De gemeente Oostzaan wil 21 woningen (opgebouwd uit 32 units) voor tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen plaatsen aan de rand van Het Twiske. De provincie Noord-Holland staat positief tegenover het plan. Maar Provinciale Staten moet nog akkoord gaan met een ontheffing om in dit gebied te mogen bouwen.

Afgelopen maandag werd het plan door Statencommissie Ruimte besproken tijdens de vergadering ‘Commissie Ruimte’. De leden van de commissie zijn van mening dat het voorgelegde plan voor tijdelijke huisvesting op deze locatie onvoldoende is onderbouwd. Er kan daarom op dit moment nog geen (positief) advies voor het verlenen van een ontheffing worden uitgebracht aan Provinciale Staten.

Bij deze vergadering is een conceptontheffing voorgelegd, met het verzoek van de gemeente Oostzaan om 21 tijdelijke woningen voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen te realiseren in Het Twiske. Het gaat hier om een stuk natuurgebied dat valt onder een dubbele bescherming. Het is zowel gebied dat valt onder Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 (N2000). Daarbij heeft Natura 2000 gebied de hoogste beschermingsstatus in Europa.

Bescherm de natuur

De gekozen locatie in een bescherm natuurgebied roept flink wat weerstand op. Mevrouw Berkhof sprak namens ‘Hart voor het Twiske’ haar zorgen uit over het bouwen van tijdelijke woningen in het natuurgebied. ‘Het Twiske is sinds 2013 Natura 2000 gebied en het bestaat sinds 1968. Je mag daar al 50 jaar lang niet overnachten. Dat is zo ontzettend belangrijk, daarom zitten er 120 vogelsoorten in het Twiske. Dat is echt heel bijzonder onder de rook van Amsterdam, daar moet je zuinig op zijn.’

Ook het platform ‘Twiske Geen Pretpark’, vertegenwoordigd door mevrouw Mulder, sluit zich aan bij het standpunt van ‘Hart voor Twiske’. ‘Er is een quickscan uitgevoerd door Adviesbureau E.C.O. Logisch B.V., maar hierop kan je niet baseren dat je een vergunning kunt afgeven. Er moet eerst een degelijke, goede natuurtoets worden gedaan.’ Beide organisatie verzoeken de leden van Pronvciale Staten om tegen deze locatie te stemmen en niet toe te staan dat er in dit gebied wordt gebouwd.

Duivels dilemma

Volgens burgemeester Marvin Polak van Oostzaan loopt de gemeente Oostzaan tegen de beperking aan dat vrijwel alle beschikbare gronden ofwel als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) te boek staan ofwel binnen het Natuurnetwerk Nederland gebied liggen. ‘Kortom voor ons een duivels dilemma waarin wij moeten kiezen tussen behoud en uitbreiding van natuur en het huisvesten van mensen uit een oorlogsgebied.’ Nadat de locatie aan het Zuideinde (Skoon) moest afvallen zou er nog slechts één locatie zijn overgebleven. ‘Bij uitzondering vragen we om in te stemmen met onze ontheffingsaanvraag voor 10 jaar voor deze locatie.’ Daarbij gaf burgemeester Polak zes argumenten waarom deze ontheffing gerechtvaardigd zou zijn:

  • Omdat deze beoogde locatie ligt weliswaar in het Natura 2000 gebied, maar aan de rand ervan en aan de rand van de bebouwing van Oostzaan;
  • Omdat de beoogde locatie een voormalig sportveld betreft, dat opgesloten ligt tussen twee bebouwingen en het veld wordt al jaren gemaaid;
  • Omdat meermaals in het uitgevoerde flora- en faunaonderzoek is vastgesteld dat zich op het terrein geen beschermde dier- of plantensoorten bevinden. Het terrein vertegenwoordigt ecologisch gezien slechts een zeer beperkte natuurwaarde;
  • Omdat het recreatieschap, de beheerder en bewaker van de natuurwaarde in Het Twiske, haar medewerking wil verlenen om dit gebruik gedurende 10 jaar toe te staan;
  • Omdat gemeente Oostzaan een vergoeding voor het gebruik aan het recreatieschap wil betalen, die zij weer in zullen zetten om de natuurwaarde in het gebied elders te verhogen. Per saldo zal de natuurwaarde binnen 10 jaar verhoogd zijn door dit plan;
  • Omdat gemeente Oostzaan er na 10 jaar alles aan zal doen om de natuurwaarde op dit veld op zijn minst te herstellen, zo niet te verbeteren.

Onvoldoende onderbouwing voor ontheffing

De Statenleden zijn van mening dat er in het verzoek voor een ontheffing onvoldoende is onderbouwd waarom er voor dit natuurgebied gekozen is. Zijn alle andere alternatieve locaties in Oostzaan daadwerkelijk onderzocht? En waarom is de eerdere locatie aan het Zuideinde geen optie meer, terwijl daarvoor wel ontheffing is verleend? Het enthousiasme om te bouwen in het natuurgebied is niet bij de Statenleden aanwezig. ‘Er is onvoldoende onderbouwing om een advies over het al dan niet verlenen van een ontheffing te kunnen geven en de natuur hier op te offeren.’

Gedeputeerde Esther Rommel gaat ervan uit en vertrouwt erop gemeente Oostzaan goed onderzoek heeft gedaan. De vraag die zij aan Provinciale Staten stelt is om te adviseren over het tijdelijk toestaan van woonunits in het NNN-gebied. De Omgevingsdienst gaat over Natura 2000 gebied en dat valt buiten de adviesaanvraag. Er ligt een verzoek ‘ontheffing soortenbescherming’ bij de Omgevingsdienst en naar verwachting volgt in het tweede kwartaal van 2024 een uitsluitsel. Dat advies konden de Statenleden tijdens de vergadering niet geven. Een meerderheid wil eerst een lijst met alternatieve locaties inclusief onderbouwing van de afwijzing daarvan.

Esther Rommel gaat alles wat er gezegd is meenemen en gaat een afweging maken hoe zij daar op terugkomt. De zoektocht naar een geschikte locatie voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in Oostzaan lijkt voorlopig nog voort te duren.

De vergadering Comissie Ruimte van 11 maart 2024 kun je hier terugkijken.

Twiske locatie aanduiding (rode stip) voor woonunits Oekraïense vluchtelingen

Tekst: Redactie De Orkaan, Bron: Vergadering Commissie Ruimte.