Zaanstad: populieren Leeghwaterweg gevaarlijk

De populieren langs de Leeghwaterweg in Zaandam moeten weg volgens Zaanstad vanwege ‘gevaarzetting’. Er kunnen “takken op de weg terecht komen en schade veroorzaken aan weggebruikers en/of voertuigen“.

In de kapvergunning staat echter dat de bomen ‘risicovol’ zijn “omdat deze bomen dood of ziek zijn”. In het rapport zelf staat nadrukkelijk dat de bomen NIET ziek zijn.

Zaanstad heeft wel een ‘second opinion’ naar de staat van de bomen laten doen. Het eerste rapport was opgemaakt door VolkerInfra in opdracht van de Provincie. Zaanstad: “een boomveiligheidscontrole is gehouden.” De gemeente wil wel dat er bomen herplant worden op dezelfde plek. Een ecoloog gaat kijken of de flora en fauna niet in het geding komt.

Blijft de vraag over de ‘ziekte’ van de bomen die reden is voor de kap. De woordvoerder van wethouder Gerard Slegers van Zaanstad zegt de zaak opnieuw uit te gaan zoeken. Onder het rapport, in de kolom ‘Ziekte’ staat bij alle bomen GEEN.

Provincie

We hebben bij de Provincie Noord-Holland gevraagd waarom de hele rij van 44 bomen ‘minder vitaal’ is terwijl op alle andere plekken alleen losstaande bomen als kaprijp worden gezien. Ook wilden we weten of een beoordeling in januari wel mogelijk is, waarom de maten van VolkerInfra niet kloppen (boomomtrek). Daarnaast waren we benieuwd of Provincie geen belangenverstrengeling zag: dat het bedrijf dat de gezondheid van de bomen onderzoekt, ook de kap uitvoert. We kregen wel antwoord van de provincie, maar niet op de vragen die we stelden:

“VolkerInfra is door de provincie Noord-Holland gecontracteerd als gebiedsaannemer. Zij voeren het onderhoud uit aan oa. onze wegen, bruggen en groen. Het uitgangspunt hierbij is dat de provinciale wegen verkeersveilig zijn en dat er oog is voor de versterking biodiversiteit. Contractueel is de aannemer verplicht tot het uitvoeren van een zogenaamde Visual Tree Assesment (VTA). Uit dit onderzoek kan naar voren komen dat een boom nader onderhoud nodig heeft (bv. snoei) of dat een boom ziek is en/of een risico voor de verkeersveiligheid vormt. Bomen die een ernstig risico vormen moeten helaas worden gekapt. Voor het gebied Zaanstreek Waterland gaat het op dit moment om 99 bomen die gekapt worden. Een groot deel staan bij de Leeghwaterweg (N515). De aannemer heeft hiervoor bij de gemeente Zaanstad een kapvergunning aangevraagd. Onderdeel van de vergunning is dat de bomen vervangen worden (herplantplicht) en dat het kappen voldoet aan de eisen uit de Wet Natuurbescherming.”

GroenZaans

Op GroenZaans, de Facebook-pagina van Zaanse bomenliefhebbers, wordt gesteld dat het kappen van de bomen langs de Leeghwaterweg niet nodig is.

Leden van GroenZaans en Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) hebben samen Fred Roovers (oud bomenbeheerder van Zaanstad) de bomen bekeken: “De populieren staan er nog goed bij en hoeven zeker nog niet gekapt te worden.”

Zaanstad heeft een kapvergunning voor 99 bomen langs de N515 en de N246 verleend. Daarvan staan er 44 op een rij langs de Leeghwaterweg (N515) in Zaandam.

Monique Zonneveld, de beheerder van GroenZaans, schrijft:

“De populieren verdienen geen schoonheidsprijs, maar zijn zeker niet als slecht beoordeeld. De bomen zijn flink opgesnoeid, maar de wonden genezen ook weer snel. Bij de stammen geen rottingen of merkwaardigheden kunnen vinden.”

