In het afgelopen broedseizoen zijn er meer grutto’s, tureluurs, slobeenden, kieviten, graspiepers, gele kwikstaarten, veldleeuweriken en scholeksters geteld in het Wormer- en Jisperveld in vergelijking met een soortgelijke inventarisatie uit 2019.

De toename bij de tureluur en kievit wordt ‘spectaculair’ genoemd door gebiedscoördinator Miriam ten Haaf van Natuurmonumenten, hun aantallen zijn bijna verdubbeld. Het aantal graspiepers zelfs meer dan verdubbeld.

Sommige ‘kritische weidevogels’ zijn ook op meer plekken aangetroffen dan in 2019, dat gaat o.a. om de slobeend en wintertaling.

Hans Wondergem, boswachter ecologie van Natuurmonumenten in Noord-Holland Midden, zegt in het persbericht van Natuurmonumenten:

“Het broedseizoen in het Wormer- en Jisperveld is goed verlopen. De laatste telrondes van broedvogelterritoria zitten erop en de eerste resultaten zijn positief. De gegevens die nu beschikbaar zijn geven wel een eerste indruk van de ontwikkeling. En die is heel positief! De specifieke weidevogels zoals de grutto, tureluur, slobeend, kievit en scholekster laten allemaal een behoorlijke toename zien ten opzichte van de inventarisatie uit 2019.”

Natuurmonumenten werkt met de Agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken en agrarische beheerders hard aan het in stand houden en verbeteren van weilanden voor de weidevogels. De broedvogelkartering was een gezamenlijke opdracht van de Provincie Noord-Holland, de Agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken en Natuurmonumenten in het Wormer en Jisperveld. De inventarisatie richtte zich op de weide- en moerasvogels waarvoor dit gebied een belangrijke functie heeft.

Tureluur (Natuurmonumenten)