Het “0-plus alternatief A8-A9” is een optie om het verkeer tussen Noord-Holland-noord en de Zaanstreek/Amsterdam soepeler te laten verlopen.

Maar het alternatief (N203 2-baans) leidt alleen tot meer files volgens de provincie Noord-Holland. De N203 gewoon 4-baans houden is misschien wel de beste optie.

Op woensdag 11 november worden de resultaten over studies naar de verschillende alternatieven gepresenteerd in de stuurgroep Verbinding A8-A9. Zij besluiten dan welke alternatieven op basis van de eerste bevindingen afvallen voor verder onderzoek.

De overgebleven alternatieven worden verder uitgewerkt. Een “concept voorkeursalternatief” wordt in het voorjaar van 2016 verwacht. Na de inspraakperiode wordt het voorkeursalternatief door Gedeputeerde Staten definitief vastgesteld. De realisatie kan dan in 2018 van start gaan.

Het masterplan was een aansluiting tussen A9 (Uitgeest-Wijkertunnel) en A8 (de aansluiting bij de Nauernasche Vaart). Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de A8 rechtdoor langs Saendelft en door Assendelft te laten lopen (nr 3 op de kaart hieronder). Dit is de kortste route. In Assendelft zou de weg onder de Dorpsstraat door moeten gaan.

a8 a9

Dit plan stuit op bezwaren omdat het de golfbaan doorsnijdt. Daarom zijn er alternatieven bedacht: 4 en 5 gaan via een omweg naar de A9; alternatieven 6 en 7 gaan via de N203.

Daar zijn weer andere bezwaren tegen: het doorsnijden van een groengebied, vlak langs een woonwijk of het aantasten van de historische Stelling van Amsterdam.

Er zijn ook twee 0-varianten. In die gevallen wordt er geen nieuwe weg aangelegd maar gebruik gemaakt van de bestaande wegen. Bij de ‘reguliere’ 0-variant gebeurt er helemaal niks, bij 0-plus wordt het bestaande wegennet aangepast. De N203 bij Krommenie zou 2-baans kunnen worden om het verkeer te ontmoedigen, de weg langs het Noordzeekanaal (N246) zou 4-baans worden waardoor het een aantrekkelijk alternatief wordt.

Volgens de provincie een slecht plan. Bij Krommenie wordt de maximale capaciteit door de versmalling dan 21.500 voertuigen per etmaal, maar het aanbod is veel groter. Dus mensen komen in de file, nemen alternatieven langs Alkmaarder Meer, Communicatieweg of Noordzeekanaal (of sluiproutes of andere manier van vervoer).

a8 a9 gafiek

In een variant op deze variant (bent u er nog?) blijft de N203 door Krommenie 4-baans. Dit is volgens verkeerskundigen van de provincie de meest logische route.

Hieronder alle alternatieven op een rijtje, de informatie komt van de provincie waar bij elk alternatief ook extra uitleg wordt gegeven.

Alternatief 1: Nulalternatief
Het Nulalternatief beschrijft de situatie in 2030 wanneer er niet wordt ingegrepen en dient in de planstudie als de referentiesituatie. Hierin wordt rekening gehouden met verschillende groeiscenario’s en ook met reeds geplande ontwikkelingen, zoals woningbouw.

Alternatief 2: Nul-plusalternatief
Het nul-plusalternatief onderzoekt of het mogelijk is om de problemen op te lossen zonder een nieuwe weg aan te leggen. Er wordt gekeken naar een slimme combinatie van maatregelen in ruimtelijke ordening en mobiliteitsmanagement en het beter benutten en opwaarderen van bestaande infrastructuur. De Vereniging Open Polders Assendelft juicht dit toe, maar Ondernemersvereniging EVO vreest dat de problemen zo niet worden opgelost. In één variant wordt de N203 2-baans, in een andere blijft het 4-baans.

Alternatief 3: Golfbaan
Het Golfbaanalternatief loopt van de A8 rechtdoor naar de A9 en is feitelijk de kortste verbinding. Een van de voorstanders van dit alternatief is Rijkswaterstaat. De Heemskerkse Golfclub is tegen.

Alternatief 4: Om de golfbaan heen
Dit alternatief verbindt de A8 met de A9 via een provinciale weg, maar gaat om de golfbaan heen. De Heemskerkse Golfclub is hier blij mee, maar de bewoners van Broekpolder vrezen een aansluiting vlakbij hun woonwijk.

Alternatief 5: Heemskerk
Dit alternatief maakt gebruik van bestaande op- en afritten van de A9, maar doorsnijdt het groene (weide)gebied. De Stichting Houd Broekpolder Leefbaar is voorstander, omdat de aansluiting niet vlakbij deze woonwijk is; LTO is, vanwege de doorsnijding van weiden, juist niet voor dit alternatief.

Alternatief 6: N203 West
Dit alternatief gaat om Assendelft heen en sluit aan op de N203 in plaats van rechtstreeks op de A9. De omgeving wil dit alternatief wel onderzocht hebben, maar wat is het effect op de forten van de Stelling van Amsterdam? De stichting Militair Erfgoed Groot Amsterdam voelt er in ieder geval niets voor.

Alternatief 7: N203 Oost
Dit alternatief tast, van alle nieuwe wegverbindingen, het landschap het minst aan. Het sluit aan op de N203 naast de nog te bouwen wijk Kreekrijk. De projectontwikkelaar voorziet een verminderde woonkwaliteit en is tegen. LTO is juist voorstander van dit alternatief omdat het weinig hinder geeft aan de agrarische bedrijven.