Slechts één boom heeft groter problemen volgens GroenZaans. Wel staat er aan de overkant van de weg een mooie groep van (te kappen) Salix alba (wilg) die watermerkziekte heeft gehad, maar “deze boom heeft zich goed hersteld. Er zitten bovenin nog wat dode takjes, maar deze zullen er vanzelf uitvallen. Deze boom is ook van ecologische grote waarde en is zeker niet ziek. Rondom deze boom is een grote groene strook waar hij geen enkel risico loopt. Merkwaardig dat deze boom ook gekapt moet worden.”

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ) heeft samen met bewonersvereniging Haaldersbroek al bezwaar tegen de voorgenomen kap (van alle 99 bomen) bij Zaanstad ingediend.

“Alle bomen langs de N246 en N515 liggen langs de rand een natura 2000 gebied waarbij een externe werking van toepassing is. Alle werkzaamheden en veranderingen rondom een natura 2000 gebied moeten onderzocht worden. Naar onze mening heeft dit niet plaats gevonden. Alle bomen kunnen onderdeel zijn van vliegroutes en foerageergebied van (meer)vleermuizen.”

Deel dit artikel:

10 reacties

 • David Sluis

  “Er kunnen takken op de weg komen en schade aan voertuigen of weggebruikers veroorzaken” Bangmakerij dit, en een bekende tactiek. Er is dan vast wel een rapportage beschikbaar die deze uitspraken (statistisch) onderbouwen? Hoeveel incidenten? Hoeveel schade? In hoeveel jaar? En zullen we dan maar heel Zaanstad leegkappen alvast, want er kunnen…

  • p.hoogkamer

   Hoi David, niet langs de 246 bij westzaan/richting koog ad zaan maar langs de 515 in een populier hangt een vleermuizen kast… .is dit bewoond?

  • Esther Visser

   Hoi David, Helemaal gelijk heb je. Wát een kul argument voert de Gemeente hier aan.

   Zou écht een grote zonde zijn om die bomen te kappen!

   Ook wij, als bewoners van t naastgelegen Kalf, willen geen kap dus als t móet dan slaan wij de handen ineen met die van Haaldersbroek.
   Hopelijk helpt dát de Gemeente te overtuigen!

 • Ruud Pauw

  Zondagavond reed ik in een enorme onweersbui met harde windvlagen en veel regen over de Leegwaterweg. Er lag geen tak op de grond.

 • Monique Zonneveld

  Ja, bij storm zie je wel meer losse takjes in heel Zaanstad. Kunnen moeilijk alle bomen hiervoor omkappen. De bomen zijn niet ziek. Verder gaat er een ecoloog naar kijken. Hmm, zeg maar gerust dat er een absoluut groot onderzoek moet plaats vinden naar eventuele vliegroutes van (meer)vleermuizen langs het gehele traject. Dit onderzoek moet op meerdere momenten in het jaar volgens een protocol worden uitgevoerd. Niet in de winter dus, want dan zitten de meervleermuizen in Limburg. Dus zeg maar gerust dat er een onafhankelijk bureau heel uitgebreid onderzoek moet verrichten. Gemeente Zaanstad en provincie Noord-Holland hebben absoluut tekort geschoten in het aanvragen en verlenen van deze omgevingsvergunning. Er is een externe werking van toepassing omdat het gehele traject langs een natura 2000 gebied loopt.

 • David Sluis

  Wat zei de gemeente nou over afbrekende takken e.d. in relatie tot de noodzaak van kappen aan de Leeghwaterweg?
  Ik citeer uit het bomen beleidsplan van de gemeente:

  De regels over het kappen van een boom in de openbare ruimte zijn vastgelegd in het Bomenbeleidsplan, zie onderstaande link.
  In de volgende gevallen wordt geen vergunning verleend voor het kappen van een boom:

  bij overlast van bladluis
  bij overlast van vogels
  bij overlast door bladafval
  bij angst voor omwaaien of afvallende takken
  bij overlast van zaden en vruchten
  bij overlast door worteldruk of lichtontneming

  In deze gevallen wordt bekeken of er andere oplossingen zijn, bijvoorbeeld een boom snoeien.

  https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=453&mVrg=946&mLok=1

 • Henk Visser

  Uitstekende analyse en (eigen) onderzoek, David Sluis. Veel dank hiervoor.

