Wat heerlijk, opnieuw een lang weekend! Maar wat is de betekenis van Pinksteren en waarom vieren we het?

We herdenken op deze dag de neerdaling van de Heilige Geest op de apostelen en de vroege gelovigen van de christelijke kerk. Het wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen, dus tien dagen na Hemelvaart. In Nederland zijn zowel de eerste als de tweede Pinksterdag sinds 1815 officiële feestdagen. De meeste mensen hebben op beide dagen vrij. Veel bedrijven en alle scholen zijn gesloten.

Waarom speelt Pinksteren zo’n belangrijke rol in het christendom? Pinksteren vindt zijn oorsprong in het Joodse Wekenfeest, ook bekend als Sjavoeot. Op deze dag ontving Mozes de Tien Geboden op de berg Sinaï. In Nederland is Pinksteren vooral bekend als een christelijk feest.

Volgens het Nieuwe Testament vond de gebeurtenis van de uitstorting van de Heilige Geest plaats op de dag van Pinksteren. Op die dag waren de apostelen en andere gelovigen bijeengekomen in Jeruzalem. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een stormwind en verschenen er tongen van vuur die zich op ieder van hen neerzetten. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en begonnen in verschillende talen te spreken, zodat iedereen hen kon verstaan, ongeacht hun moedertaal. 

Geboorte christelijke kerk

Pinksteren wordt beschouwd als de geboorte van de christelijke kerk, omdat de uitstorting van de Heilige Geest de apostelen en de gelovigen in staat stelde om het evangelie van Jezus Christus te verspreiden. Het wordt ook gezien als een viering van de eenheid van de gelovigen, omdat mensen van verschillende achtergronden en talen in staat waren om elkaar te begrijpen en te verenigen door de kracht van de Heilige Geest. Tegenwoordig wordt Pinksteren in veel christelijke tradities gevierd met speciale kerkdiensten, waarbij de rol van de Heilige Geest in het geloofsleven wordt benadrukt. 

Verplichte vrije dag

Pinksteren is in veel landen, waaronder Nederland, een verplichte vrije dag omdat het belangrijke dagen zijn binnen het christendom. Het biedt mensen de gelegenheid om deze dagen te besteden aan religieuze reflectie, bijwonen van religieuze diensten, of gewoon quality time doorbrengen met familie en vrienden. 

Handelingen 24 2, 1:4

15 Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding der doden wezen zal, beiden der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen.

16 En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen.

17 Doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk, en offeranden.

18 Waarover mij gevonden hebben, geheiligd zijnde, in den tempel, niet met volk, noch met beroerte, enige Joden uit Azië;

19 Welke behoorden hier voor u tegenwoordig te zijn, en mij te beschuldigen, indien zij iets hadden tegen mij.

Glasplaat gekocht bij fotohandel B.G. v.d. Bergh in de Czaar Peterstraat, zo’n 100 jaar geleden

Door: Nick Boeske (De Orkaan). Info: Nieuwe Testament van de Bijbel, met name in het boek Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 2. Foto: Piet Bakker (De Orkaan).