PlatformTwiskeGeenPretpark mag tóch inspreken bij Raad075

Vanavond om 18:30 uur mogen IVN, PlatformTwiskeGeenPretpark, en HartvoorhetTwiske in de gemeenteraad van Zaanstad alsnog inspreken tijdens het bespreken van het Ambitiedocument Twiske-Waterland.

Eerder was hen te kennen gegeven dat dat niet mogelijk was ‘op basis van het reglement van orde’, maar dit blijkt nu onjuist.

Het platform zal inspreken om de zorgen te uiten over de plannen voor uitbreiding van de festivals in het Twiske en het toestaan van overnachten in het Natura2000 gebied. Zij zullen daarvoor vijf minuten spreektijd krijgen: ‘dit is circa ¾ A4’.

Dat laatste kan is dingetje, want de inspreek tekst die wij ontvingen bestaat uit zesenhalf A4. Voor degenen die benieuwd zijn naar het complete verhaal plaatsen we dat hieronder. Hier kan je om 18:30 afstemmen op de Livestream.

____________________

Inspreektekst  Dagelijks bestuur Amsterdam Noord

José Berkhof PlatformTwiskeGeenPretpark

Het Twiske is een groene oase voor dier, plant en mens onder de roet van Amsterdam, dat in de verdrukking raakt door het beleid van Recreatieschap Twiske-Waterland.

Heel Nederland ligt plat vanwege de stikstofcrisis. De biodiversiteit van Natura2000 gebieden mag niet verder worden aangetast. Maar in haar nieuwe concept-ambitiedocument Twiske-Waterland zet het Recreatieschap vol in op meer recreatie, meer bezoekers, en voor het eerst sinds 60 jaar, wil men ook overnachten.

In het inspiratiedocument wordt het Twiske gedegradeerd tot TWISKEPARK.

De druk op dit beschermde Natura2000 gebied is nu al hoog. Er komen nu al zo’n 1,2 miljoen bezoekers per jaar. En daar blijft het niet bij. Festival het Lentekabinet trekt in 2 dagen 28.000 bezoekers, midden in het broedseizoen!

Festival Welcome to the Future groeide van 7000 naar 27.000 bezoekers. WTTF wilde uitbreiden naar 3 dagen en duizenden festivalgangers drie nachten in Het Twiske laten kamperen. Gelukkig heeft Landsmeer onlangs een streep door deze plannen gehaald.

Er zijn plannen voor een zogenaamde ‘camping’ bij Twiske Haven, een permanent vakantiepark met 25 ‘lodges’, waarbij voor het eerst in het Twiske wordt overnacht.

Dit dreigt de tienduizenden beschermde Smienten op de Stootersplas dreigt te verstoren.

Er ligt een aanvraag voor een klimpark met 20.000 bezoekers. De hondenkennel wil uitbreiden van 40 naar 100 plaatsen. Het Recreatieschap wil een extra horecafunctie bij het Kure-Jan strand. Op de Leers is een Boerengolf, en dat de zeldzame vogels op die plek verstoort.

Hier komt volgens het Ambitiedocument NOG MEER RECREATIE en OVERNACHTINGEN bij.

Twiske beschermde natuurgebied

Maar Het Twiske is geen Park, en ook geen Pretpark. Het Twiske is een prachtig natuurgebied met beschermde diersoorten als de roerdomp, snor, rietzanger, smient, en de Noordse woelmuis. Het is een oase voor plant en dier.

Het Twiske is een groene postzegel in verstedelijkt gebied, waar 1,2 miljoen bezoekers komen voor hun rust.

Bezoekers willen niet meer recreatie en geen overnachtingen.

De bezoekers van het Twiske, waaronder veel Amsterdammers willen niet meer recreatie, en geen overnachtingen. Ze zoeken de rust van de natuur.

zo bleek uit de enquete van de Partij voor de Dieren Amsterdam, die door 3300 bezoekers werd getekend. En dat bleek ook uit de enquete van de SP. Van 485 respondenten wil  twee op de drie mensen geen camping bij de haven.

