Behoud de Sluis!

Zomaar een gesprekje vandaag tussen nieuwkomer Mohammad en Sluis-coördinator Truus Vegter:

‘Hoe gaat dat spreekwoord over met je neus en dan niet verder kijken?’
Truus: ‘Niet verder kijken dan je neus lang is.’
Mohammad: ‘Ja, dat is het!’

Nou ja, het gesprekje was niet echt ‘zomaar’, het was een reactie op de brief die de verse Zaankanters vandaag schreven aan de gemeenteraad en die we onder dit stuk 1:1 zullen publiceren (er is ook al een petitie).

_____________________________________________

Update: het college heeft besloten om het sluiten van De Sluis nog drie maanden uit te stellen. Er zal worden gezocht naar een oplossing. Wij blijven het volgen.

_____________________________________________

Eerst even:

Waar gaat dit over?

De Sluis ontstond vanuit de trekkracht van de vrijwilligers, die ervoor zorgden dat de 500 vluchtelingen die op 2 oktober 2015 in ’t Veldpark arriveerden zich weer een beetje mens gingen voelen.

Vanaf september 2017 worden er vanaf de locatie aan de Jufferstraat (taal)lessen gegeven, cursussen, sollicitatietrainingen en er is koffie. Coördinatoren Truus en Sarah worden voor 36 uur door de gemeente ingehuurd. Zij regelen de inroostering van de vrijwilligers (structureel zo’n dertig stuks, maar daarbij nog veel meer mensen die 1:1 gekoppeld worden voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding), en verzorgen de activiteiten. Maar in de praktijk werken ze er veel meer. Dat vinden ze geen ramp, want de mensen zijn het waard en het resultaat geeft voldoening: ook zij waren al vrijwilliger in de Noorderkerk.

Nu denkt het college bezuinigingen te kunnen realiseren door Truus en Sarah eruit te gooien en de uren onder te brengen bij Vluchtelingenwerk Nederland. Die zouden het werk in 24 uur in plaats van 36 uur kunnen doen. Daarbij wordt uitgegaan van een situatie waarin alle gedreven vrijwilligers, die samen met Truus en Sarah De Sluis hebben opgebouwd tot wat het nu is, overstappen naar Vluchtelingenwerk. Maar dat lijkt wat kort door de bocht. Of, in goed Nederlands: ‘Er wordt niet verder gekeken dan de neus lang is.’

Zojuist hebben GroenLinks, SP, Denk, Democratisch Zaanstad, en PvdD bij de raad een motie ingediend om De Sluis te behouden. Zij vragen het college om het netwerk en de kennis niet verloren te laten gaan, en hier budget voor te vinden.

In 2020 moet de gemeente de regie over het integreren van nieuwkomers weer in eigen hand nemen, en het zou een beetje gek zijn om dit alles nu weg te gooien (weer iets met neus en lang).

De gehele motie plaatsen we 1:1, na de brief die de Zaanse nieuwkomers schreven aan het college:

Geachte leden van het College van B en W en de Gemeenteraad,

Wij hebben gehoord dat de gemeente Zaanstad De Sluis in zijn huidige vorm vanaf 1 januari 2019 niet meer financieel wil ondersteunen en onder wil brengen bij VWN. Ook zou er een nieuwe coördinator door VWN benoemd moeten worden.

In dit verband willen wij u laten weten dat De Sluis niet zomaar een vrijwilligersorganisatie is: wij beschouwen het als ons grote familiehuis in Zaanstad.
Elke week komen wij 4 keer naar De Sluis met onze kinderen, niet alleen om Nederlands te oefenen, maar ook om onze familieleden Truus, Sarah en de vrijwilligers te ontmoeten en een gezellige tijd met elkaar te hebben.

Veel sociale organisaties beweren zelf dat zij grote diensten aan nieuwkomers bieden, maar wij merken erg weinig van hun invloed. Dit in tegenstelling tot De Sluis met zijn huidige coördinatoren, die vanaf de eerste dag een belangrijke rol spelen in het verkorten van de afstand tussen nieuwkomers en bewoners van Zaanstad. Dit blijkt wel uit het grote aantal vrijwilligers en nieuwkomers die elkaar iedere week ontmoeten in De Sluis en zo een goede integratie bewerkstelligen.

