De rechtbank in Haarlem heeft vorige week uitspraak gedaan in het kort geding dat Onno Lassooij heeft aangespannen tegen De Orkaan. Dat werd een 1-2 uitslag.

In juni en juli schreef De Orkaan vijf artikelen over de Zaanse Uitmarkt. Die zou op een andere plek en een andere dag plaatsvinden met een andere organisator. Uiteindelijk werd de Uitmarkt afgeblazen. Onno Lassooij van stichting UITdeZaanstreek en Lassooy Design BV was het niet eens met de berichtgeving en spande een kort geding aan.

Lassooij eiste dat De Orkaan drie zaken zou rectificeren. Ten eerste dat hij € 10.000 goodwill voor de overname van de Zaanse Uitmarkt had gevraagd. Ten tweede dat hij dat voor zichzelf privé had bedongen. En als laatste dat hij de gemeente Zaanstad heeft misleid bij de subsidieaanvraag. De rechter wees de eis van Lassooij op de eerste twee punten af maar geeft hem gelijk op het derde punt. Dat betekent dat De Orkaan dat onderdeel heeft moeten rectificeren en de passage uit het desbetreffende artikel moest verwijderen.

€ 10.000 goodwill?

Over het eerste punt (“De uitlating dat Lassooy een bedrag van € 10.000,- aan goodwill heeft gevraagd”) schrijft de rechter dat

“voldoende aannemelijk [is] geworden dat de term ‘goodwill’ is gebruikt en dat voor het gebruik van deze term in het artikel dus voldoende steun aanwezig was in het ten tijde van de publicatie beschikbare feitenmateriaal. Deze publicatie is niet onrechtmatig.”

Privé?

Ook gaat de rechter niet mee in de eis van Lassooij dat we niet hadden mogen schrijven dat de vergoeding voor hem privé was bedongen. Het vonnis:

“naar het oordeel van de voorzieningenrechter blijkt uit de overgelegde stukken, waaronder de aantekeningen van Bakker van het gesprek met Hekman, de voorzitter van Stichting UITdeZaanstreek, dat inderdaad gesproken is over een privévergoeding voor Lassooij. Daarom wordt geoordeeld dat voor deze publicatie voldoende steun aanwezig was in het ten tijde van de publicatie beschikbare feitenmateriaal. Deze publicaties zijn daarom niet onrechtmatig.”

Lassooij stelt dat Hekman heeft verklaard verkeerd geciteerd te zijn, maar volgens de rechter is niet gebleken dat Hekman daar over heeft geklaagd bij De Orkaan. Lassooij heeft een WhatsApp-bericht bij de rechtbank laten zien, maar hierover zegt de rechter dat het “niet gedateerd [is] en ook blijkt daaruit niet concreet wat er dan niet juist zou zijn weergegeven in de publicatie.”

Misleiding?

Het derde punt, de misleiding van Zaanstad met de subsidieaanvraag, baseerde De Orkaan op die aanvraag zelf waarin Lassooij beloofde voor de organisatie zorg te dragen terwijl hij toen al wist dat hij de Uitmarkt niet wilde organiseren. De rechtbank vindt dat een “ernstige beschuldiging die niet lichtvaardig mag worden gedaan.”

Hier vindt de rechter dat De Orkaan (redacteur Piet Bakker)

“onvoldoende onderzoek [heeft] gedaan voor zijn stelling dat Lassooy de gemeente heeft misleid. Ter zitting heeft hij verklaard dat niet duidelijk is geworden wanneer de gemeente ervan op de hoogte was dat Lassooy de organisatie van de UITmarkt wilde gaan overdragen, maar desgevraagd heeft hij toegegeven dat hij hiernaar geen navraag heeft gedaan bij de gemeente. Bakker heeft de beschuldiging dus alleen gebaseerd op de inhoud van de subsidieaanvraag. In een door Lassooy overgelegde e-mailwisseling met een medewerker van de gemeente bevestigt de medewerker dat Lassooy de gemeente steeds op de hoogte heeft gehouden van zijn wens om het stokje over te dragen en ook van de beslissing om sowieso de subsidie aan te vragen voor 1 oktober 2022 om de Uitmarkt zeker te stellen. Hieruit blijkt voldoende dat de gemeente op de hoogte was, zodat de beschuldiging dat Lassooy de gemeente heeft misleid onjuist is. Dit betekent dat deze beschuldiging onvoldoende steun vindt in het ten tijde van de publicatie aanwezige feitenmateriaal en dat de publicatie onrechtmatig is.”

(De mail is onder artikel opgenomen)

Volgens de rechter wordt de “beschuldiging in het artikel op zo’n stellige wijze en in een context [gepresenteerd] dat het voor de gemiddelde lezer niet zonder meer duidelijk is dat het hier alleen de mening van Bakker betreft, nog daargelaten dat ook een mening van een journalist in een medium dat zorgvuldige journalistiek bedrijft voldoende steun moet vinden in de feiten.”

Wederhoor?

Ook klaagt Lassooij over het feit dat De Orkaan hem te weinig mogelijkheden tot wederhoor heeft geboden. De rechter:

“Vaststaat dat Bakker Lassooy niet voor iedere publicatie de mogelijkheid heeft geboden om weerwoord te geven. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat Lassooy dit over zichzelf heeft afgeroepen door in verband met de publicatie van 13 juni 2023 duidelijk kenbaar te maken niet met Bakker of Kan te willen praten en niet met De Orkaan te willen samenwerken. Anders dan Lassooy heeft betoogd gaat de verplichting van een journalist in zo’n situatie niet zover dat de betrokkene desondanks schriftelijk benaderd moet worden voor het geven van commentaar.”

Kosten

Lassooy eiste ook dat De Orkaan alle kosten van deze procedure (inclusief die van zijn advocaat), “vermeerderd met nakosten en wettelijke rente” zou betalen, De rechter wees dat af: beide partijen moeten de eigen kosten betalen.

Lees hier of download het volledige vonnis (de namen van de betrokkenen zijn hieruit weggelaten door de rechtbank).

Raad voor de Journalistiek

Op vrijdag 20 oktober diende er ook een zaak bij de Raad voor de Journalistiek waarbij Lassooij vroeg de journalistieke werkwijze van redacteur Piet Bakker en De Orkaan te veroordelen. Die uitspraak verwachten we eind november. Daarnaast is De Orkaan een woo-procedure (wet openbare overheid) bij de Gemeente Zaanstad gestart waarbij alle stukken over de organisatie van de Uitmarkt 2023 worden opgevraagd.

Het zwartlakken is in dit geval door De Orkaan gedaan. Het gaat om de namen van twee ambtenaren van de gemeente Zaanstad. Het stuk is door Lassooij ingebracht voor de rechtszitting dus is in principe wel openbaar. Maar wij kiezen ervoor de ambtenaren niet te noemen. De verantwoordelijkheid ligt bij de wethouder.

Door redactie De Orkaan. Bronnen: vonnis kort geding, eerder nieuws op De Orkaan.