SKA Beheer BV – de eigenaar van de FEBO Drive en de Subway Drive aan de Samsonweg in Wormerveer – heeft bezwaar gemaakt tegen de in juli van dit jaar verleende omgevingsvergunning voor een nieuwe vestiging van McDonald’s aan de Samsonweg in Wormerveer.

SKA Beheer BV is niet tegen de komst van McDonald’s naar Wormerveer, maar wel tegen het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan, dat onderdeel is van de omgevingsvergunning, is door adviesbureau Goudappel in opdracht van McDonald’s uitgevoerd.

Volgens bezwaarmaker zijn er te weinig parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen op het parkeerterrein van McDonald’s. Ook zou het aantal bezoekers te laag zijn ingeschat. Daarnaast zou er onvoldoende rekening worden gehouden met bouwplannen in de omgeving, met toenemende verkeersbewegingen en de verkeersveiligheid. In zowel het bezwaarschrift als de hoorzitting – die op 13 november was – wordt gesteld dat de mobiliteitsstudie tekort schiet.

Onvoldoende parkeerplaatsen

McDonald’s wil bij het nieuwe fastfoodrestaurant 47 parkeerplaatsen voor auto’s en 24 fietsparkeerplekken realiseren. Bij het vaststellen van het benodigde aantal parkeerplaatsen heeft McDonald’s een eigen tool gebruikt die afwijkt van de gemeentelijke richtlijnen.

Volgens de gemeentelijke parkeernorm zouden er gezien het oppervlakte van McDonald’s respectievelijk 73 en 91 parkeerplaatsen benodigd zijn. SKA Beheer BV stelt dat er met de gehanteerde berekening veel te weinig parkeerplekken zijn voor bezoekers. Dat heeft tot gevolg dat bezoekers op het terrein van FEBO en Subway gaan parkeren en op de openbare parkeerplaats van Shoppingcenter Noorderveld.

Ontwerp parkeerplaats McDonald’s (mobiliteitsstudie Goudappel)

De impact van McDonalds op de omgeving zal erg groot zijn. Juist een grote partij als McDonalds dient zijn verantwoordelijkheid te nemen en er voor te zorgen dat aan de normeringen wordt voldaan. Op eigen terrein dienen voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd te worden.

SKA Beheer stelt ook dat er motoren en auto’s van personeelsleden zullen komen. Daar is geen rekening mee gehouden in de berekeningen. Er is overigens ook geen verplichte toetsing voor motoren, maar dat betekent niet dat het geen effect heeft. Ook de bevoorrading leidt ertoe dat er parkeerplaatsen geblokkeerd worden.

Leegstaande panden

Verder wordt in het bezwaarschrift genoemd dat in het mobiliteitsonderzoek geen rekening is gehouden met de leegstaande bedrijfspanden en winkelunits bij Shoppingcenter Noorderveld en de directe omgeving. Als de leegstaande ruimten worden verhuurd zal dit ervoor zorgen dat er meer bezoekers en personeel naar dit gebied komen.

Datzelfde geldt voor de extra te bouwen woningen en nieuwbouw met andere functies, terwijl deze gegevens wel bekend zijn. In heel Zaanstad zijn de woningbouwambities groot en in de directe omgeving zijn er diverse grootschalige woningbouwprojecten. Op het voormalige terrein van het vroegere Meneba komt het Zaankwartier met 700 woningen.

Uit de mobiliteitsstudie zou naar voren komen dat de komst van McDonald’s aan de Samsonweg geen negatief effect heeft op de verkeersafwikkeling op het omringende wegennet. Het is daarbij de verwachting dat het verkeer in de toekomst goed en veilig kan worden afgewikkeld. Dat wordt betwist in het bezwaarschrift. Hierin wordt naar voren gebracht dat de Ned Benedictweg (N514) langs het bedrijventerrein loopt en steeds drukker zal worden. Meer verkeersbewegingen over deze weg betekent ook meer bezoekers voor McDonald’s (en het bedrijventerrein). Dat betekent een verdere (toekomstige) verhoging van de verkeersdruk waar geen rekening mee is gehouden in het onderzoek.

Scholen

Langs de Ned Benedictweg loopt aan beide zijden een (smal) fietspad. Bij de ingang van het bedrijventerrein is er ook aan beide kanten van de weg een fietspad. Hoewel McDonald’s en gemeente Zaanstad denken dat er niet veel fietsverkeer zal komen, verwacht SKA Beheer BV een verkeersprobleem met een toename van auto- én fietsverkeer. De huidige fietspaden kunnen eigenlijk geen toename van het fietsverkeer aan.

In de buurt van McDonald’s zijn verschillende basis- en middelbare scholen. Kinderen komen op de fiets naar McDonald’s. Ook bewoners uit omliggende woonwijken zullen op de fiets komen. In het mobiliteitsplan is niets opgenomen over de verkeersveiligheid. En dat terwijl SKA Beheer BV juist gevaarlijke situaties voorziet. De verkeersafwikkeling van het fietsverkeer moet nader onderzocht worden. SKA. Bij het openbare parkeerterrein zal eveneens een veilige oversteek gemaakt moeten worden voor fietsers en voetgangers.

Meer verkeer

In het bezwaarschrift wordt benadrukt dat er in werkelijkheid meer verkeersbewegingen komen dan staat aangegeven in het mobiliteitsplan. De drukte op het terrein zal de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Er zullen bij McDonald’s files ontstaan (o.a. wachtend op de ‘driving lane’ van de MacDrive) waardoor FEBO en Subway (en mogelijk andere winkels) slechter bereikbaar zijn. Bezoekers van de FEBO en Subway kunnen mogelijk niet meer parkeren op het eigen terrein. Dit zal een omzetdaling tot gevolg hebben.

Concluderend stelt SKA Beheer:

Het mobiliteitsplan dat McDonalds heeft opgesteld voldoet op verschillende punten niet aan de door de gemeente Zaanstad gestelde eisen. Een verkeerstrekker als McDonalds dient zich te houden aan de geldende normen, zodat de omgeving zo min mogelijk hinder van de activiteiten ondervindt. Dus voldoende parkeerplaatsen maken volgens geldende normen voorfietsers (e.d.), brommers en motorvoertuigen. En zorgen voor een verkeersveilige situatie op het te bebouwen terrein en de directe omgeving. Het rapport zorgt er nu juist voor dat er in de toekomst problemen ontstaan.

In de Uitvoeringsnota Parkeren van gemeente Zaanstad staat overigens dat een aanvrager van een vergunning er voor kan kiezen een andere berekening te gebruiken. De aanvrager dient dan zelf de onderbouwing aan te dragen waarom de alternatieve berekening voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening, dan wel van een goede leefomgeving. De gemeente maakt de afweging of de onderbouwing wordt geaccepteerd. Met het verlenen van de omgevingsvergunning blijkt dat de gemeente de eigen tool van McDonald’s heeft goedgekeurd.

Adviescommissie afdeling Juridische Zaken

De commissie gaat zicht buigen over het uitgebreide bezwaarschrift. Er volgt een advies aan de burgemeester in de vorm van een conceptbeslissing.

Ontwikkellocatie McDonald’s Wormerveer (mobiliteitsstudie Goudappel)

Lees ook:

Tekst: De Orkaan Redactie, Bron: bezwaarschrift SKA Beheer BV, mobiliteitsstudie Goudappel, hoorzitting Gemeente Zaanstad, Foto: rapport mobiliteitsstudie Goudappel.