Nauerna: Vogelkijken, dode schapen en park open…

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een vergunning verleend voor een dijktrap en een vogelkijkhut bij Nauerna 3a in Assendelft.

Ondertussen rommelt het in Nauerna: de gemeente stuurt aan op het openstellen van het park, bewoners denken nog steeds dat er vervuild water weglekt, de landbouworganisatie LTO klaagt en in de raad zijn vragen gesteld.

Eerst de vogelkijkhut (vinden wij een goed idee): die komt “binnen de zonering de regionale waterkering” en wie daartegen is kan binnen 6 weken na 24 juni bezwaar indienen. hij het hoogheemraadschap.

Park open

Dan de openstelling van het park – in maart 2019 ging het park dicht nadat er vervuild water op enkele plekken naar boven kwam. Zaanstad wil aan de oostkant “zo snel mogelijk negen hectare park openstellen voor recreatie”. Maar eerst moet het RIVM “adviseren over de voorwaarden om veilig te kunnen recreëren op de stortplaats.” En “daartoe wordt eerst een toetsingskader opgesteld.” De risicobeoordeling “vormt de basis voor een advies over de risico’s en veiligheid van recreatie”. (Dus ‘snel’ zal wel een rekbaar begrip zijn.)

Bij het park komen een parkeerplaats, speeltoestellen, fitnesstoestellen en een hondenuitrengebied. “Een deel van dit gebied is al afgedicht met folie. Bovenop de folie komt een deklaag. Een ander deel – nu een groenstrook – valt buiten de stort, hier is geen afdichting en folie nodig.” aldus een persbericht van de Provincie Noord Holland, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna en de gemeente Zaanstad.

Zaanstad heeft een ‘bovenafdichtingsconstructie’ verplicht gesteld bij gebruik voor recreatie. Een deel van het park wordt ingericht als multifunctioneel zonnepark:

“Er wordt een tijdelijke testopstelling van 100 panelen op de noord-oostelijke helling van het op dit moment gesloten Park Nauerna gerealiseerd. Bewoners ontvangen een uitnodiging om deze testopstelling te komen bekijken en hun mening te geven. Voor deze momenten wordt het gebied bij uitzondering opengesteld voor bewoners die zich daarvoor aanmelden.”

(Wat er multifunctioneel is aan een zonnepark snappen wij trouwens niet – een zonnepark is toch om energie op te wekken – kan je de panelen ook als glijbaan gebruiken?)

Dode schapen

Dan de bezwaren. Gerard Konijn (Nauerna 26) reageert op een bewonersbrief van Zaanstad over de uitkomsten van het onderzoek naar 11 plotseling overleden schapen in Nauerna. Er is een:

“verhoging van zware metalen gevonden, maar het drinkwater uit de ringsloot van de stortplaats en in de Zuiderpolder is ongeschikt als drinkwater voor vee. De gehalten chloride, zwavel en ijzer zijn te hoog in het water, als gevolg van kwel uit het Noordzeekanaal.”

Er zijn ook verhoogde concentraties lood en kwik in het water gevonden, maar de bron is onbekend volgens het onderzoek. In de kadavers zijn verhoogde concentraties lood aangetroffen terwijl de

“gemeten concentraties chloride, nikkel, zink en arseen in het water vele malen hoger zijn dan de nulwaarden uit 1983. Al deze stoffen zitten ook in hoge concentraties in het percolaat van de naastgelegen stortplaats.”

Het wil er bij Konijn niet in dat deze verontreiniging niet te maken heeft met de stortplaats:

“Het Noordzeekanaal bestaat al 145 jaar. Sinds mensenheugenis graast er al probleemloos vee in de Zuiderpolder. Sinds 2 jaar echter, is er plotseling een kwelplek ontstaan achter de woning van de familie Molenmaker. 1 jaar geleden ontstond er een tweede kwelplek. En een paar maanden geleden een derde kwelplek. Uit deze plekken stroomt continue water. De schapen hebben hier gegraasd.”

Omdat het water ongeschikt is als drinkwater voor vee vraagt Konijn zich af hoe het mogelijk is dat de boeren die vee hebben lopen in de polders van dit gemaal nooit op de hoogte zijn gesteld van deze informatie. Konijn vindt het dubieus:

“Zaanstad vindt echter dat er niets aan de hand is, de verontreinigingen niet door de stortplaats komen en vervolgonderzoek niet nodig is. Dit ondanks de plotselinge dood van 11 schapen en de mogelijke jarenlange lekkage uit de stortplaats.

LTO: aandacht voor landbouw

De Afdeling Kennemerland –Zaanstreek van landbouworganisatie LTO vraagt bij wethouder Breunesse “dringende aandacht voor de landbouwbedrijven in en rond Nauerna in relatie tot de ernstige bodem- en watervervuiling in het gebied.”

Volgens de LTO zijn er problemen van bodem- en watervervuiling in de buurt van de vuilstortplaats, in en rond de percelen van het bedrijf van de familie Molenmaker. De LTO stelt dat “de resultaten van het onderzoek geen indicatie geven voor een verband tussen de gemeten concentraties in bodem, sediment en water en de aanwezigheid van de stortplaats”. Maar, stelt de LTO, hoe kan de gemeente die conclusie trekken, als dat verband niet onderzocht is. LTO stelt dat het voor de hand ligt dat de stortplaats wel de oorzaak van de vervuiling is.

Ook maakt de LTO zich zorgen “over de mogelijke effecten van de vervuiling op agrarische bedrijven in een wijder gebied rond de vuilstortplaats” en “waarom zijn agrariërs in een wijdere cirkel rond de vervuiling nooit op de hoogte gebracht van de vervuiling in en rond de percelen van de familie Molenmaker.”

Vragen DZ

Juliëtte Rot van Democratisch Zaanstad stelt op 30 juni 30 vragen aan B&W van Zaanstad. Ook zij wil weten waarom er geen onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen de vervuilingen en de stortplaats.

Ook wil ze graag onderzocht hebben hoe de ‘kwelplekken’ zijn ontstaan en waar het uitstromende water vandaan komt.

Rot stelt dat het onderzoek weinig betrouwbaar is als Afvalzorg geen toestemming wil geven om risico-plekken te onderzoeken (die toestemming is pas later gegeven, maar die plekken zijn nog niet onderzocht).

Hier ons dossier over Afvalzorg Nauerna.

Deel dit artikel:

2 reacties

  • Petra Stam

    Het is ook bijzonder dat er op diverse plaatsen monsters zijn genomen van het slootwater rondom de vuilstort, maar op één plek mocht GEEN monster genomen worden. Dat zegt toch ook al genoeg. Het water is niet geschikt voor schapen, maar kon geen kwaad voor de mens????? huh????? Het klopt gewoon niet

  • Gre Luttik

    Ik zal er nooit echt nooit- nooit meer heen gaan. Nadat 5 jaren geleden door mij bij kantoor gemeld werd dat er wel erg vreemd “water” uit de berg stroomde en dat mijn oudste hond van 8 jaar daarmee al regelmatig in aanraking was geweest was een schouderophalen het antwoord van de medewerker. Ongeveer tegelijk met het afsluiten van het “ park” werd bij de hond blaaskanker geconstateerd die in die vorm bij honden weinig voorkomt. Mijn eerste kooikerhondje stierf dus ruim twee jaar na de vaststelling dat de oorzaak, het binnenkrijgen van kankerverwekkende stoffen moest zijn. Ik heb opnieuw melding gemaakt bij het bedrijf. Geen reactie.
    Mijn raad aan ieder die plannen heeft hier te gaan spelen met kinderen of honden? Neem geen risico. Ga niet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *