Briefje van Jan (daar is-ie dan…)

Zes weken geleden, op 21 oktober 2021 stuurde werkgeversclub VNO-NCW een brief aan de informateurs waarin onder meer gepleit werd voor ‘ontwikkelruimte’ voor Schiphol. Dat viel verkeerd bij de raad van Zaanstad omdat de gemeente juist had beloofd te pleiten tegen groei van Schiphol.

Wethouder Wessel Breunesse verklaarde dat ‘ontwikkelruimte’ helemaal niet hetzelfde was als groei, maar burgemeester Hamming sprak dat weer tegen: het was zijn initiatief geweest en hij had nooit de bedoeling gehad dat onderdeel over Schiphol te steunen.

Hamming zou een briefje namens B&W sturen (aan VNO-NCW, dus niet aan de informateurs) waarin hij zijn steun terugtrekt. Dat beloofde hij op 28 oktober, 5 weken geleden. Ondertussen is dat briefje al diverse keren toegezegd, maar hier is het dan…


Geachte heer Vonhof, beste Jacco,

Op 14 oktober jl. stuurden MKB-Nederland en VNO-NCW een manifest naar de informateurs waarin toenemende zorgen werden geuit t.a.v. het vestigingsklimaat in Nederland. Er werd daarin ook gerefereerd aan een eerder manifest dat in de zomer aan de toenmalige informateur Mariëtte Hamer was overhandigd. Zaanstad werd toen en ook in het nieuwe manifest genoemd als een van de vijftig gemeenten die het manifest ondersteunen.

Ik hecht eraan enige toelichting te geven op deze steun. Zaanstad is erg te spreken over de steun voor een nationale en integrale aanpak voor het versterken van de leefbaarheid in kwetsbare wijken en het terugdringen van kansenongelijkheid.

Op dat punt ondersteunen wij het Manifest.
Dit betekent niet dat wij het op alle punten altijd eens zullen zijn met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland of met andere onderdelen van het Manifest. Met name op het punt van de ontwikkeling van Schiphol willen wij met nadruk ons standpunt voor het voetlicht brengen.

Zaanstad staat op het standpunt dat Schiphol in ieder geval tot 2023 niet mag groeien en dat de hinder van Schiphol af moet nemen, onder andere door het afschaffen van nachtvluchten. Het beschermen van de gezondheid en de leefkwaliteit moet een veel prominentere rol krijgen in de discussie over Schiphol. Daarnaast wil Zaanstad dat op kortere afstanden meer wordt ingezet op het vervangen van vluchten door de trein. Dat betekent meer inzet op duurzame infrastructuur zoals HSL- lijnen. In de Zaanse zienswijze op de Luchtvaartnota is vanuit de gemeente bij de Minister aangedrongen om haast te maken met investering in goede treinverbindingen met bestemmingen binnen Europa.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Zaanstad,
drs. J. Hamming, burgemeesterLees alles over de briefjes-soap:

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *