Dorpsruzie Westzaan uitgevochten voor rechter

Rina Schenk en Ingrid Jahn vinden het allemaal heel verdrietig en hadden het liever anders gezien. Maar toch staan ze tegenover elkaar voor de Haarlemse rechter. Daar diende gister een kort geding dat door de Westzaanse Gemeenschap (voorzitter Rina Schenk) tegen de Historische Vereniging Westzaan (voorzitter Ingrid Jahn) is aangespannen.

De WG vindt de ‘afscheiding’ van de HVW onrechtmatig en eist geld, een laptop en een printer terug van de HVW. De HVW van Jahn beschuldigt de WG van Schenk op haar beurt van diefstal van party-tenten. 

Wat begon als een ruzie over concurrerende kerstmarkten in Westzaan, een gestrande mediation en de party-tenten, ontaarde binnen een paar maanden in beschuldigingen van diefstal, verduistering en misbruik van een betaalpas om een bankrekening leeg te halen. Beide partijen dreigden met aangiften en rechtszaken. De WG was net iets eerder. In het kort geding eist ze dat Jahn € 3.800 terugstort die ze van de rekening zou hebben gehaald met de pinpas van de oud-penningmeester (Jahn: “ik ben waarnemend penningmeester”) en ook de printer en laptop inlevert die op kosten van WG zijn aangeschaft.

‘Eenmansactie’

Ook moet de verzelfstandiging van de Historische Vereniging worden teruggedraaid betoogde advocaat Guido Voss die de WG bijstond in de zaak. Dat zou in strijd met de statuten zijn, alleen een algemene ledenvergadering kan daarover beslissen. Dat is in dit geval niet gebeurd, Ingrid Jahn heeft de ‘volledige zelfstandigheid’ zelf afgekondigd via een nieuwsbrief aan leden van de HVW. Jahn: “het besluit is in bestuursvergadering genomen, niet in ledenvergadering.”

Rechter Schotman moet zich buigen over de rechtmatigheid van de afscheiding. En ook over het geld en de spullen. Volgens Jahn heeft de nieuwe vereniging daar recht op, volgens de WG is het hun geld en zijn het hun spullen.

Voss: “De verzelfstandiging is geheel in strijd met de statuten, het gaat om een eenmansactie van Jahn, het is ‘muiterij’. De nieuwe vereniging is geen voortzetting van de oude. Goederen en gelden zijn verduisterd.” Jahn is volgens Voss persoonlijk verantwoordelijk en draait ook op voor de volledige kosten, inclusief die van de advocaat van de WG.

Gerechtigheid

HVW-bestuurslid Hans Lalk zei tijdens de zitting dat het bestuur van de WG als ‘regenten’ optrad en dat er sprake was van ‘betutteling’ op het gebied van vermogen, “na jaren van geharrewar over geld en goederen kijk ik uit naar gerechtigheid.”

Breekpunt is of de (nieuwe) Historische Vereniging eigenlijk had mogen worden opgericht. De vereniging is inmiddels officieel aangemeld bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Maar volgens advocaat Voss schrijven de statuten van de WG voor dat een verzelfstandiging door de leden in een algemene ledenvergadering moet worden goedgekeurd. Eigenlijk zijn er nu twee HVW’s: de afgescheiden van Jahn en de oude (met een nieuwe voorzitter – die overigens ook niet door een ledenvergadering is benoemd).

De Westzaanse Gemeenschap is een vereniging van zo’n 15 Westzaanse stichtingen, verenigingen en comité’s, maar die paraplu knelt volgens de Historische Vereniging. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze niet zelfstandig subsidies aan kunnen vragen of aan sponsoracties mee kunnen doen.

Of ze zich volledig willen afscheiden is overigens onduidelijk. In de nieuwsbrief die in juni aan leden werd verstuurd werd ‘volledige zelfstandigheid‘ afgekondigd. “Het was duidelijk dat we samen geen toekomst meer hadden” schrijft Jahn. In de nieuwsbrief van juli werd gas teruggenomen: “Wel wil de HVW afdeling blijven van de WG vanwege het stemrecht en verdere invloed op de WG.” Dus toch geen volledige zelfstandigheid.

‘Eigenmachtig optreden’

De uitnodigingen van Jahn voor de ledenvergadering worden volgens Voss: ‘selectief’ verstuurd: “alleen diegenen die aan haar kant staan krijgen de brief.” Rina Schenk en WG-secretaris Nel Zwikker-Buis – beiden lid van de HVW – hebben bijvoorbeeld geen uitnodiging voor de ledenvergadering gehad. 

Eigen geld is niet de enige drijfveer om zelfstandig te worden, ook de persoonlijke animositeit tussen Jahn en Schenk lijkt een belangrijke reden voor de ‘scheiding’. In de mails die rondgestuurd worden en uit de rechtszaak blijkt dat het goed fout zit tussen de dames. Dat wordt bevestigd door oud-bestuurslid Bouke Koopman die de gespannen verhouding tussen Jahn en Schenk als één van de oorzaken voor de breuk ziet. Jahn zou door andere bestuursleden ook ‘eigenmachtig optreden’ worden verweten aldus advocaat Voss.

Koopman staat – ondanks dat hij zich al een paar weken geleden heeft afgemeld als bestuurslid bij Jahn – nog steeds als bestuurslid op de website. Daar zijn ook bestuursleden Huib Jahn (de echtgenoot van Jahn), Hans Lalk (juridisch bestuurslid) en Arthur Breuring (secretaris) te vinden. De functie van penningmeester is vacant. In het officiële uittreksel bij de KvK staan alleen Jahn (voorzitter / interim penningmeester) en Breuring ingeschreven. 

