De extra stortingen na de gedeeltelijke sluiting van de Amsterdamse afvalbewerker AEB hebben geen gevolgen voor de totale hoeveelheid afval die bij Nauerna gestort wordt of op de sluiting in april 2022.

De afgelopen maanden heeft Afvalzorg in Nauerna twee contracten afgesloten om afval te storten dat door AEB niet verwerkt kan worden. Dit afval is onderdeel van de afgesproken hoeveelheid afval die in Nauerna in 2019 gestort mag worden.

Zaanstad is niet het ‘bevoegd gezag’ bij het verlenen van ontheffingen aan NV Afvalzorg, dat ligt bij de provincie Noord-Holland. Maar de gemeente voelt zich wel verantwoordelijk “als het gaat om de gezondheid van de Zaanse bewoners, mogelijke hinder en goede informatievoorziening.”

Zaanstad wil daarom ook geïnformeerd worden en had afgesproken met Afvalzorg dat ze op de hoogte werden gehouden van nieuwe ontwikkelingen en ontheffingen.

Die afspraak is tot twee keer geschonden volgens Zaanstad. Het college van B&W werd niet op de hoogte gebracht toen op 25 juli aan de Omgevingsdienst het verzoek werd gedaan om ontheffingen te gaan verlenen voor afval dat AEB niet verwerkt kon worden te gaan storten.

Ontheffingen

Ook werd de gemeente niet geïnformeerd over de ontheffing die op 26 juli versneld werd verleend om 10.000 ton afval van Renewi bij Afvalzorg te storten.

Pas nadat Zaanstad over de gebrekkige informatievoorziening had geklaagd trad er verbetering op. Bij de tweede ontheffing werd het college wel vooraf op de hoogte gebracht.

De eerste ontheffing betrof 10.000 ton brandbaar bedrijfsafval van Renewi dat ingezameld afval onder normale omstandigheden laat verbranden door AEB. De ontheffing komt neer op circa 400 ton per week in 2019, 2 à 3 vrachtwagencombinaties per dag.

Maandag 12 augustus is een tweede ontheffing verleend. Deze keer ging het om maximaal 1.000 ton brandbaar afval afkomstig van De Graaf Afval BV uit Purmerend. De ontheffing geldt ook voor 2019.

Zaanstad geeft aan dat er de komende periode mogelijk meer ontheffingen worden verleend.

Slib-depot

Begin augustus is begonnen met de bouw van een depot voor rioolwaterzuiveringsslib aan de Ruigoordweg, tegenover bedrijventerrein Hoogtij en buurtschap Nauerna.

Zaanstad heeft erop gewezen omwonenden en bedrijven actief te informeren over de komst van het depot. Waternet heeft een omgevingsmanager aangesteld die nu nog werkt aan communicatie richting belanghebbenden. Vrijwel onmiddellijk hebben (food)bedrijven in de omgeving van het depot bezwaar aangetekend bij het Havenbedrijf Amsterdam. Mede daardoor zijn de werkzaamheden aan de Ruigoordweg gestaakt. Het slib wordt voorlopig in Terneuzen opgeslagen.

Park

Zaanstad houdt vast aan het recreatiepark dat op de afvalstort moet komen. Het park was al gedeeltelijk aangelegd maar werd in maart van dit jaar gesloten wegens het lekken van percolaat (water vervuild met afvalresten).

Er is nog geen zicht op wanneer het park opnieuw open gaat.