De actiegroep Noorderveenweg mailde ons een stuk over ‘de grote onrust in Assendelft omtrent de plannen van de gemeente voor de nieuwe verbindingsweg A8- Communicatieweg.’

Wij plaatsen het hieronder 1:1

(De reactie: Assendelft strijdt over ‘mini-A8-A9’ Noorderveenweg.)


Op 14 juni 2021 verscheen in het Dagblad voor de Zaanstreek een artikel waar de plannen van de gemeente Zaanstad voor de alternatieve verbindingsweg A8-Communicatieweg werden aangekondigd. De gemeente is van mening dat dit de snelste oplossing is voor de verkeersproblemen op de Dorpsstraat in Assendelft. De bewoners in Assendelft zijn van mening dat feitelijk een alternatieve A8-A9 variant wordt gecreëerd met navenante verkeersdruk dwars door het dorp. De bewoners van Assendelft komen in actie.

Bewoners in actie

De plannen kwamen als een volslagen verrassing voor de bewoners van Assendelft. De ontstane onrust heeft geleid tot de oprichting van de Actiegroep Noorderveenweg. De Actiegroep streeft naar een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek voor Assendelft en Krommenie, waarbij de belangen van alle betrokken bewoners zijn meegewogen. Volgens de Actiegroep zijn alle partijen het erover eens dat de enige goede en juiste oplossing is de veelvuldig uitgestelde grote verbindingsweg tussen de A8 en A9, waarover al meer dan 50 jaar wordt gesproken.

De Actiegroep onderstreept dat de verkeerssituatie op de Dorpsstraat (tussen de Katholieke kerk en de rotonde Noorderveenweg) onwenselijk en onveilig is. Dit geldt ook voor de rotonde Noorderveenweg/Dorpsstraat zelf. Hierover verschilt de Actiegroep niet van de gemeente.

De Actiegroep is van mening dat de communicatie vanuit de gemeente met de direct betrokkenen in eerste instantie ernstig te kort is geschoten en dat de gekozen oplossing een schijnoplossing is. Op geen enkele wijze zijn bewoners vooraf door de gemeente geïnformeerd over de plannen. De bewoners aan de Noorderveenweg zijn pas wakker geschud na het verschijnen van een krantenartikel op 14 juni jl. Pas nadat leden van de Actiegroep bij de gemeente aan de bel trokken getrokken, is op 16 juli van dit jaar een onduidelijke brief in de vakantieperiode verstuurd aan de omwonenden.

Informeren en bezwaarprocedure

Lang was het onduidelijk hoe de bewoners en direct betrokkenen bezwaar konden maken. Na contact met de projectleider, bleek dat alles ogenschijnlijk vast stond en dat nog meegedacht kon worden over de ‘plantjes langs de weg’. Waarschijnlijk rekende de gemeente niet op veel weerstand. Nergens was een officieel besluit te vinden voor de aanleg van deze weg waartegen bezwaar kon worden gemaakt. Wel was duidelijk dat er haast was bij de aanleg en dat in het 4e kwartaal 2021 wordt begonnen met de aanleg.

Na overleg met de verantwoordelijk wethouder, dhr. Slegers op 20 september jl. werd duidelijk dat nog geen officieel besluit is genomen. Pas na publicatie van dit besluit kunnen bewoners volgens de Wet Algemeen Bestuur bezwaarschriften ingediend worden bij het college van B&W Zaanstad. In de notulen van de raadsvergadering van november 2020 is gesproken over het zo snel mogelijk informeren van de bewoners middels een brief en een bijeenkomst. Woensdag 10 november as. is een informatieavond gepland in Praktijkschool De Brug. Vanaf 2 november staan de plannen online en bewoners kunnen tot 15 november hun mening en suggesties geven waarna de gemeente voor 26 november de plannen definitief maakt. In december 2021 wordt het plan in de gemeenteraad ter stemming ingediend. Gezien het belang van de plannen voor Assendelft is deze tijdlijn in de ogen van de Actiegroep te kort voor een zorgvuldige afweging van belangen en een correctie inspraakprocedure en lijkt het alsof de gemeente willens en wetens de plannen wil doorzetten.

Bezwaren Actiegroep

Wat zijn de concrete bewaren van de Actiegroep tegen de plannen, de mini A8-A9 route:

1. De nieuwe verbindingsweg biedt geen oplossing voor het probleem van het kruispunt Dorpsstraat-Communicatieweg. Er is weliswaar een geringe verkeersafname (-20%, zie verkeerstudies op zaanstad.nl), maar de verkeerdrukte blijft bestaan.

Door de plannen van de gemeente vermindert de verkeersdruk op de Dorpsstraat nauwelijks. Door de aanzuigende verkeersstroom door de nieuwe snellere route vanaf Heemskerk (Communicatieweg-West), Beverwijk, Uitgeest en Krommenie (Provinciale weg) neemt de verkeersdrukte door het dorp Assendelft toe. Daarnaast is extra verkeer te verwachten als de

wijk Kreekrijk eenmaal is voltooid en blijft er een grote verkeerstroom vanuit Assendelft Zuid, over de Dorpsstraat, richting de rotonde Noorderveenweg. Deze twee verkeersstromen zullen middels een rotonde of verkeerslichten op elkaar moeten wachten ter plaatse van de kruising Noorderveenweg/Dorpsstraat. Op deze plek doen zich met het huidige aantal verkeersbewegingen al gevaarlijke situaties voor. Het is dan ook een illusie te denken dat de verkeersdruk afneemt op de Dorpsstraat, het probleem zal eerder groter worden gezien het aantal voertuigen wat op elkaar zal moeten wachten. Kort samengevat zal de afname van het verkeer op de Dorpsstraat (ongeveer 20%) veel geringer zijn dan de toename van het verkeer op de route van de nieuwe verbindingsweg (in de prognose van de gemeente op sommige plekken 80% toename)

2. Geen oplossing voor levensgevaarlijk kruispunt Dorpsstraat/Noorderveenweg

Op dit moment is de rotonde Dorpsstraat /Noorderveenweg een levensgevaarlijk kruispunt met een te grote verkeersbelasting. Door de verwachte toename van het (sluip-)verkeer, wordt de situatie bij de rotonde onhoudbaar. Aanleg van een kruispunt met verkeerslichten maakt de situatie niet beter.

