De gemeente Zaanstad onderschat de risico’s van deelname aan de Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) en informeert de gemeenteraad daarover onvoldoende. Dat concludeert de Rekenkamer Zaanstad in een rapport over de risico’s van de HVC, waarvan Zaanstad een belangrijke aandeelhouder is.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de investering in een biovergistingsinstallatie maar daarover geen voortgangsrapportages ontvangen. Ook over de nieuwe strategische koers van HVC en het windpark Gemini is de raad nog niet geïnformeerd, daarvoor zouden de plannen in een nog te pril stadium verkeren. Maar in de jaarrekening van 2012 wordt al aangekondigd dat de nieuwe strategische koers van HVC aan de raad zal worden voorgelegd.

Windpark Gemini
Nu is het windpark Gemini allerminst ‘pril’ (en al helemaal niet klein in risico), de website: “De totale bouwkosten van het Gemini offshore windpark zijn € 2.8 miljard”, HVC (dus Zaanstad) wordt expliciet als investeerder genoemd. HVC is goed voor een investering van €50 miljoen.

Volgens de Rekenkamer legt “het college niet conform de definitie van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) verantwoording af over partijen waarmee de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft”. En dit terwijl het financiële risico bij de HVC groot is.

Risicoprofiel
Ook is het volgens de Rekenkamer “voor de gemeenteraad niet duidelijk wat de werkelijke omvang van de garantstelling en waarde van de HVC-aandelen” is. Het risicoprofiel is volgens B&W “laag”. Zaanstad zegt echter elders dat de rechtsvorm ‘vennootschap’ (zoals HVC, Zaanstad is immers aandeelhouder) een “hoog risico” heeft. De Rekenkamer: “Het huidige risicoprofiel van HVC komt in onvoldoende mate tot uiting in de begroting en jaarrekening en leidt tot onduidelijke antwoorden op raadsvragen.”

Code rood
B&W schiet met name te  kort (code rood bij de Rekenkamer) op het gebied van informatievoorziening: de informatie aan de raad is niet conform de wettelijke eisen, soms onjuist en onvolledig, niet altijd op tijd en ook niet altijd begrijpelijk. Ook worden de risico’s bij de deelneming in HVC niet altijd correct gecommuniceerd. Ten aanzien van dat laatste punt wordt het oordeel ‘oranje’ (voldoet gedeeltelijk) afgegeven.

Screen Shot 2014-10-22 at 11.24.29