  Als er iets ziek is en kap-rijp, dan is het wel deze hele procedure rond de vergunning verlening door ZNSTD. Belangenverstrengeling, dubbele agenda? Er staan té veel ongerijmdheden in het onderzoek door VolkerInfra.
  Dat begint al bij de ‘toevalligheid’ dat alle ‘onderzochte’ bomen hetzelfde predicaat hebben gekregen, zoals dhr. Sluis scherp opmerkt. En alle langs de Leeghwaterweg binnen een afstand van zo’n 100 meter staan. Alsof er ruimte gemaakt moet worden voor …

  Wat het VolkerInfra onderzoek classificeert als onbetrouwbaar, of op zijn minst twijfelachtig, is het tijdstip waarop dit onderzoek is uitgevoerd, t.w. 8 januari 2019.
  Op de website van Bomenwacht Nederland (BN) staat het volgende:

  De conditie (‘huidige gezondheidstoestand’) van de boom valt onder meer af te lezen aan de twijggroei en de blad- of knopbezetting. Ook bepalen eventuele ziekten en aantastingen hoe gezond de boom is. Denk bijvoorbeeld aan de inmiddels beruchte bloedingsziekte bij kastanjebomen, of aan een schimmelaantasting.

  Ik ben ook geen bomenexpert, maar ieder zinnig mens kan toch aan de hand van de expertise van Bomenwacht Nederland opmaken dat een gezondheid indicatie onmogelijk in januari kan plaatsvinden als bomen in winterrust verkeren.
  Verder spreekt BN over duurzaam beheer. En hoe hoger de bomen groeien, des te duurder wordt het voor een gemeente deze te ‘beheren’. Het Zaanstad probleem: financiën. Waar op te bezuinigen? Nou, groen ‘onderhoud’, bij voorbeeld?

  ‘Boom vitaliteit’. Een linguïstische kleiconstructie die elke vorm kan aannemen en op elke wijze naar believen (belang) geïnterpreteerd kan worden. En hier in conflict komt met de nuchtere observatie van Zaan bewoners die elk voorjaar deze prachtige rij groen vol in bloei zien komen. Zonder geel blad en een rijke microbiotoop voor de toch al bedreigde insectenwereld, waar vleermuizen van leven.
  Waar geen passant ooit in het asfalt is geperst door een omvallende boom.

  In het VTA (dat helpt onze eigen taalcultuur in stand te houden!) staat het volgende:
  VTA ofwel Visual Tree Assessment is een goed instrument om de zorg in relatie tot veiligheid planmatig en gestandaardiseerd aan te pakken
  Hebben we het hier over mogelijke terreur dreiging? Is de fictie filmserie Lord of the Rings dan toch niet zo fictie? Kunnen bomen écht gaan lopen en praten? Kunnen ze onze maatschappij bedreigen?
  Naar het beleid van de gemeente te oordelen heeft natuur en natuurbehoud geen prioriteit. Het project Eilanden van Hain in Krommenie is daar het meest sprekende voorbeeld van. Vernietiging van kostbaar natuurgoed ter wille van gemeentelijke zelfverrijking d.m.v. dure woningen. Maar dat is een ander verhaal.

  Samengevat is dankzij de gedegen analyse van dhr. Sluis het onderzoek door VolkerInfra, het handelen door de provincie en verlening van vergunning als volstrekt onbetrouwbaar te betrachten. In deze zaak zit de verrotting niet in de boomstam, maar in een dubieus samenspel van belangen binnen gemeentelijk en provinciaal bestuur waar het uitvoerende bedrijf (VI) zelf de eigen verdienste kan beïnvloeden omdat het ook de conditie van de bomen beoordeelt. Mag ik hier voorzichtig keuring van eigen vlees fluisteren? Even onhoorbaar als de sonar van de vleermuis.

  Ah! Het Bat signaal schijnt tegen de wolken. De gemeenschap roept om hulp tegen onrecht. Is David Sluis de Batman? Laten we allen onze zwarte vleugels uitstrekken en hem vergezellen om onze Zaanse Batcave te behoeden voor het Joker beleid van de gemeente.

