Op het terrein aan de Provincialeweg waar vroeger Garage Zwart was gevestigd, komt naast het Volkspark het nieuwe onderkomen van basisscholen Et Buut en Westerkim, een gymzaal, een peuterspeelzaal, twee Buitenschoolse Opvangen en een zorgcomplex van 35 à 55 woningen.

De bezwaren van omwonenden tegen de plannen zijn geen reden voor de gemeente geweest om de ontwikkeling op te houden.

Die bezwaren golden het gebouw dat volgens sommige ‘zienswijzen’ te hoog was en te dicht bij de bestaande bebouwing stond, de mogelijke verkeersoverlast en de vervuiling die in de grond zit.

plan overtuinen MFA et buut

De gemeente geeft toe dat de grond vervuild is – op sommige plekken zelfs ernstig vervuild – maar dat zoiets de bouw van een MFA (Multi-Functionele Accomodatie) niet in de weg staat:

“Het is duidelijk dat er vervuiling in de grond zit. Er is een leeflaag aangebracht, waardoor de bodem geschikt is voor de beoogde functies, mits de kruipruimte voldoende wordt geventileerd of anderszins te voorkomen dat vluchtige stoffen zich kunnen ophopen in de kruipruimte”

Eerder schreef De Orkaan over de vervuiling die bestaat uit:

“matig tot sterke verontreinigingen met zware metalen in de (onder)grond. Daarnaast zijn op de noordzijde en centraal op het terrein in globaal de eerste meter van de bodem sterke verontreinigingen met zink gemeten en plaatselijk ook met andere metalen en zeer plaatselijk ook met DDT en derivaten. Op de oostzijde van het terrein is in de diepere ondergrond een sterke verontreiniging met zware metalen aangetroffen. In het grondwater bij een voormalige vatenopslag is een sterke olierestverontreiniging gemeten. Deze is beperkt van omvang. Ook is op het oostelijk deel in het grondwater van één peilbuis een sterke verontreiniging met PAK gemeten.”

Er komen ook een gymzaal, een peuterspeelzaal en twee Buitenschoolse Opvangen in het complex.

Daarnaast zullen er in waarschijnlijk zorgwoningen gerealiseerd. Er is nog niet exact bekend hoe en door wie dit complex zal worden ontwikkeld. Het gaat om 35 à 55 woningen.

et buut 2

Door de bouw verdwijnt de overlast die Et Buut in de Parkstraat veroorzaakt terwijl ook de capaciteitsproblemen van de Westerkim zijn opgelost. Et Buut is nu verspreid over drie locaties, dat wordt dus ook in de toekomst anders.

Het gebouw wordt uiteraard in vertrouwd neo-Zaans opgetrokken:

“Het gebouw zal herkenbaar moeten zijn als een openbaar gebouw met een ‘Zaanse architectuur’. De korrelgrootte, materiaal, kleur en textuur zullen onlosmakelijk verbonden moeten zijn met de Zaanstreek. Om antwoord te geven op deze beeldkwaliteit is er gekozen voor een ensemble van ‘werkgebouwen’, met kleinschalige ‘Zaanse huisjes’.”

et buut

Het gebouw is ontworpen door het Rotterdamse bureau Spring Architecten. In oktober 2017 verwachten de scholen in het gebouw te kunnen trekken.