“Bij besluitvorming over het luchtverkeer van en naar Schiphol, maakt de Staat geen passende belangenafweging tussen omwonenden, de luchtvaart en de luchthaven. De Staat weegt de belangen van omwonenden stelselmatig niet op de juiste manier mee.”

Dit was het oordeel van de rechtbank in Den Haag in de zaak die was aangespannen door de Stichting Recht op bescherming tegen vliegtuighinder (RBV) tegen de Nederlandse Staat.

De Staat handelt in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Ook wordt geldende regelgeving onvoldoende gehandhaafd. De Nederlandse overheid moet binnen een jaar de geldende wet- en regelgeving gaan handhaven. Ook moet de Staat “een vorm van praktische en effectieve rechtsbescherming bieden voor alle mensen die ernstige hinder of slaapverstoring ondervinden van het luchtverkeer van en naar Schiphol.”

Onrechtmatig

De rechtbank vindt dat de Staat onrechtmatig handelt:

“Het geldende wettelijke kader voor de geluidshinder rond Schiphol is sinds 2010 onvoldoende gehandhaafd.

Het beleid dat sindsdien wel is gemaakt en uitgevoerd, is gebaseerd op meetpunten waarvan al sinds 2005 duidelijk is dat die geen volledig beeld geven van de spreiding en ernst van de geluidsoverlast.

Het ontbreekt aan adequate en daadwerkelijk gehandhaafde normen van de geluidbelasting voor mensen die overlast ervaren door Schiphol.

Sinds 2010 is gewerkt met tijdelijke regelingen en conceptregelingen die niet zijn aangenomen of in werking zijn getreden. Daardoor is voor burgers nog steeds niet duidelijk op basis van welke normen ze welke rechtsbescherming krijgen.”

Vliegbewegingen

De rechtbank zegt ook iets over de mensen die buiten de geluidscontouren van Schiphol wonen en die ook geluidsoverlast ervaren (dat zijn er zelfs meer dan er binnen de geluidscontouren wonen). De Staat heeft de belangen van mensen die ook ernstige geluidshinder en slaapverstoring ondervinden, niet meegenomen in onderzoeken waarop het beleid wordt afgestemd.

“De Staat zegt dat genomen maatregelen die gunstig zijn voor de mensen binnen deze geluidscontouren, ook gunstig zijn voor de mensen daarbuiten. De rechtbank vindt dit echter niet aannemelijk. In het verleden is immers herhaaldelijk gebleken dat maatregelen om de situatie op de ene locatie te verbeteren, leidden tot verergering van de situatie elders.”

De vorderingen om het aantal vliegtuigbewegingen van en naar Schiphol te reduceren is afgewezen door de rechtbank. De overheid moet “na een correcte weging van alle belangen die bij de luchtvaart betrokken zijn, concrete wet- en regelgeving opstellen.”

Door Piet Bakker. Bron: uitspraak Rechtbank, foto: Orkaan.