Op 10 augustus doet de rechter uitspraak.


Jahn wil overigens niet alleen Schenk en WG juridisch aanpakken. Ze wil aangifte wegens smaad, laster en de aantasting van haar privacy tegen De Orkaan doen wegens ons bericht over het conflict (zie link hieronder). De politie raadde haar aan eerst bij De Orkaan een klacht in te dienen en als dat niet lukte naar de Raad voor de Journalistiek te stappen. De Orkaan gaat niet rectificeren.

Lees ook: Partytent-vete en ‘verduistering’ in Westzaan

Door Piet Bakker. Bronnen: rechtszaak, dagvaarding, nieuwsbrieven HVW, websites WG en HVW, statuten HVW, inschrijving KvK. Foto: ‘groep Jahn’ verlaat de rechtbank (De Orkaan).

Deel dit artikel:

8 reacties

 • Hans Lalk

  Het verslag is goed geformuleerd. Toch een paar kanttekeningen ter aanvulling.
  Het misverstand tussen partijen is dat de WG meent dat een nieuwe vereniging HVW wordt opgericht. Het gaat om de bestaande HVW waarvan het bestuur een verzelfstandiging wil in gaan met schriftelijke statuten en dan kan beschikken over een eigen bankrekening. De HVW wordt niet onafhankelijk van de WG, maar blijft een afdeling. De WG is in de ogen van het bestuur van de HVW te snel gaan concluderen in plaats van onderling overleg aan te gaan, daar was al een mediationtraject voor ingegaan, waar het bestuur van de WG verstek liet gaan. De WG heeft onverstandig en in strijd met de statuten gehandeld door zelf een nieuwe HVW op te richten en daar vervolgens onder de leden een grote verwarring heeft veroorzaakt. Het zijn onverkwikkelijke ontwikkelingen hadden mijn inziens kunnen worden voorkomen. Overigens ben ik aangemeld bestuurslid en dien ik door de leden van de HVW te worden aangesteld.

  • De Orkaan

   Beste meneer Lalk, het is ongetwijfeld een kanttekening – iedereen heeft daar recht op – maar geen aanvulling.

   Dat de HVW een afdeling van de WG wil blijven bleek juist niet in de rechtszaal, daar waren twee tegenstrijdige opinies over en ook de beide nieuwsbrieven van de HVW spreken elkaar tegen op dit punt zoals in het artikel staat.

   Dat de WG niet mee wilde doen aan de mediation werd ook tegengesproken (het zou juist omgekeerd zijn). En beide clubs beschuldigen de ander van het handelen in strijd met de statuten.

   Afijn, het leek net een rechtszaak (en dat was het natuurlijk ook).

 • sander gest

  leuk he zo,n buurtvereniging…

 • Lies Valentijn

  Wat een gedoe allemaal. Zijn dit volwassen mensen?

 • J.H. Lalk

  Wat de mediation betreft hebben Ingrid en ik een zitting meegedaan. Toen werd ons verteld dat het bestuur van de WG zich inmiddels heeft terug getrokken. Het overige gesteld laat ik voor wat het is.

 • Mari de Boe

  Dit laat helaas zien waarin een groots dorp klein kan zijn.
  Twee ex VVD ers die toch wel even bij een bak koffie de zaak op hadden kunnen lossen?
  Jammer, het zijn twee mensen met liefde voor het dorp.

 • Paula Kannegieter

  Misschien wordt het tijd voor nieuwe voorzitters. Het is heel netjes als de beide partijen zich vrijwillig zouden terugtrekken.

 • Frank Ebing

  Evenals de 2 verslaggevers van De Orkaan was ik bij de zitting aanwezig. Het verslag in De Orkaan gaat voor een belangrijk deel over een nieuwe historische vereniging die zou zijn opgericht. Dit is althans de stelling van advocaat Voss namens de Westzaanse Gemeenschap (WG). Het is nog maar de vraag of de rechter dat ook vindt. Hij zei, dat naar zijn mening de inschrijving van de Historische Vereniging Westzaan (HVW) in het Handelsregister, waarop mr. Voss kennelijk zijn standpunt baseerde, de bestaande situatie weergaf, nl. dat de in 1983 opgerichte HVW nu staat ingeschreven.
  Er is geen nieuwe vereniging opgericht.
  Het is voor bestuurders van een vereniging erg belangrijk dat deze staat ingeschreven, omdat ze anders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden uit rechtshandelingen door hen gedaan. De inschrijving mag men ze dus niet kwalijk nemen. De Historische Vereniging Westzaan heeft 40 jaar lang niet ingeschreven gestaan. En dat is nu rechtgezet. Jammer dat dit aanleiding is geweest voor een groot misverstand, dat weliswaar mede is ontstaan door het voornemen tot verzelfstandiging.
  Verder merkte de rechter nog op dat het om daden gaat die in het kort geding moeten worden beoordeeld, niet om de wederzijdse verwijten en voornemens. Mr. Voss werd verder door de rechter ondubbelzinnig terechtgewezen over zijn opvatting dat de HVW geen rechtsbevoegdheid heeft en geen eigen vermogen kan hebben.
  Dat het niet botert tussen beide besturen wisten we al. Het verslag in De Orkaan gaat hier weer in ruime mate over. Erg vervelend voor de leden van beide verenigingen. De voorgenomen verzelfstandiging heeft de verwarring daarbij alleen maar vergroot.
  Voordat nieuwe stappen worden gezet is het verstandig de uitspraak van de rechter af te wachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *