DZ is ‘afgevallen‘ bij het formatieproces in Zaanstad. Ten onrechte volgens DZ-lijsttrekker en fractievoorzitter Juliëtte Rot.

Volgens Rot leek het erop dat het meteen over personen ging (“Wie van jullie wordt er wethouder?”) en niet over de inhoud. Volgens DZ is er “zonder enige onderbouwing” besloten dat partijen wel of niet deelnemen aan vervolggesprekken.

Hieronder de open brief die zij stuurde aan informateur naar aanleiding van het ‘afscheid’ van Democratisch Zaanstad.


Geachte heer Bijl,

Op dinsdag 29 maart jl. heeft u met Democratisch Zaanstad gesproken in het kader van de informatiefase, met als doel een nieuw college te formeren. Gisteren namen wij kennis van uw bericht ten aanzien van de ‘tussenstap’ waarmee kenbaar gemaakt is dat er verder gesproken zal worden met zes partijen. Tot onze verbazing maakt volgens uw brief Democratisch Zaanstad daarvan vooralsnog geen deel uit. Naar aanleiding daarvan sturen wij u deze open brief, met als doel, duidelijkheid te geven over hoe wij tegen deze tussenstap aan kijken en u, en de door u gekozen partijen, uit te nodigen om ook met ons verder in gesprek te gaan.

Aan het begin van ons gesprek hebben wij de vraag gesteld waarom de gesprekken met de partijen en ons gesprek in het bijzonder, in beslotenheid plaats zouden moeten vinden. De informateur gaf aan dat het zou kunnen gaan over personen en dat deze uitspraken in een ‘veilige omgeving’ gedaan zouden moeten kunnen worden. We gaven aan geen behoefte te hebben om te spreken over personen en ook geen ander verhaal naar buiten toe hebben, dan hetgeen we in dit gesprek ook naar voren brengen. We benoemden dat onze ervaring tot nu toe is, dat eerst gesproken wordt over personen en dan over de (politieke) inhoud. ‘Wie van jullie wordt er wethouder?’ is wat ons betreft niet de eerste vraag die gesteld zou moeten worden. In dat kader spraken we ook de hoop uit dat de inhoudelijk standpunten ‘matrix’ die is opgesteld op basis van alle verkiezingsprogramma’s waardoor de verschillen en overeenkomsten objectief in beeld zijn gebracht, dit keer niet alleen door de shredder gezien zou worden.

We hebben uitgebreid gesproken over de bestuurscultuur en de visie daarover van Democratisch Zaanstad. We hebben daarbij tevens aangegeven dat we daarin ook realistisch zijn en beseffen dat we niet ineens naar een nieuwe manier van besturen kunnen, maar dat daarvoor kleine stappen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de afspraken met de collegepartijen die wij in de vorige bestuursperiode hebben gemaakt. Een voorbeeld dat ook breder toepasbaar kan zijn binnen de gemeenteraad. Daarmee heeft Democratisch Zaanstad laten zien, open te staan voor nieuwe vormen van samenwerking en besturen en daarin ook verantwoordelijkheid wil nemen en dragen.

Ook het werken met wisselende meerderheden binnen de gemeenteraad, maakt dat het college harder moet werken om voorstellen ‘binnen’ te halen, maar creëert tegelijkertijd dat voorstellen niet per se gesteund worden door collegepartijen of afgewezen worden door oppositiepartijen, zien wij als optie om de scheidslijn tussen oppositie en coalitie te vervagen en draagt daarmee bij aan een stabieler gemeentebestuur. Kortom Democratisch Zaanstad heeft haar visie en ideeën met u gedeeld. We hebben daarbij geen blokkades opgeworpen, geen eisen gesteld en een realistisch beeld geschetst waarin we stapjes kunnen zetten om de huidige bestuurscultuur te veranderen. Een verandering die door vrijwel alle partijen als wenselijk gezien wordt. Er wordt immers niet voor niets breed gedragen onderzoek verricht door &Van de Laar naar de samenwerking tussen gemeenteraad, college en organisatie. Wij waren dan ook in de veronderstelling dat we als constructieve gesprekspartner, die bereidt is bestuursverantwoordelijkheid te nemen, verder in het proces betrokken zouden worden.

Het bericht over de ‘tussenstap’ heeft bij ons dan ook verbazing gewekt. Zonder enige onderbouwing waarom partijen wel of niet deelnemen aan vervolggesprekken, wordt per mededeling kenbaar gemaakt welke selectie van partijen ‘door gaan’ naar de volgende ronde.

Zoals gezegd maakt Democratisch Zaanstad daarvan vooralsnog geen deel uit. Democratisch Zaanstad is gegroeid van 3 naar 4 (en bijna 5) zetels en is daarmee een van de winnaars van deze verkiezingen. Wij betreuren het dat op deze manier onze 5927 kiezers zo snel aan de kant worden gezet. We nodigen dan ook graag de initiatief-nemende partij, alsook de overige vijf partijen die genoemd worden als deelnemers aan de vervolggesprekken uit, om ook het vervolggesprek met ons aan te gaan, aan de hand van de niet voor niets opgestelde matrix. Ons gezamenlijke belang moet liggen in een zo goed mogelijk bestuur voor deze gemeente, los van individuen en platte partijpolitiek, in het belang van onze inwoners en ondernemers.

Laat zien dat dat belang voorop staat, dat de gesprekken met andere partijen niet gehouden zijn voor de vorm en een echte meerwaarde zijn, voor een Zaanstad dat ‘beter verdient’.

Resumerend nodigt Democratisch Zaanstad de, in het tussenbericht genoemde partijen, uit om het vervolggesprek ook met ons aan te gaan. Uiteraard zijn wij bereidt om onze brief nader toe te lichten.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, Namens Democratisch Zaanstad,

Juliëtte Esmée Rot.