Dinsdagavond kunnen bewoners van de Parkstraat-buurt (Oud-West) informatie krijgen over de plannen voor een nieuwe school (eigenlijk een MFA: Multi-Functionele Accomodatie) op het terrein waar vroeger Garage Zwart stond – naast het Volkspark dus. In het Inverdan-plan heet dit deel Overtuinen-D.

De gemeente geeft onder meer informatie over het verkeer: de rood-witte hekken op de Parkstraatbrug gaan weg, er komen brommerdrempels voor in de plaats. De brug wordt niet verbreed.

Volgens de gemeente is er wel verontreinigde grond op het terrein maar levert dat “geen gevaar voor de volksgezondheid” op.

Uit een eerder rapport van de gemeente blijkt dat er zware metalen, zink, DDT en derivaten zijn aangetroffen. In het grondwater is een sterke olierestenverontreiniging gevonden. Op één plek is verontreiniging met Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen. Er is een “leeflaag aangebracht waardoor de bodem geschikt is voor de beoogde functies, mits de kruipruimte voldoende wordt geventileerd.”

In die eerdere plannen werd ook ingegaan op de gevaren die het nabij gelegen bedrijf Goglio (verpakkingsmateriaal) op zou kunnen leveren. Dit onderwerp is niet door de gemeente in de uitnodigingsbrief gezet.

De brandweer:

“Goglio valt onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vanwege de opslag van gevaarlijke stoffen. (…) Het effectgebied bij een brand met toxische wolk is afhankelijk van de soort en hoeveelheid vrijkomend product en de windrichting en –snelheid. (…) De toxische wolk kan zich over de locatie Overtuinen D verspreiden.”

Het risico is beperkt maar “de bereikbaarheid is matig (één doodlopende toegangsweg) en de primaire bluswatervoorziening (is) ook niet optimaal.” De brandweer pleit dan ook voor betere bluswatervoorziening en betere bereikbaarheid (naast een evacuatieplan, beschermende constructies bij de bouw en aangepaste ventilatiesystemen).

goglio

Hieronder de risicokaart van het gebied. De C is de opslag va Goglio,

goglio risico

De informatieavond begint om 19:30 en duurt tot 21:00. Locatie is basisschol Et Buut aan de Parkstraat, 72.