De Floris Groep op het bedrijventerrein Noorderveld in Wormerveer, maakt zich grote zorgen over de plannen voor het terrein dat pal naast hen ligt: het Meneba fabrieksterrein.

Projectontwikkelaar Waterland Real Estate wil daar woningbouw realiseren. Aanvankelijk zou het om 550 woningen gaan, in de laatste plannen is er sprake van 630. De grond is door de ontwikkelaar van Meneba gekocht.

Zaanstad heeft een miljoen uit het transformatiefonds toegezegd voor de plannen waarvoor in september 2019 een anterieure overeenkomst is getekend.

De projectontwikkelaar heeft een analyseonderzoek ‘milieuzonering’ gedeeld met de Floris Groep waaruit blijkt dat de normen op het gebied van verkeer en geluid “niet verenigbaar zijn met de bedrijfsuitoefening van de Floris Groep en de realisatie van woningbouw.”

Volgens Floris kunnen er conflicten ontstaan bij de vergunningsaanvraag, de bestemmingsplanwijziging, tijdens de bouwperiode en ook als de bewoners daar zijn gaan wonen. Floris staat niet afwijzend tegenover woningbouw op het Meneba-terrein, maar “een economische verantwoorde exploitatie en een daarbij passende toekomstvisie voor de bedrijven van de Floris Groep is van levensbelang.”

Marsroute

Floris wil praten met raadsleden over “de voorgenomen ontwikkeling van het Meneba-terrein en de tot nu gevolgde ‘marsroute’ van Gemeente en projectontwikkelaar.”

Marc Wit van het CDA wil weten waarom Floris niet betrokken is “bij activiteiten ter realisatie van het plan Meneba”. Volgens Wit heeft de ontwikkelaar “zonder overleg, een (niet acceptabele) vaststellingsovereenkomst voorgelegd aan Floris BV.” Als toegift deelt Wit nog een tikje uit:

“Deelt het college de mening dat de belangen van Zaanse ondernemers net zo zwaar wegen als het belang nieuwbouw van woningen?”

UPDATE: Eerder stelde Juliëtte Rot (DZ) technische vragen over Meneba aan B&W. Rot wil de vaststellingsovereenkomst, de anterieure overeenkomst en de onderzoeken van de ontwikkelaar zien. Bovendien vraag ze zich af hoe B&W een stuk Noorddijk (tussen huisnummers 100a en 101) als (brom)fietspad aan kan wijzen, waardoor het volgens de DZ-fractieleider aan de openbaarheid wordt onttrokken. Volgens Rot is dat een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Wethouders Mutluer (wonen) en Breunesse (gebiedsontwikkeling) hebben als reactie een brief aan de raad geschreven: “Het College zal op korte termijn een gesprek voeren met Floris Groep. Daarnaast wordt u via een Raadsinformatiebrief binnenkort uitgebreider geïnformeerd over de stand van zaken rondom het project.”

Lees ook:

Boven op d kaart (liks van het midden) Floris, Meneba is rechts onder, langs de Noorddijk en d Zaa