‘’Slecht plan, omdat er nooit mensen (bezoekers) tussen zonsondergang en zonsopkomst in het gebied mogen komen”

“Verschrikkelijk. Dit natuurgebied wordt opgeofferd voor de commercie. Einde rust en unieke natuur. Waarom is dit nodig?”

Bovendien is het de vraag wat camping Twiske Haven financieel oplevert. Tot dusver kregen wij hierop geen antwoord van het Twiskebestuur.

Wie heeft er belang bij de camping, behalve de ondernemer zelf?
Wat is het belang van de bevolking? En wat is de impact op de natuur?

De offers die gebracht moeten worden zijn groot.

Vogelaars tegen overnachtingen en overnachtingen

De groei van recreatie en mogelijke overnachtingen verstoren de natuur. Vogelbescherming Nederland en Vogelwacht Zaanstreek en IVN Landsmeer schreven brandbrieven aan de gemeente Oostzaan en Landsmeer.

Sinds 2013 Natura 2000

Het Twiske is ooit ontstaan toen men zand nodig had voor de aanleg van de A8. Ter compensatie voor de verkeersoverlast, werd in 1968 recreatie- en natuurgebied Het Twiske opgericht.

Op de A 10 rijden nu  meer dan 150.000 auto’s per dag. Er komen 300.000 huizen bij. Het aantal toeristen groeit naar 30 miljoen in 2030. De stikstof uitstoot is een nijpend probleem. En overal sterven soorten massaal uit.

Ziet u nog wel eens een vlinder? Hoort u nog wel eens een kikker?

Om het tij te keren besloot Europa in 2013 om een netwerk van natuurgebieden te creëren: Natura 2000.

Daarin gelden zeer strenge Europese regels. De natuur gaat voor! Recreatie mag alleen als het geen schade toebrengt.

Je mag:

•          Geen voertuigen, caravans of tenten opzetten. Campings zijn niet toegestaan

•          De leefgebieden van de beschermde soorten niet aantasten

•          Kwetsbare vogels niet verstoren door toename van licht, geluid of mensen

•          De waterhuishouding niet veranderen

•          Niet meer stikstof uitstoten op veenmosrietland en vochtige heide, etc.

(Lijst van schadelijke activiteiten-Natuurbeschermingswet Prov. Noord-Holland, en Toetsingskader Natura2000)

‘’In feite mag er niets,’’ zegt Bernard Ebbelaar, de wetlandwacht die moet toezien op het handhaven van de Vogelrichtlijn. Maar de Europese Natura2000 regels worden met voeten getreden.

Overnachten en kamperen mag niet

Al 50 jaar mag je hier alleen overdag recreëren, zodat de natuur ’s nachts tot rust kan komen. Overnachtingen schaden de natuur, en dat mag niet in een Natura2000 gebied, zie hierboven lijst met schadelijke activiteiten). Bovendien is het in strijd met de bestemmingsplannen en van Landsmeer en Oostzaan. Daarin staat dat alleen dagrecreatie is toegestaan. Overnachten mag dus niet.

En je mag geen ‘onbebouwde gronden als stand- of ligplaats voor onderkomens’ gebruiken. (zie Oostzaan, Bestemmingsplan Buitengebied Artikel 9.1 onder h. Instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen: Artikel 9.4.1 bij STRIJDIG GEBRUIK onder b. https://www.oostzaan.nl/mozard/document/docnr/36189

Festival onrechtmatig

In 2019 is de vergunning voor Welcome to the Future ten onrechte verleend.

De vergunning uit 2008 werd steeds verlengd, waarbij elk jaar meer bezoekers werden toegelaten. Deze vergunning was geldig tot 2016, toen het Natura 2000 beheerplan 2016-2022 voor het Twiske in werking trad. Daarna had een nieuwe vergunningsprocedure moeten worden gestart. Dit is niet gebeurd. Festival Welcome to the Future had in 2017, 2018 en 2019 niet gehouden mogen worden.

Het is de vraag of ze onder de strenge Europese Natura2000 regels nog een vergunning krijgen. Festivals, enorme herrie, mensenmassa’s, verkeersopstoppingen met alle stikstofuitstoot van dien, passen niet in een beschermd Natura2000 gebied.