Grote groepen scholieren maken elke dag gebruik van de rotonde om naar het Trias, BRC, Saenredam College of Michael College te fietsen. Regelmatig worden scholieren door auto’s van hun fiets gereden. In oktober heeft een van de leden van de Actiegroep gesproken met een jongen met een dwarslaesie die op de rotonde is aangereden en nu de rest van zijn leven in een rolstoel moet doorbrengen. Door het openstellen van deze nieuwe verbindingsweg verslechtert de veiligheid voor de scholieren aanzienlijk. In de plannen is geen oplossing opgenomen voor dit probleem en de Actiegroep vindt het daarom onverantwoord de aanleg van deze nieuwe verbindingsweg zonder oplossing toch door te zetten.

3. Noorderveenweg wordt racebaan

De functie van de Noorder(veen)weg zal veranderen van ontsluitingsweg naar verbindingsweg en veel meer doorgaand (sluip)verkeer aantrekken. Op dit moment rijden veel mensen te hard op de Verlengde- en Noorderveenweg. Zonder goede veiligheidsmaatregelen gaan hier onnodige verkeersslachtoffers vallen. Uit gesprekken met de gemeente blijkt dat de gemeente, naast het aanleggen van extra rotondes, niet van plan is hier in het project extra veiligheidsmaatregelen (zoals drempels, wegversmallingen, 30 km zones etc.) te treffen.

4. Problemen ontsluiting Saendelft

Op de Communicatieweg is de verkeersdruk nu al (te) groot en op de Noorderveenweg staat in de spits al regelmatig file. De Actiegroep verwacht dan ook flinke problemen voor de bewoners van Saendelft en die door de grote drukte grote moeite zullen krijgen om in de spits de wijk in- en uit te komen.

5. Verminderende urgentie voor A8-A9

De Actiegroep is bang dat door deze nieuwe mini-A8/A9 variant de urgentie voor de grote verbindingsweg, de daadwerkelijke A8-A9 route, zal afnemen. Het gaat dan niet meer om een “tijdelijke” oplossing, zoals de gemeente doet geloven. De functie van de weg zal veranderen van ontsluitingsweg van de wijk naar een doorgaande weg, een pseudo verbindingsweg A8/A9. Zolang de grote ontsluitingsweg A8-A9 niet wordt aangelegd zal deze nieuwe verbinding de taak van de grote ontsluitingsweg voor een deel overnemen. Wij verwachten dat deze snelle verbinding veel verkeer van de Provinciale weg zal gaan aantrekken omdat dit eenvoudigweg de kortste en snelste route is (tijdwinst 10min). De Noorder(veen)weg en de Communicatieweg zijn daar niet voor bedoeld en niet op berekend.

Assendelft blijft permanent zitten met veel te grote verkeersdruk en een levensgevaarlijke kruising Dorpsstaat/ Noorderveenweg.

6. Geen onderzoek naar gezondheids- en milieuaspecten

Er is op geen enkele manier onderzoek gedaan naar de gevolgen op het gebied van geluidstoename en gezondheidsproblemen door meer fijnstof en veel slechtere luchtkwaliteit. Veel huizen grenzen met hun achtertuinen aan deze weg.

Wat dan wel?

De Actiegroep heeft begrip voor de mening van de gemeente dat een oplossing gevonden moet worden voor de verkeerdruk bij de verkeerslichten Dorpsstraat/Communicatieweg en de rotonde Noorderveenweg/Dorpsstraat. Ook is duidelijk dat Kreekrijk een goede ontsluiting moet krijgen. Waarover de Actiegroep van mening met de gemeente verschilt is de uitvoering van de oplossing. In de visie van de Actiegroep moet het plan inspelen op het ontsluiten van het bestemmingsverkeer en het ontmoedigen van het doorgaand verkeer door het invoeren van maatregelen. Te denken valt aan tijdwinst belemmerende en snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels, zebrapaden, 30 km zones en/of vrachtverkeerverboden. Hierdoor wordt tijdwinst van doorgaand verkeer omgezet in een tijdverlies indien zij kiezen voor deze mini A8/A9 variant. Daarnaast schuilt de structurele oplossing in het aanleggen van de definitieve A8 – A9 route. In welke variant dan ook.

Afsluitend

Inmiddels zijn veel bewoners aangesloten bij de Actiegroep en hebben ze bij de gemeente aanbevelingen en ideeën ingediend. De Actiegroep is zeer benieuwd hoe de gemeente met deze vorm van burgerparticipatie omgaat. Hoewel de Actiegroep Noorderveenweg een aantal personen van de gemeenteraad heeft gesproken, wachten de burgers op een officiële informatiebijeenkomst. Tot op heden heeft deze nog niet plaatsgevonden. Of er echt naar de bewoners en direct betrokkenen geluisterd gaat worden is de grote vraag. Wellicht is dit inspraak “voor de vorm’, waarbij eigenlijk alle plannen al van tevoren vaststaan. De Actiegroep hoopt echter dat dit niet het geval is. De Actiegroep is te bereiken via het mailadres noorderveenweg@gmail.com