  Even deze luchtigheid aan een takje, wat stond er in september 2018 op de website van de gemeente Zaanstad:

  Dit nieuwsbericht is afkomstig uit het nieuwsarchief.

  We moeten het groen en water in Zaanstad beschermen. Daarom heeft de gemeenteraad het Groen- en waterplan ‘Waardevol groen en water in Zaanstad’ vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente ziet als kernwaarden en ambities van het groen en water in de stad en in het buitengebied. Het plan helpt bij het maken van uitvoeringsplannen binnen de gemeente, zoals die voor woningbouw.
  Water en groen horen bij Zaanstad. Ze maken de stad aantrekkelijk en leefbaar voor mens en dier. Een goed beheer van water en groen is steeds belangrijker geworden door de klimaatverandering. Daarin hebben we te maken met langere periodes van hitte en droogte, afgewisseld met extreme neerslag. Tot 2040 bouwen we in Zaanstad 20.000 nieuwe woningen. Dat heeft gevolgen voor het groen en het water in de stad en dus voor ons allemaal.
  Groen en water beschermen
  We moeten het groen en water in Zaanstad beschermen. Daarom heeft de gemeente het ‘Groen- en waterplan’ opgesteld. Daarin staat hoe we zorgvuldig willen omgaan met groen en water, ook in bouwplannen. Daarnaast kijken we naar de kansen om de kwaliteit van het groen te versterken en beter te gebruiken dan we nu doen.
  ‘’We moeten het groen en water in Zaanstad beschermen’’.
  ‘’Ze maken de stad aantrekkelijk en leefbaar voor mens en dier’’.

  De contradictie kan niet groter zijn. Beoordeling van bomen in januari (!!!), kapvergunning en eerder verkondigen het groen in Zaanstad te beschermen.
  ‘Trumpiaans’ beleid, als ik zo vrij mag zijn. Dat helpt zeker het vertrouwen in onze gekozen politici beleidsvoerders te sterken. Of toch niet?

  De vitaliteit van het groenbeleid Gemeente Zaanstad is ernstig onderhevig aan rot.

 • Bert Versteeg

  Bomen langs een weg zijn altijd gevaarlijk maar dat komt meer door de weggebruikers dan door de bomen zelf.
  Maar de bomen langs de Leeghwaterweg zien er prima uit en ik krijg niet de indruk dat ze bij de eerste de beste storm omwaaien!
  De weg is ook prima bereidbaar, de weg is mooi vlak en er zijn nergens door wortels veroorzaakte hobbels.
  Hopelijk komt de gemeente op het besluit terug en worden de bomen niet gekapt maar de gemeente komt zelden op een besluit terug maar ze hebben zeker hout nodig voor de biocentrale?

 • Piet Zwikker

  Voor hout,papierconsumptie en biomassa wordt in Nederland 4,75 miljoen ha bosproducten gebruikt. waarvan 100000 ha in Nederland wordt gekapt.Dat betekent voor iedere nederlander 2780 vierkante meter.Waarom dan zo druk maken om een paar bomen aan de Leeghwaterweg die worden vervangen door jonge aanplant? Als een boom omwaait of iemand krijgt een tak op zijn auto dan krijgt de gemeente weer het verwijt dat ze niet goed hebben opgelet. Over het juiste moment van een oude boom snoeien of rooien valt natuurlijk altijd te redetwisten.(bron PBL,CBS,CLO 2017).

 • Rob Dekker (westzaan)

  een gemeente is een instituut met afdelingen die gewoon bezig moeten blijven anders zijn er mensen overbodig Deze medewerkers hebben helaas helemaal niks op met groen of de beesten die er in leven. Stoppen met deze onzin. In bv een gemeente als Heemskek zal dit niet gebeuren. Van mij mag er burgerlijk verzet komen als hier verder over gepraat of erger plannen komen. Graag rechtzaak hierover. Takken snoeien prima als het om dode takken gaat. Zaanstad maakt alle groen kapot. En er komt niets bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *