Het nieuwe coalitieakkoord van PvdA, ROSA, D66, CDA, Christen Unie, VVD en GroenLinks gaat als motto ‘De molen op de wind zetten’.

Hans Krieger keert terug als VVD wethouder, Krieger wordt ook de eerste loco-burgemeester. Nieuwe coalitiepartner GroenLinks levert Wessel Breunesse als wethouder. Hij krijgt Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuur en Landschap, Milieu en Klimaatadaptatie in zijn portefeuille.

De hoeveelheid fte’s per wethouder is nog niet bekend.

Het akkoord zal binnenkort gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Naast de afspraken over het coalitieakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de kandidaat wethouders en de portefeuilleverdeling. Hieronder de tekst die Zaanstad over de vorming van de coalitie en de portefeuilleverdeling online zette”


“We kijken met veel vertrouwen uit naar de samenwerking, waarbij we ons met hart en ziel in zullen blijven zetten voor de toekomst van Zaanstad. Met de titel ‘De molen op de wind zetten’ refereren we aan iets waar Zaankanters vanuit het verleden veel ervaring mee hebben: je goed aanpassen aan de omstandigheden. Dat is precies wat wij proberen met de gewijzigde samenstelling van de coalitie en de aanvullingen op het bestaande coalitieakkoord. De aanvullingen richten zich met name op het verder vergroenen van onze gemeente, aandacht voor schoon vervoer en duurzaamheid”, laten de partijen gezamenlijk weten.

Op dit moment ligt het coalitieakkoord nog voor bij de ledenvergaderingen van een aantal partijen, vandaar dat nog gesproken wordt van een concept-coalitieakkoord. Het streven is om op half november, in een extra raadsvergadering, de beoogde nieuwe wethouders te installeren. Vervolgens kan het nieuwe college aan de slag en zal in de eerste collegevergadering de portefeuilleverdeling formeel door het college worden vastgesteld. Na het bericht van de VVD over hun wethouderskandidaat heeft GroenLinks nu laten weten dat Wessel Breunesse hun wethouderskandidaat is.

Met Democratisch Zaanstad wordt een aparte overeenkomst ondertekend, waarin specifiek afspraken worden gemaakt over punten die voor DZ belangrijk zijn, zoals de bestuurscultuur, relatie met inwoners/bedrijven en instellingen en de-juridificering. Dit is geen onderdeel van het coalitieakkoord. Inhoudelijk zijn deze onderwerpen ondergebracht in de nieuwe portefeuille ‘Democratische Kwaliteit’.

Vooruitlopend op het formele besluit van het nieuwe college heeft de coalitie afspraken gemaakt over de portefeuilleverdeling. Zoals al is aangegeven heeft er geen volledige herverdeling van de portefeuilles plaatsgevonden om zoveel mogelijk de consistentie in beleid en uitvoering voor de stad, de (maatschappelijke) partners en externe stakeholders te waarborgen.


Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling zoals die aan het college zal worden voorgelegd:

Hans Krieger (VVD): 1e Locoburgemeester, Financiën, Economische zaken, Markten en Kermissen, MAAK.Zaanstad, Grondzaken.

Songül Mutluer (PvdA): Wonen en Bouwen, Jeugd(zorg), Ouderenbeleid, Minimabeleid

Natasja Groothuismink (ROSA): Werk & Inkomen, Onderwijs, Zorg, Monumenten en Erfgoed, Dierenwelzijn

Sanna Munnikendam (D66): Duurzaamheid, Energietransitie & Circulaire economie, Cultuur
Toerisme, evenementen en Streekmarketing, Democratische Kwaliteit

Wessel Breunesse, GroenLinks: Ruimtelijke Ontwikkeling, Natuur en Landschap, Milieu, Klimaatadaptatie

Gerard Slegers (CDA): Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren, Openbare ruimte
Havens en Vaarwegen, Sport

Rita Noordzij (ChristenUnie): Dienstverlening, Actief burgerschap & buurthuizen, Integratie, Burgerparticipatie