Horecaplan Cultuurcluster bewust achtergehouden? (filmpje)

Wethouder Dick Emmer ligt onder vuur omdat een rapport over de horeca-explotatie in het Cultuurcluster uit mei/juni 2016 pas in februari 2017 openbaar is gemaakt.

DZ-raadslid Jos Kerkhoven kreeg het rapport toen hij er nadrukkelijk om vroeg. Het door de gemeente verstrekte onderzoek bleek vervolgens slechts een conceptversie.

Het definitieve rapport had wethouder Emmer naar eigen zeggen pas op de dag van de raadsvergadering van 28 februari gezien hoewel het al voor de zomer naar de gemeente verstuurd was. Het ‘misverstand’ kwam volgens Emmer omdat Moerkerk Advies de beide versies van dezelfde datum (23 mei 2016) had voorzien.

Dat ging er bij Kerkhoven niet in. Het definitieve rapport was bijvoorbeeld twee maal zo dik als de versie daarvoor. Kerkhoven was vooral zo kritisch over de late en onvolledige informatievoorziening omdat het rapport een lage opbrengst van de Horeca-exploitatie verwachtte: € 104.000 per jaar. Volgens het DZ-raadslid was dat bedrag een fikse bedreiging voor een dekkende exploitatie.

Kerkhoven (“Dit rapport hadden wij als raad moeten hebben”), vond een medestander in POV’s Harrie van der Laan die Emmer ook niet geloofde:

“dat de wethouder dit vanmiddag voor het eerst heeft gezien gaat er bij mij niet in. Wij zijn niet volledig door de wethouder geïnformeerd”

SP-fractieleider Patrick Zoomermeijer wilde niet zover gaan om Emmer van leugens te betichten maar was wel “verbaasd over het feit dat wij de informatie niet hadden, de wethouder is daar wel verantwoordelijk voor.”

Wethouder Emmer betoogde dat de rapporten nauwelijks van elkaar verschilden. Maar daarbij begaf hij zich op glad ijs. De beide versies hebben wel dezelfde datum maar het tweede rapport heeft een andere titel, een andere koptekst (op elke pagina, in deel 2 een andere datum: 2 juni 2016), is voorzien van paginanummers, heeft een andere tekst op het voorblad, is twee keer zo dik en bevat verwijzingen naar bijlagen die niet in die versie waren opgenomen. Dat moet het projectbureau toch zijn opgevallen?

Emmer stelt dat de eerste versie “dezelfde inhoud qua analyses en conclusies” heeft als de definitieve versie (“de tekst is niet veranderd”). Dat is aantoonbaar onjuist. Het nogal relevante hoofdstuk 5 (Exploitatieprognoses) is in de eerste versie twee regels groot.

In de definitieve versie beslaat het twee pagina’s.

Hoofdstuk 6. (aanbevelingen) ontbreekt in de eerste versie. In de definitieve versie zijn vier aanbevelingen opgenomen, waaronder: “Op basis van dit HCP een concrete opzet maken voor de beheervorm van de horeca en daarin inhoudelijke en financiële doelstellingen vastleggen.”

We hebben wethouder Dick Emmer en zijn woordvoerder gevraagd waarom het rapport pas na een half jaar en pas na vragen van een raadslid openbaar is gemaakt, wanneer de beide rapporten door de gemeente zijn ontvangen en hoe het mogelijk is dat dergelijke grote verschillen niet zijn opgemerkt. Op die vragen kan of wil gemeente geen antwoord geven, maar:

UPDATE: 17:20.

Op het Raads-Informatie-Systeem (RIS) verscheen Memo wethouder Emmer over rapport Moerkerk Advies (pdf). Emmer houdt vol dat het verschil tussen de beide versies de bijlagen zijn: “versie 2.0 (later aangevuld met losse bijlagen) en de definitieve versie (inclusief bijlagen)“. Op de ontbrekende hoofdstukken 5 en 6 wordt in het memo niet ingegaan.

Maar B&W heeft zich in het voorstel aan de raad wel gebaseerd op het definitieve rapport, wat vreemd is omdat Emmer zelf zegt pas op 28 februari van de tweede versie gehoord te hebben.

In het raadsvoorstel staat een conclusie over de levensvatbaarheid van een horecafunctie in het cultuurgebouw. Deze conclusie is gebaseerd op de exploitatieprognose uit de definitieve versie.

En het wordt vervolgd: “Ik heb opdracht gegeven alle feiten over de totstandkoming en verspreiding van het rapport op een rij te zetten. Volgende week informeer ik u over de uitkomsten.”

De discussie tussen Kerkhoven en Emmer.

Jos Kerkhoven meldt De Orkaan dat DZ, SP, POV en ROSA zich beraden op actie. Dat de wethouder nalatig in de informatievoorziening is nemen de oppositiepartijen hoog op.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *