Wie in Koog aan de Zaan in de buurt van de Coenbrug woont of in Zaandam aan de andere kant langs de A8, heeft zeker last van geluid en fijnstof.

Maar hoeveel last, weet niemand precies. De overlast niet wordt namelijk niet direct naast de weg gemeten.

GroenLinks, SP, PvdA, POV, DZ en CU willen door middel van een motie die donderdag de 19e in de raad komt, een onafhankelijk onderzoek afdwingen. De motie heeft nu al de steun van een raadsmeerderheid.

Bewoners van de Boerejonkerbuurt, ’t Kalf, Kogerveld en Oud-Koog hebben eerder aangegeven dat ze last hebben van geluid en fijnstof afkomstig van het verkeer dat over de Coenbrug en de A8 rijdt.

De bestaande berekeningen zijn volgens de buurt aantoonbaar onjuist, dat betreft bijvoorbeeld de hoogte van de geluidsschermen, de omvang van de verkeersstroom en de stagnatiecijfers. De overlastdata van het Rijk en die van de gemeente komen dan ook niet overeen.

coenbrug a8

De partijen menen dat de gemeente zich verantwoordelijk op te stellen om het welzijn en de gezondheid van inwoners te waarborgen, ook al betreft het hier een Rijksweg.

Het college wordt dan ook gevraagd – als de motie wordt aangenomen – vóór het einde van dit jaar, een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de geluids- en fijnstofoverlast rondom de Coenbrug.

Die resultaten moeten met Rijkswaterstaat gedeeld worden. Als de uitkomsten daar aanleiding toe geeft, moeten er maatregelen getroffen worden.

UPDATE: de provincie bracht vandaag een rapport uit over geluidsoverlast (met kaart), de conclusie:

“De provincie beheert 630 km weg en heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen getroffen om de geluidbelasting te verminderen. Het aantal (ernstig) geluidgehinderden is sinds 2007 flink afgenomen.”

geluidskaart