Zagen, zagen wiedewiedewagen..

En weer ging het mis. Gisteren werden langs de Weer ter hoogte van de Kleurenbuurt te Zaandam een 10-tal bomen, voornamelijk platanen, gekapt. Ze stonde niet op de kaplijst die de gemeente heeft gepubliceerd in het kader van de komende vervanging van de riolering.

Door David Sluis

Je vraagt je dus af, waar is het misgegaan? En dit ook na alle ophef rondom de onterecht afgegeven vergunning rondom de Leeghwaterweg. Is de kwaliteitsborging rondom vergunningverlening, werkopdrachten, kaartmateriaal en dergelijke op orde bij de gemeente?

David Sluis

Maar er rijzen meer vragen. Een vluchtige blik in de directe omgeving van de gekapte bomen leerde dat er tenminste een aantal kraaiennesten aanwezig waren. Nu zijn kraaiennesten niet jaarrond beschermd conform de Wet natuurbescherming, echter worden kraaiennesten soms bezet door de buizerd (ook de boomvalk) die vaak geen eigen nest bouwt.

Een buizerdnest is wel jaarrond beschermd. Welke nesten zich in de gekapte bomen bevonden is nu onbekend. De vraag die volgt is, of de aannemer die de bomen heeft gekapt gecertificeerd is, en dus in staat om vooraf de kap te beoordelen of er geen nesten e.d. aanwezig zijn en zo nee, had er dan niet iemand van de gemeente toezicht moeten houden?

Nu werkt Zaanstad met de leidraad Flora- en Fauna. Dit is geadopteerd van de gemeente Amsterdam, al enige tijd geleden. Daarin staan regels rondom het kappen van (laan) bomen. Er staat:

 • Vleermuizen: Bomen met holten, spleten of rottingsgaten geschikt voor vleermuizen worden op kaart aangegeven en bij werkzaamheden ontzien. Laanbomen met een functie als vliegroute voor vleermuizen worden gefaseerd gedund in de winterperiode (oktober –februari).
 • Broedvogels: Bomen met in gebruik zijnde nesten/holen van broedvogels worden op kaart aangegeven en bij werkzaamheden ontzien. In overleg met een ter zake kundige wordt bepaald tot welke afstand er van het nest/broedhol gewerkt kan worden. Bomen met bewoonde of bewoonbare horsten van roofvogels worden op kaart aangegeven en bij werkzaamheden ontzien.

Achteraf is moeilijk vast te stellen of van bovenstaande sprake was. In ieder geval is er een flinke hap uit de laanbeplanting genomen.

Opvallend was dat de bomen duidelijk gemarkeerd waren, met kleurtjes. Wie heeft dat gedaan? Ik neem aan de gemeente. Met welke kaart in de hand? En als je een beetje logisch nadenkt, dan kun je toch vermoeden dat op deze plek geen rioleringsbuis loopt? Stelt dan niemand zich de vraag of elke boom die op de kaplijst staat, wel de juiste is? Is er een dubbelcheck?

David Sluis

Vanavond zullen er actualiteitsvragen worden gesteld door Partij voor de Dieren (Judith Raa) en GroenLinks (Romke Mathkor), die beiden ook aanwezig waren bij de gekapte bomen.

David Sluis
Deel dit artikel:

18 reacties

 • Yolanda Uitendaal

  per ongeluk, an me hoela. Hoe dom kun je zijn om dit niet eerst 3x te controleren. Wat een sikkel weer. Te triest voor woorden eigenlijk

  • Omer Eroglu

   Onwijs triest en niet af te doen met de woorden:” miscommunicatie van de aannemer”. Het is een van de mooiste stukje weg in Zaandam. Nieuwe bomen planten is een kleine troost. Ik hoop dat hier conseqeunties aan verbonden zijn. Sterkte aan alle betrokken Zaankanters.

 • Petra Lodewijk

  Gevalletje miscommunicatie denk ik. Eeuwig zonde zeg!

 • Jos Kerkhoven

  Democratisch Zaanstad heeft gisteren hierover al vragen gesteld aan het college :

  Geachte Raadsgriffie,

  Vanmiddag omstreeks 16:00 uur zagen wij dat er Platanen langs de Weer in Zaandam, gekapt werden. We vroegen ons af waarom en of wij een kapvergunning hadden gemist en vonden het vooral zonde van de kaalslag in deze prachtige laan.

  Naar nu blijkt zijn deze gezonde Plantanen ten onrechte gekapt ‘door een fout van de aannemer’. Eerder zijn ook onterecht, gezonde bomen langs de Twiskeweg gekapt. Onze vragen in deze zaak luiden als volgt.

  In een artikel van Zaanstad Nieuws (zie link) wordt gezegd dat de gemeente gaat onderzoeken hoe de fout heeft kunnen ontstaan.

  1. Welke maatregelen zijn er concreet genomen naar aanleiding van eerdere onterechte kap van bomen?
  2. Wanneer is het onderzoek naar de onterecht gekapte Plantanen langs de Weer afgerond?
  3. Zullen er Platanen met een relatief grote diameter worden teruggeplaatst zodat het herstel van het beeld van de laan, relatief snel hersteld kan worden?
  4. Binnen welke termijn zullen er Platanen worden teruggeplaatst?
  5. Zal dezelfde hoeveelheid Platanen die nu gekapt is, worden teruggeplaatst?

  Met vriendelijke groet,
  Juliette Rot
  Fractievoorzitter Democratische Zaanstad

 • Jonnie Himpers

  Ik heb altijd een blij gevoel als ik met de fiets door dat stukje Zaandam rijd. Vanmorgen schrok ik van de omgehakte bomen waar niemand last van had.

 • Als het een “fout van de aannemer is”. Flinke boete en verplicht terugplanten 🙁

 • Monique Zonneveld

  Dieptriest dat deze bomen per ongeluk gekapt zijn. Er stonden totaal geen kruisjes op de kaptekening. Totaal geen inzicht en controle en ook inderdaad dan blijkbaar geen controle op eventuele nesten. Geen woorden voor.

 • De Plataan is een duurzame boom die in goede gezondheid stokoud kan worden.
  Die ga je niet kappen maar verplaatsen en Zaanstad weet heel goed dat deze boom hier zeer geschikt voor is want in 2014 is er in opdracht van Zaanstad uitgebreid onderzoek naar gedaan.
  Rapport beschikbaar.

 • Fred Wegereef

  Ik mag toch aannemen dat bij dit werk een opzichter of een projectleider van de gemeente Zaanstad aanwezig waren.
  Hoe is dit mogelijk en hoe gaat de gemeente Zaanstad deze fout oplossen?

  • Rienk Spiekstra

   Vanmiddag verscheen een bericht van de wethouder Dat luidt als volgt:

   Beste leden van de raad,
   Op dit moment worden in de Kleurenbuurt bomen gekapt om straks het riool en de waterleiding te kunnen vernieuwen. Hiervoor is een kapvergunning afgegeven. Helaas zijn er door een menselijke fout afgelopen maandag tien platanen aan De Weer gekapt waar geen vergunning voor was verleend.
   Vooruitlopend op de kap zijn de te kappen bomen met verf aangestipt. Hier hebben wij op toegezien.
   De bomen aan De Weer die niet gekapt hadden mogen worden, waren niet door de aannemer aangestipt. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding, heeft de aannemer per abuis met een verouderde tekening gewerkt. Hij erkent dat hier een fout gemaakt is. Deze fout kan helaas niet eenvoudig ongedaan gemaakt worden. De aannemer bezorgt een excuusbrief bij de omwonenden en zet zich in om dit najaar nieuwe platanen van een redelijke maat te planten om het verlies te compenseren.
   Met hartelijke groet,
   G.C.W.M.P. Slegers
   Wethouder openbare ruimte

 • david sluis

  Het is goed dat dit op de kaart is gezet door GroenZaans. Dit wordt nu opgepikt door omwonenden. Dat is prima. Uiteindelijk leven we met zijn allen samen. Instituties die erover gaan, kunnen beter wat dit betreft.

 • Jan Schoen

  Ha, ha, verouderde tekening! Dat gebeurd vaker. In de Schildersbuurt is een afvalcontainer geplaatst, op een plek die in overleg met de buurt overeen gekomen was. Op de dag dat de container geplaatst werd, wilde de aannemer op een totaal andere plek gaan graven. Een attente buurtbewoner, die dit toevallig zag, heeft de uitvoerder er op gewezen dat ze op een totaal verkeerde plek bezig waren. ‘Nee hoor,’ zei de man, ‘kijk maar hier heb ik de kaart.’ Onze buurtgenoot zei, kijkend naar de datum op de kaart, dat hij een recentere kaart in bezit had. Nadat hij deze had getoond, was de uitvoerder bereid met zijn opdrachtgever (gemeente Zaanstad) te bellen. Na veel heen en weer gepraat bleek dat de attente buurtbewoner volkomen gelijk had. Ternauwernood is voorkomen dat de container midden in het Hobbemaplantsoen op een onmogelijke plek werd geplaatst. Trouwens de plaats die op de tekening van de aannemer was aangegeven is nooit in het overleg tussen de buurt en gemeente ter sprake geweest.

 • Judith Friso

  Heel erg weer dit. Om allerlei redenen.

 • Jonathan Romans

  Dramatisch en ongelofelijk zonde! Inderdaad een prachtig stuk weg. Hier moeten consequenties aan worden verbonden.

 • John stevens

  Ronduit in en in triest!

 • Jos Everaerts

  Volgens mij heeft Zaanstad er niet zo veel problemen mee dat er gratis een paar extra bomen gerooid zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *