Hoeveel compensatie keerde Zaanstad uit aan restaurant Ornina? Waarom kreeg Maarten Voster de Zaanse erepenning niet? Wat sprak de gemeente af met Ikea? Welke rechtszaak dreigt bij het Huig-terrein? Wat mogen we niet weten van moskee in Saendelft?

In totaal zijn er 755* geheime stukken in Zaanstad. Wij selecteerden uit het lijstje ‘volledig geheime zaken met eindstation B&W’ de 10 ‘mooiste’.

Om donderdag 21 april komen de geheime stukken langs in de raad die geheimhouding moet bekrachtigen.


* We zaten ernaast. In 2021 is er op 755 stukken besloten waarvan er 54 geheim zijn verklaard (34 wegens geheime bijlage). Hoeveel stukken in totaal geheim zijn is daaruit niet af te leiden, in 2021 ging het om 193 geheime stukken, in 2020 is er sprake van 119 “geheime stukken met eindstation raad” maar er moeten ook geheime stukken/bijlagen zijn met eindstation B&W. Die getallen kunnen niet worden opgeteld omdat de geheimhouding van sommige stukken is vervallen.


1. Ornina

Bij de ‘Uitkomst Audit op motivering intrekkingsbesluit Ornina’ schrijven B&W: “Dit stuk nooit openbaarmaken”. De ‘Vaststellingsovereenkomst’ waarin de ’tegemoetkoming’ (schadevergoeding) aan Ornina staat, blijft ‘absoluut’ geheim.

“Grondzaken ziet geen belang om dit openbaar te willen maken in verband met de privacy van betrokkene zelf en geeft aan dat ook de gemeente daar geen belang bij heeft.”

Vooral dat laatste natuurlijk: het is bijzonder pijnlijk voor Zaanstad, vandaar dat het maar beter geheim kan blijven. Maar dat ‘de gemeente daar geen belang bij heeft’ is geen reden voor geheimhouding.

Lees hier ons Ornina-dossier. (onder foto gaat verhaal door, en dat geldt ook bij alle volgende geheimen).

2. Ar-Rahma moskee

De koopovereenkomst met stichting Ar-Rahma en Kleurrijk (moskee Saendelft) is geheim “vanwege persoonsgegevens en politieke gevoeligheden”.

Dat lijken beide onzinnige argumenten. Bij contracten tussen bedrijven en stichtingen kunnen geen geheime persoonsgegevens opduiken (het bestuur van de stichting is openbaar) terwijl ‘politieke gevoeligheden’ geen grond voor geheimhouding zijn.

Hier ons Ar-Rahma dossier.

Plan (artist impression)

3. Ikea

Een stuk over de eventuele aankoop van het terrein van de Renault-garage blijft geheim: “in overleg met IKEA moet worden bezien of de geheimhouding moet worden gehandhaafd of dat deze kan komen te vervallen. Op dit moment wordt een nieuwe visie ontwikkeld voor het gebied, waarmee ook duidelijk zal worden wat de toekomst is van het terrein van Ikea. Geheimhouding met een jaar verlengen naar 1-1-2023”. Ondertussen is bekend geworden dat Ikea niet komt.

Lees hier ons IKEA-dossier

Dit komt er dus niet

4. Zaancampus

Uit stukken over de Techniekcampus bij de Aris van Broekweg (Zaancampus) kan opgemaakt worden dat het helemaal niet zeker is dat het project doorgaat. Er wordt gesproken over mogelijk ontbinding van “de koop-/ontwikkelovereenkomst”. Ook “liggen de afspraken met de Spuigroep/ABM nog niet vast”.

De geheimhouding wordt opgeheven als “het project in de tweede helft van 2022 wordt opgeleverd” (dat gaat nooit lukken) “of als het plan definitief geen doorgang kan vinden.”

Ons Zaancampus-dossier

5. Asielzoekerscentrum

Twee onderzoeken uit 2015 en 2016 naar locaties waar asielzoekers kunnen worden opgevangen blijven minstens tot begin 2023 geheim. “De locaties zijn ook voor de toekomst wellicht in beeld”. Een grond voor geheimhouding ontbreekt.

Over asielzoekers is nog een tweede document geheim: “Vaststellen van het gevalideerde kostenoverzicht van de gemaakte gemeentelijke” (‘kosten’ denken wij maar dat is weggevallen). “In gesprek met COA” staat erbij als toelichting. Dat is gek. Zaanstad stelde namelijk eerder dat alles financieel afgewikkeld was met COA. Is dateert dit nog van daarvoor? Krijgt Zaanstad nog wel geld van COA.

Saendenborch (Rustenburg) was ooit in beeld als locatie

6. Huigterrein / K. Kanstraat

Een ‘voorlopig getuigenverhoor Huigterrein K. Kanstraat’ blijft geheim: “Het dossier is nog niet gesloten. Er blijft een reële kans dat getuigenverhoren leiden tot een rechtszaak zolang de verjaringstermijn nog niet is verlopen.” Op dat terrein (bij Verzetsplantsoen) is woningbouw gepland.

7. Mediation

Een geheimzinnige: “Verzoek om mediation”. Dat is dus geheim, omdat er “meerdere procedures bij Gebruikstoezicht en Grondzaken [lopen]. De situatie omtrent betrokkene is nog volledig actueel, er is een mediation gepasseerd (geslaagd maar niet uitgevoerd) en Handhaving is nu volop gaande met verschillende casussen.

Geheimhoudingstermijn van 10 jaar aanhouden.” 10 jaar? En waar gaat dit over?

8. Erepenning

Het stuk over de ‘Toekenning van de erepenning van Zaanstad aan de heer Voster’ is geheim vanwege het “afwijzen van de aanvraag Erepenning voor de heer Voster.” Maarten Voster was tot 2016 voorzitter van De Zaanse Schans, eind 2019 overleed hij.

Maar liefst vier documenten over de toekenning van de erepenning zijn geheim.

Maarten Voster

9. Rekenkamer

De ‘Bestuurlijke reactie op concept bestuurlijk rapport Rekenkamer Woonbeleid in Zaanstad’ “wordt nooit openbaar”.

De ‘Bestuurlijke reactie op het concept bestuurlijk rapport Rekenkamer Jeugdhulp’ “blijft voor altijd geheim” omdat het een ‘Interne beraadslaging’ is.

10. Zaanbrug

De ‘Voortgang aanbestedingstraject vernieuwing Zaanbrug’ over o.a. “meer- en minderwerk” blijft geheim (minderwerk – dat zou een unicum zijn overigens, maar met meerwerk wordt dus al rekening gehouden).

“Opheffing geheimhouding kan plaatsvinden zes maanden na voltooiing van de nieuwbouw van de Zaanbrug en de omleidende verkeersmaatregelen afgerond zijn”, naar verwachting: “over drie jaar”.

De nieuwe brug