Festivals verstoren vogels blijkt uit wetenschappelijk onderzoek

Dan heb je nog het 2-daagse Lentekabinet, midden in het broedseizoen! Helaas dragen vogels geen oordopjes. De herrie en de duizenden festivalgangers verstoren de vogels. Zoals het Roerdomp-paartje bij de molen, een soort die met uitsterven wordt bedreigd.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat blootstelling aan lawaai de overlevingskansen van vogels vermindert, zo blijkt uit onderzoek van de Westbrabantse vogelwerkgroepen Verstoringsfactoren en de relevantie daarvan op broedvogels  en

Verstoringsgevoeligheid van Vogels, eindrapportage Bureau Waardenburg en Vogelbescherming Nederland.

Draineren mag niet

Voor de beoogde camping en klimpark? moet men een terrein draineren, waarvoor het Twiskebestuur alvast 75.000 euro heeft gereserveerd. Maar door het verlagen van het grondwaterpeil van het Twiske erodeert het laagveen en komt er Co2 vrij. Dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. Draineren mag niet. En kamperen kan dus niet.

Meer stikstof

Met vochtige heide (laagveen) en veenmosrietlanden is het Twiske stikstof-gevoelig. Er is echter geen compensatie voor de stikstof toename door al het verkeer rondom de  festivals, de campings en het klimpark. Hoe kan dat, terwijl heel Nederland op slot zit vanwege de stikstofcrisis?

Onjuiste aannames

Voortdurend worden nieuwe recreatieve activiteiten gelegitimeerd, door te stellen dat ze plaatsvinden in het deel dat bestemd is voor ‘intensieve’ recreatie . Maar het onderscheid tussen een ’intensief’ en ‘extensief’ gedeelte van het Twiske is een mythe. In de  bestemmingsplannen (in regels en op plankaart) van Landsmeer en Oostzaan is dit nergens terug te vinden (zie noot hieronder).

Op de gronden van het gehele Twiske – die in eigendom zijn van Staatbosbeheer- rust een publiekrechtelijke beperking. Zij vallen onder de Natuurbeschermingswet, art. 9.1.

Uitgangspunt beleid verkeerd

Het Twiske werd opgericht in 1968. In de statuten werd gesproken over een evenwichtig beleid tussen recreatie en natuur. Maar in 2013 kreeg het Twiske de Europese Natura2000 status. Sindsdien is het  een beschermd natuurgebied. Dàt moet uitgangspunt zijn van het beleid.

Recreatie mag alleen als het geen schade toebrengt, denk aan wandelen, fietsen of zwemmen. Zoals de naam al zegt, richt het Recreatieschap zich vooral op recreatie. En dat is het probleem. Ook dit Ambitiedocument gaat uit van de behoefte van de mens.

In Natura2000 gebieden ligt de prioriteit echter bij de natuur.

Ons voorstel

In deze tijd wordt steeds duidelijker hoe ernstig de natuur wordt geschaad. Het IPBES rapport, dat in mei dit jaar verscheen, vermeldt dat 1 van de 7 miljoen dieren dreigen uit te sterven. We kunnen niet zo doorgaan. Ook in het Twiske niet.

  • Houd u aan de Europese regels voor de Natura2000 gebieden. Die vallen onder de minister, maar de provincie en lokale politici dragen verantwoordelijkheid voor de naleving!
  • Doe onderzoek naar de besluitvorming en het wanbeleid rond het Twiske.
  • Schrap alle overnachtingsplannen, waaronder de plannen voor een camping.
  • Schrap alle festivals.
  • Doop het Recreatieschap om in Natuurschap.
  • Maak een Natuurbeheerplan voor het Twiske, en investeer in de natuur.
  • Creëer een natuureducatie-centrum in Twiske Haven.

Wil je iets beleven? Luister dan naar de zeldzame rietzanger of de roerdomp. Of observeer de 60.000 smienten op de Stootersplas. Want zonder natuur kunnen wij niet overleven.

José Berkhof

 

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *