D66, GroenLinks, PvdA, ROSA, SP, PvdD, ChristenUnie en Denk in Zaanstad roepen B&W op om zich uit te spreken voor het behoud van de Spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB wil deze Spreidingswet afschaffen.

Doel van de Spreidingswet is de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verminderen door de opvang over alle Nederlandse gemeenten te verdelen. Tot 1 april hadden gemeenten tijd om plekken te bedenken. Ze zouden nu aan tafel moeten zitten bij de Provincie om de verdeling in de praktijk te brengen. Als ze daar niet in slaagden kon de Provincie ingrijpen.

Dat is nu van tafel. Intrekking van de wet zorgt niet voor minder instroom, alleen voor een ‘eerlijker’ verdeling van de opvang van asielzoekers nadat ze in Ter Apel zijn aangemeld. Hoe de opvang nu geregeld moet worden heeft het nieuwe kabinet niet vastgelegd.

Onevenredig

De Zaanse partijen vinden dat het afschaffen van de wet de situatie voor asielzoekers verslechtert, “en leidt tot een onevenredige belasting van de gemeenten die wél bijdragen aan de opvang voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, waaronder Zaanstad. Hierdoor kunnen sociale spanningen en ongelijkheid tussen regio’s toenemen.”

Zaanstad zou volgens de Spreidingswet ruim 800 asielzoekers moeten opvangen. In de Achtersluispolder worden er nu 550 opgevangen terwijl in de nieuwe opvang aan de Gerrit Bolkade voor het eind van het jaar 1000 asielzoekers moeten kunnen gehuisvest. Deze nieuwe opvang staat overigens los van de Spreidingswet. Ze was al gepland voordat die wet inging. Behalve Edam-Volendam vangt geen enkele gemeente in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland asielzoekers op.

‘Aanval op solidariteit’

De partijen vinden dat er een ‘noodtoestand’ is in het aanmeldcentrum in Ter Apel, met een crisis rond dwangsommen en brandveiligheid, wat de urgentie van deze oproep onderstreept. Flip Hoedemaeker (D66):

“Het nieuwe kabinet wil de Spreidingswet afschaffen. Dat betekent een opzettelijke verergering van een zelf gecreëerde asielcrisis, maar vooral een verslechterde situatie voor de asielzoekers in Ter Apel. Verschillende gemeenten zeggen dat ze de wet blijven uitvoeren. Ik wil dat ook in Zaanstad.” 

Hans Kuyper (ROSA):”

“Zaanstad kent een lange traditie van gastvrijheid en medemenselijkheid. Van daaruit doet ook dit college wat in het vermogen ligt om mensen in nood op te vangen. Nu het nieuwe regeerakkoord de aanval inzet op die solidariteit, kunnen we niet lijdzaam toezien. ROSA ondersteunt deze oproep van harte.”

Anna de Groot:

“De SP zet zich in voor de waardigheid van ieder mens. Daarom rust op ons de zware plicht om mensen, die vluchten uit gebieden waar de menselijke waardigheid niet wordt gerespecteerd, grootmoedig op te vangen. Het nieuwe regeerakkoord is een aanval op de menselijke waardigheid en solidariteit. Het laat Ter Apel en de vluchtelingen in de kou staan. Dat kunnen we niet toestaan. De SP steunt deze oproep met hart en verstand.”

Hanneke Veurink-Malda:

“Als ChristenUnie voelen wij de verantwoordelijkheid om onderdak te geven aan wie op de vlucht is. Die verantwoordelijkheid moeten we samen dragen, ook als deze niet wordt vastgelegd in de spreidingswet. Wij geloven dat gastvrijheid verlenen een eer is en steunen de oproep aan het college dan ook met een warm hart.”

Ramp

Melchior Mattens (Partij voor de Dieren):

“de aangekondigde maatregelen op asiel zijn een ramp voor kwetsbare asielzoekers en voor Nederland. Moedwillig worden mensen de illegaliteit in gedwongen en zal dakloosheid sterk gaan toenemen. Zo ga je niet met mensen om! Wij zullen niet accepteren dat er door dit beleid straks mensen onder de brug moeten slapen. Voor elk mens in nood zullen we ons vol blijven inzetten om Zaanstad de veilige en warme plek te laten blijven die het is.”

Eylem Köseoglu (PvdA):

“Het intrekken van de Spreidingswet zal het asielbeleid minder effectief maken en de problemen vergroten. Het is essentieel dat alle gemeenten bijdragen aan de opvang van vluchtelingen en hun verplichtingen nakomen. Solidariteit tussen gemeenten is cruciaal. Ik ben trots op Zaanstad en hoe wij altijd onze verantwoordelijkheid nemen. Echter, het draagvlak in onze gemeente mag niet onder druk komen te staan doordat andere gemeenten hun rol niet oppakken.”

Natascha Stroo (GroenLinks):

“Wij hebben  met afschuw en ongeloof kennisgenomen van de plannen van het nieuw te vormen kabinet om de spreidingswet af te schaffen. Het is niet alleen een dolkstoot in de rug van gemeentes als Ter Apel en Budel, maar bovenal een wrede en mensonterende maatregel om mensen die niets meer hebben dan hun herinneringen aan oorlog, geweld, verwoesting of verkrachting geen onderdak meer te willen bieden. Gelukkig kent Zaanstad een lange geschiedenis van opvang van vluchtelingen en wij hopen en geloven erin dat wij hen een veilige plek kunnen blijven bieden zo lang als dit nodig is.”

Khaan Kük:

“Denk is fel tegen het intrekken van de spreidingswet, omdat dit de solidariteit ondermijnt. Gemeenten hebben de gezamenlijke plicht om vluchtelingen op een waardige en humane manier op te vangen. We kunnen niet toestaan dat de bereidheid om opvang te bieden in welwillende gemeenten afneemt door nalatige gemeenten die hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. De spreidingswet zorgt voor een eerlijke verdeling van vluchtelingenopvang. Het is duidelijk dat de nieuwe anti-vluchtelingenregering hiermee gemeenten wil ontmoedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en solidariteit wil ondermijnen. Dit druist in tegen onze humane waarden en principes van eerlijkheid.”

Met deze oproep hopen de partijen dat het Zaanse college zich uitspreekt voor het behoud van de spreidingswet en ook andere (buur-) gemeenten aanspoort zich te houden aan de spreidingswet, om zo bij te dragen aan een rechtvaardige en menswaardige opvang van asielzoekers in Nederland. 

Door Piet Bakker. Bronnen: persbericht D66, GroenLinks, PvdA, ROSA, SP, PvdD, ChristenUnie en Denk, eerder nieuws op De Orkaan. Foto boven: opvang bedoeld voor Gerrit Bolkade (Aaf Aafjes), onder: Rijshoutweg (Achtersluispolder), foto van De Orkaan.