Woningcorporaties hebben natuurlijk heel wat te stellen met regels en regeldruk die alleen maar toeneemt. Dan wil je een afspraak wel eens over het hoofd zien. Dat verklaart waarschijnlijk waarom woningcorporaties ZVH ferm de strijd is begonnen tegen bloembakken en andere obstakels, waarmee flatbewoners hun leefomgeving wat proberen op te fleuren.

Een mooi sociaal initiatief dat de participatiemaatschappij siert. Zou je zeggen. ZVH maakt daar een einde aan met een democratische keuze: zelf weghalen of dat tegen forse betaling door ZVH laten doen “We zijn steviger aan het handhaven,” zegt een woordvoerder van de Zaanse woningcorporatie ten overvloede in Dagblad Zaanstreek.

Zou het niet handiger geweest als ZVH dit besluit eerst even had getoetst op wat woningcorporaties hebben afgesproken en zelfs hebben vastgelegd in de Aedes Code en Governance Code? Of zal dat document nog ergens in de hoge stapel nog te lezen en te paraferen stukken liggen? Anders zou ZVH even op haar eigen website moeten kijken.

Daarom een kleine opfrisser van het geheugen. In de Preambule van deze Code staat dat woningcorporaties ‘niet ten eigen behoeve functioneren’ en bij het ‘verwezenlijken van maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen’ de belangen afwegen van ondermeer de bewoners. Huurders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen worden behartigd als voorwaarde voor samenwerking.

Citaat:

“De woningcorporatie functioneert niet ten eigen behoeve maar beoogt maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen te verwezenlijken. Bij het functioneren van woningcorporaties zijn verschillende belanghebbenden betrokken, te weten de organisaties en individuen, die direct of indirect het bereiken van de doelstellingen van de woningcorporatie beïnvloeden of erdoor worden beïnvloed: werknemers, bewoners, financiers, toeleveranciers, afnemers, de overheid en maatschappelijke organisaties.

Het bestuur en de raad van commissarissen hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen in het licht van de maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelstellingen van de corporatie. Vertrouwen van de belanghebbenden dat hun belangen worden behartigd, is een voorwaarde voor hen om binnen en met de woningcorporatie samen te werken.

Goed maatschappelijk ondernemerschap, waaronder inbegrepen integer en transparant handelen door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop, waaronder begrepen het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht, zijn essentiële voorwaarden voor het stellen van vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de belanghebbenden. Dit zijn de steunpilaren waarop goede governance rust.”

Tekst: Jaap de Jong, foto van ZVH-website