechter met een juridische blik naar de zaak kijkt en niet met een ecologische. Hoewel de argumentatie van de deskundigen wordt meegenomen, is het uiteindelijk de rechterlijke beoordeling die leidend is in de zaak. Aangezien de uitspraak pas over 6 weken is te verwachten, is de kans klein dat de aankomende editie van het Lente Kabinet niet doorgaat.

Stichting NatuurAlert liet na de zitting op Twitter weten dat er ’twee werelden tegenover elkaar staan’.

Vandaag om 18:15 uur wordt er ook aandacht besteed aan de zaak door het tv-programma EenVandaag.

Meer over het Twiske dossier