Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil het Wormer- en Jisperveld aanwijzen als Natura 2000-gebieden.

Het gebied Wormer- en Jisperveld zal samen met de Kalverpolder ook als speciale beschermingszone worden aangewezen.

In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden met een gezamenlijk oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ongeveer 69% is water, de rest is land. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Diersoorten die in dit gebied speciaal beschermd moeten worden zijn de bittervoorn, de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad, de meervleermuis, de Noordse woelmuis, de kemphaan, de roerdomp, de smient, de slobeend, de grutto en de rietzanger.

In de gebieden moet ruimte voor recreatie zijn en voor natuurontwikkeling. In een deel van een Natura 2000-gebied worden bijvoorbeeld paden aangelegd terwijl een ander deel wordt afgesloten.

Foto van de site van De Poelboerderij.