In het Wormer- en Jisperveld zijn in 2022 veel meer weidevogels geteld dan in het jaar daarvoor: “alle weidevogels lieten een toename zien. Spectaculair was de toename van gele kwikstaart, graspieper en krakeend. Ook kievit, slobeend en tureluur verdubbelden bijna in aantal” aldus Natuurmonumenten.

Ook moerasvogels deden het goed met meer waarnemingen van rietzanger, snor, waterhoen, rietgors en kleine karekiet. Nieuw is de komst van de Cetti’s zanger, een Zuid-Europese soort die zich steeds verder naar het noorden vestigt.

Het Wormer- en Jisperveld doet het goed in vergelijking met andere gebieden in Nederland aldus Natuurmonumenten. Dat zou kunnen komen omdat het beheer specifiek is gericht op weidevogels:

“met bijvoorbeeld een hoog waterniveau, rust en een aangepast beheer van maaien en beweiding, gericht op het ontwikkelen van grasland met veel variatie in structuur, bodemleven, bloemen en kruiden.

Er zijn minder vossen gezien, waardoor de vogels zich veiliger voelen.

En ook het droge voorjaar kan meespelen: misschien broedden vogels aanvankelijk elders en is het eerste legsel mislukt, en hebben ze later in het seizoen een fijne plek gevonden in het Wormer- en Jisperveld.”

Zilte schijnspurrie

Ook is in 2022 een onderzoek naar planten gedaan.

“Het voorkomen van planten vertelt hoe het gaat met de bodem en het water, en bloemen zijn voor insecten een voedselbron. In de Schaalsmeerpolder komen nog steeds bijzondere planten voor die wijzen op het verleden met brak water: bijvoorbeeld echt lepelblad, zilte rus, zilte zegge, melkkruid, schorrenzoutgras, aardbeiklaver en zilte schijnspurrie. Ook heemst doet het goed in het Wormer- en Jisperveld.”

Bomen zijn ongewenst in het weidevogelgebied en het veenmosrietland. In bomen gaan roofvogels broeden en dan voelen de weidevogels zich niet meer veilig. In het veenmosrietland wil je geen verbossing omdat de bijzondere planten dan verdwijnen. Daarom worden boompjes verwijderd (foto boven).

Op 17 maart worden dit seizoen voor het laatst boompjes getrokken: “we kunnen nog wel wat extra handen gebruiken!” Aanmelden kan via de website van Natuurmonumenten.  

Stikstof

Stikstof-neerslag heeft een nadelige invloed op het gebied:

“In de veenmosrietlanden gaat het matig: er zijn zeven soorten veenmos aangetroffen, wat vrij weinig is. De gewenste veenmossoorten zijn nog niet terug of slechts in geringe aantallen aanwezig, terwijl ze vroeger veelvuldig voorkwamen. Stikstofdepositie remt de ontwikkeling van veenmos.

Een ander probleem zijn de invasieve soorten: soorten die woekeren en andere planten geen ruimte geven. Zwarte appelbes en cranberry zijn fors toegenomen ondanks dat er ook veel verwijderd zijn. Beiden worden in verband gebracht met de verstoorde nutriëntenbalans (stikstof en stikstofdepostitie) en verdroging.”

Echte heemst (Althaea officinalis), Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae), Malvales, Tweezaadlobbigen (Magnoliopsida), flora – Wormer- en Jisperveld, Jisp, Zaanstreek en Waterland, Noord-Holland, Nederland, Europa, Wormer- en Jisperveld.

De foto (helemaal boven) van het boompjes trekken is gemaakt door Stefan Muller/ Natuurmonumenten. De foto van heemst is gemaakt door Geurt Besselink.