In Zaanstad wordt relatief vaak een beroep gedaan op jeugdhulp voor jongeren tot 18 jaar. Landelijk is dat ruim 12 procent, in Zaanstad bijna 15 procent.

In de laatste twee jaar (2018 en 2019) is het aantal jongeren waaraan jeugdhulp is verstrekt in Zaanstad toegenomen van ruim 3000 naar bijna 5000.

Dat kan afgeleid worden uit recente cijfers van het CBS en gegevens over Zaanstad over de laatste 5 jaar.

Jeugdhulp wordt verleend “bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen” (CBS), is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de jeugdzorg die wordt verstrekt. Daarnaast bestaat jeugdzorg uit jeugdbescherming (onder toezichtstelling of onder voogdij geplaatst op last van de rechter) en jeugdreclassering (als de jongere met der politie of leerplichtambtenaar in aanraking is geweest).

Jeugdbescherming neemt de laatste drie jaar toe (van 285 naar 360), jeugdreclassering neemt af van 105 in 2016 naar 75 in 2019.

De toename in Zaanstad is vooral het gevolg van ‘jeugdhulp door wijkteam’ dat in 2018 en 2019 enorm toenam, zonder dat de andere vormen afnamen.

jeugdzorg

Het Nederlands gemiddelde voor jongeren tot 18 jaar die ‘in natura’ jeugdhulp ontvangen is 12,6 procent, in Zaanstad is dat 14,98 procent. In Wormerland gaat het om 8,55 procent en in Oostzaan om 8,61 procent.

* De cijfers van 2019 zijn voorlopig.