De afgelopen jaren heeft Zaanstad, jij – ja! Jij! – een hoop subsidie overgehad voor het succesvol maken van de bootverbinding tussen Amsterdam en Zaandam.

Een blik in het verleden, naar vandaag exact 70 jaar terug, leert ons dat ook de generaties voor ons al worstelden met het personenvervoer over water en het verdienmodel.

Misschien zijn hier lessen te leren? Leuk zomerreces leesvoer voor de Zaanse raad?

Weinig animo voor tochtje per Alkmaar Packet

In de algemene vergadering van de „Alkmaar Packet” werd over de gang van zaken in het bedrijf weinig optimistisch gesproken. Het passagiersvervoer geeft reden tot ernstige bezorgdheid. De directie wil trachten in de komende winter met kleine bootjes die gehuurd zullen worden een halfuurdienst tussen Amsterdam en Zaandam ln het leven te roepen. De ligplaats voor deze bootjes zou vóór het station moeten zijn en niet aan de achterkant, waar momenteel de steigers van het bedrijf zijn en welke plaats weinig in het oog valt. Mocht ook deze poging geen succes opleveren, dan zal men als laatste poging een grondige tariefsverlaging onder ogen zien. Als men dan nog niet slaagt om de Inkomsten op te voeren, rest slechts liquidatie van de onderneming. Volgens de voorzitter schijnt er momenteel bij het publiek weinig animo voor een boottochtje te bestaan.

Als ongunstig werkende factoren voor het bedrijf meent de directie te kunnen noemen de aanwezigheid van Schiphol en het Bosplan vlak bij Amsterdam. Dat ondanks de ongunstige gang van zaken de directie nog niet moedeloos is, moge blijken uit de omstandigheid dat het bedrijf nog steeds functioneert. Naar vermogen zal zeer zeker iedere gelegenheid om het publiek op het bedrijf te attenderen worden aangegrepen. Desgevraagd, deelde de voorzitter mede, dat — naar het zich laat aanzien — ook over 1949 geen dividend zal worden uitgekeerd. De vordering van de Alkmaar Packet op de Nederlandsche Beurtvaartunie is, als gevolg van gerezen geschillen, nog niet definitief vastgesteld. Naar schatting bedraagt deze vordering f 20.000. Als arbiter in het geschil fungeert prof. mr. Hellema.

Het goederenvervoer is na Augustus 1947 sterk naar beneden gegaan. De dienst op IJmuiden is doorgaans zeer slecht bezet. De dienst op Alkmaar gaat nog enigszins. Een der aanwezige aandeelhouders had ernstige bezwaren tegen de gevolgde afschrijvingspolitiek en drong tevens aan op het tijdig treffen van maatregelen, daar de aandeelhouders niet langer kunnen aanzien dat hun geld zo langzamerhand geheel wordt opgesoupeerd. De boekwaarde van de vier nog in bezit zijnde schepen bedraagt na de afschrijvingen over 1948 in totaal f80.000,-

De foto boven komt uit het onvolprezen archief van Zaanstad. Wij hebben hem ietwat opgehaald door hem door de colourise-machine te gooien.