Alle Nederlandse partijen benadrukken het belang van snelle integratie, maar wij zien geen serieuze pogingen in Zaanstad, anders dan wat De Sluis biedt door het grote netwerk van Truus, Sarah en de vrijwilligers. Dankzij deze prachtige mensen en hun enorme inspanningen konden veel nieuwkomers een baan vinden of hun eigen bedrijf oprichten om zo effectief mee te doen in de Nederlandse maatschappij.
Door De Sluis konden wij ons Nederlands verbeteren en slagen voor de taalexamens. We hebben ook veel geleerd over de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

We hebben ervaring opgedaan met andere stichtingen en organisaties als VWN en daarop hebben we inmiddels veel kritiek. Wij geloven dan ook niet dat de ‘nieuwe’ Sluis op een goede manier zal en kan worden beheerd door VWN. De ‘ nieuwe’ Sluis zal weinig mensen trekken, zowel vrijwilligers als nieuwkomers.

Namens alle nieuwkomers in Zaanstad zouden we u met klem willen verzoeken om De Sluis in zijn huidige vorm te behouden en niet bij VWN of een andere stichting onder te brengen.
De Sluis is het warme hart van Zaanstad dat niemand wil verliezen!

Alvast bedankt. We kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

De nieuwkomers in Zaanstad.

___________________________________________________________

Oké, en dan zoals beloofd de hele motie van GroenLinks, SP, Denk, Democratisch Zaanstad, en
PvdD:

MOTIE: BEHOUD DE SLUIS!

De gemeenteraad op dinsdag 13 november 2018 bijeen, behandelend de begroting 2019-2022 van de gemeente Zaanstad,

Overwegende dat:

 • Het college van zins is om de werkzaamheden van De Sluis per 2019 bij Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) onder te brengen en de betaalde uren voor coördinatie terug te brengen van 36 (1fte) naar 24 uren;
 • De Sluis een resultaat is van het enorme vrijwilligerspotentieel dat ontstond toen de noodopvang in 2015 in het Burgemeester In ’t Veldpark werd geopend;
 • Er wekelijks gemiddeld dertig vaste taalvrijwilligers werkzaam zijn voor De Sluis en een nog veel groter aantal vrijwilligers op regelmatige basis actief is voor De Sluis;
 • Er ruim 100 nieuwkomers (niet alleen statushouders) wekelijks naar De Sluis komen om gebruik te maken van de faciliteiten;
 • De Sluis nieuwkomers helpt integreren in de Zaanse samenleving en hier op een goede manier in slaagt;
 • De Sluis extra taaloefeningen aanbiedt die door vrijwilligers worden gegeven en die goed aansluiten bij de kennis- en belevingswereld van nieuwkomers;
 • De Sluis ook andere activiteiten organiseert (zoals medisch wegwijs maken, verkeerslessen, sollicitatietrainingen) die nieuwkomers helpt te integreren;
 • De Sluis een breed netwerk heeft van instanties (SWT’s, diverse maatschappelijke organisaties, NewBees, ondernemers, scholen) en vrijwilligers die gezamenlijk ondersteuning bieden bij de integratie;
 • De Sluis op een actieve manier communiceert over alle activiteiten en op die manier een brug slaat tussen nieuwkomers en de Zaanse samenleving;
 • De Sluis zorgt voor continuïteit in het beleid rond nieuwkomers;
 • De coördinatoren van De Sluis zelf zeer actief zijn in het verwerven van middelen en gelden (zoals Rabobank-clubkascampagne, en deals via de Zaanse uitdaging, Rotary donatie, particulieren, kerken, Soroptimisten waar alle activiteiten van worden bekostigd);
 • Het college op technische vragen die GroenLinks onlangs stelde, antwoordde dat de gemeente De Sluis faciliteert via de functie van vrijwilligerscoördinator en dat “dat in 2019 zal worden gecontinueerd”;

Ter overweging meegevende dat:

 • gemeenten vanaf 2020 zelf weer de regie voor de inburgering van nieuwkomers krijgen;
 • Vele vrijwilligers zich gelieerd hebben aan De Sluis en haar coördinatoren – juist vanwege de ongedwongen sfeer en structuur;
 • De Sluis door de gemeente meermaals wordt aangedragen als mooi voorbeeld van ondersteuning van nieuwkomers en twee keer genoemd wordt als voorbeeld in het coalitieakkoord;
 • ook nieuwkomers vol lof zijn over de begeleiding (taal en workshops) die zij gevolgd hebben bij De Sluis en de ondersteuning die zij hebben ontvangen;
 • de coördinatoren nu via een uitzendcontract worden betaald en er mogelijk bespaard kan worden wanneer zij door de gemeente direct in dienst worden genomen;
 • de huidige coördinatoren naast hun betaalde uren, vele uren vrijwillig steken in de communicatie en het verbinden van alle samenwerkingspartners en het vergroten van dit netwerk;

Van mening zijnde dat:

 • De Sluis een enorm belangrijke bijdrage levert aan de taalvaardigheid én integratie van nieuwkomers in Zaanstad;
 • De Sluis voor nieuwkomers zeer laagdrempelige ondersteuning biedt;
 • Het enorme kapitaalvernietiging is wanneer De Sluis verdwijnt dan wel haar neutrale en onafhankelijke positie verliest;
 • Een voor vele betrokkenen vérgaand besluit al over 6 weken ingaat en daar dus moeilijk op te anticiperen is;

Roept het college op:

 • De belangrijke positie van De Sluis te waarborgen door de coördinatie in de huidige vorm te behouden en de kennis en het netwerk als gemeente in eigen hand te houden, anticiperend op 2020;
 • In de begroting budget te vinden voor de instandhouding van De Sluis en hierover zo snel mogelijk terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van:

GroenLinks, Paul Laport, SP, Roland van Braam, Denk, Elif Hotaman, Democratisch Zaanstad, Juliëtte Rot, PvdD, Judit Raa

Wij wensen het college veel wijsheid en een ruime blik toe.

 

Deel dit artikel:

2 reacties

 • Erik Esteie

  Nu ga ik wat roepen wat te maken heeft met agenda’s die een gemeenteraad overstijgen, een agenda van zoek het lekker zelf uit en wil je je vrijwillig(als uitzendkracht) inzetten dan is dat prima maar verwacht er geen vergoeding voor, je doet het namelijk vrijwillig….

  Zie hier de praticipatie samenleving waar we voor gekozen hebben!

  Het is zo simpel, wil je je inzetten voor iemand anders dan is dat prima zolang je dat maar in je eigen tijd doet en mocht je betaald willen worden dan wordt je maar een ZZPer en daarna kunnen we nog altijd zien of je nodig bent

  Tenzij je natuurlijk een belangrijke adviseur bent die advies kan geven over zo iets simpels als een VMer en aangeeft waar te beknibbelen op VM banen en dus kosten bespaart

  Ik durf de stelling wel aan dat voor elke externe adviseur van de gemeente Zaanstad 10 extra banen gecreerd kunnen worden zodat Truus en Sarah ook een inkomen kunnen hebben en door kunnen gaan met het belangrijke werk wat zij doen en van mij mogen ze deze baan vrijwillig doen omdat ze bevlogen zijn en dat is ook wat waard

 • Maarten Voster

  We zien het zo vaak: het beleidsmatig en bedrijfsmatig denken leidt tot afbraak van kostbare initiatieven. Steeds vaker ook wordt erop gewezen dat al die grootschaligheid en zogenaamde efficiency leiden ondoelmatigheid en vooral maatschappelijk ongewenste effecten.
  Toen ik bijna 10 jaar geleden uit Amsterdam weer terug naar de Zaanstreek verhuisde was ik best verbaasd over de enorme vrijwillige inzet die hier wordt geleverd in de sport, cultuur, welzijn, zorg enz.. Gemeente: koester dat!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *