Vlak voor de sluitingsdatum besloot de POV in Wormerland toch mee te doen aan de verkiezingen. Maar zonder partner VLW. Eerder wad gezamenlijk besloten niet mee te doen.

VLW-voorman Ronald Hendriks stuurde onderstaande brief naar de raadsleden en B&W van Wormerland. Hij noemt de actie van zijn fractiegenoten ”onfatsoenlijk en respectloos”.

Hendriks zal de laatste maand van deze raadsperiode als aparte VLW-fractie optreden. De POV heeft volgens hem nu 4 raadsleden, dus Ali Smit-de Ridder en Kick Luttik zijn niet meer welkom.


De brief van Hendriks:

Met ingang van 16 december 2020 konden de besturen van de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) en de Vereniging Liberaal Wormerland (VLW) bekend maken dat zij besloten hadden om hun respectievelijke fracties samen te voegen tot de nieuwe fractie POV/VLW. Deze samenwerking betrof alleen de fracties, de partijen POV en VLW bleven binnen deze samenwerking voortbestaan als zelfstandige partijen.

Op verzoek van de zittende fractievoorzitter werd afgesproken dat hij het voorzitterschap van de fractie zou continueren tot aan het einde van de geldende raadsperiode, waarna een nieuwe fractievoorzitter zou worden benoemd.

Een belangrijke reden voor deze samenvoeging betrof de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 waarbij de twee eerdere zelfstandige, lokaal georiënteerde fracties mogelijk gezamenlijk zouden kunnen gaan optreden binnen een nieuw gekozen gemeenteraad. E.e.a. was mogelijk op grond van de Kieswet.

Medio 2021 startten de besturen van de POV en VLW met de voorbereidingen ten behoeve van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zittende raadsleden, burgerraadsleden, alsmede ondersteunende fractieleden werden gevraagd of zij als kandidaat-raadslid aan deze verkiezingen wilden deelnemen, het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026 werd geschreven en voor goedkeuring aan de achterbannen van POV en VLW voorgelegd, er werd een heldere verkiezingsbrochure opgesteld en er werd een concept groslijst samengesteld, waarbij rekening werd gehouden met een eerlijke verdeling van plaatsen op die groslijst tussen de respectievelijke raadsleden van beide partijen.

Na het zomerreces van de raad in 2021 gaf de beoogde nieuwe fractievoorzitter aan dat hij de invulling van zijn taak als raadslid/fractievoorzitter niet goed kon combineren met zijn verplichtingen jegens diens werkgever. De overige kandidaat-raadsleden gaven eveneens aan de taak van fractievoorzitter niet te ambiëren. Hierop hebben bestuursleden van de POV en VLW een gesprek gevoerd met de beoogde nieuwe fractievoorzitter teneinde een oplossing te vinden voor het ontstane probleem van de “personele bezetting” binnen de nieuwe fractie.

Afgesproken werd dat de zittende fractievoorzitter voor een periode van één jaar na de verkiezingen van maart 2022 de beoogde fractievoorzitter zou gaan ondersteunen en waarnemen.

Kort daarop werden de besturen van POV en VLW echter op de hoogte gebracht dat de periode van één jaar te kort zou zijn voor de nieuwe fractievoorzitter in verband met diens verplichtingen jegens zijn werkgever en dat er van moest worden uitgegaan dat deze periode verlengd zou moeten worden tot twee jaar. Ook hiervoor werd een oplossing gevonden, waarbij de andere kandidaat-raadsleden werden gevraagd het takenpakket van de zittende fractievoorzitter te verlichtingen omdat hij, vanwege zijn gezondheid, zich niet kon veroorloven op de “oude voet” verder te gaan met het aansturen, begeleiden en ondersteunen van de andere raadsleden in combinatie met de overige, eigen werkzaamheden van een raadslid gecombineerd met het voorzitterschap van de fractie. Het werk binnen de fractie moest ook beter verdeeld worden en alle raadsleden zouden meer zelfstandig hun taken moeten voorbereiden en uitvoeren.

Na een overleg tussen de huidige en nieuw beoogde fractievoorzitter eind oktober 2021 vond er op  9 november 2021 opnieuw een overleg plaats tussen beiden. Tijdens dit laatste overleg werd duidelijk dat de betrokkene toch niet opteerde voor het fractievoorzitterschap. Besloten werd de achterbannen van POV en VLW hiervan op de hoogte te brengen. Na een tweetal overleggen werd tenslotte medio december 2021 besloten om niet meer aan de verkiezingen deel te nemen. Ook werd besloten dat de besturen van POV en VLW gezamenlijk een persmoment zouden organiseren om e.e.a. ook publiekelijk bekend te kunnen maken en om de fractievoorzitters + burgemeester en griffie op de hoogte te brengen van het unaniem genomen besluit om niet meer aan de verkiezingen deel te nemen. Het persmoment vond plaats op 28 december 2021, waarna er informatie werd verstrekt via het NHD, Dagblad Zaanstreek en via de website van De Orkaan.

Begin januari 2022 werd ik door een bestuurslid van de POV op de hoogte gebracht dat het bestuur van die partij alsnog besloten had om wel met de gemeenteraadsverkiezingen mee te zullen gaan doen. Ik heb daar kennis van genomen, immers ik had bij dat besluit geen enkele bemoeienis en betrokkenheid en ik kan daarover geen uitspraak doen omdat de POV natuurlijk zelf het recht heeft op haar eigen beslissingen. VLW gaat daar niet over. Wel is aangegeven dat de POV bij haar beslissing mij of de VLW buiten die beslissing moest houden. Wij hadden hier niets mee te maken!

Die toezegging werd mij gedaan en daarmee was de kous af.

Een paar dagen later werd ik opnieuw benaderd door een bestuurslid van de POV met de vraag of zij contact mochten opnemen met de raadsleden van de VLW. Ook hier gaf ik aan dat ik niet kon of mocht voorschrijven wie wel of niet gebeld kon worden. Daar ga ik niet over!

De volgende dag werd ik opnieuw gebeld met de mededeling dat de raadsleden, mevrouw Smit-de Ridder en de heer Luttik, hadden aangegeven voor de POV aan de verkiezingen te willen en zullen meedoen. Beide raadsleden hebben mij zelf, maar ook niet onze burgerraadsleden en steunleden  hiervan niet op de hoogte gebracht tot ik op 2 februari via de website van De Orkaan de bevestiging zag dat zij inderdaad zich bij de POV hadden aangesloten. Ook het recht om dit te besluiten zal ik hen niet ontzeggen, maar wat ik wel betreur en waarin ik zeer teleurgesteld ben is het feit dat ik na 12 jaar voor hen altijd klaar te hebben gestaan, hen heb ondersteund en activiteiten voor hen heb verricht, zij nu niet het respect en fatsoen hebben opgebracht om mij en mijn overige fractiegenoten daags na hun beslissing op de hoogte te brengen. Ik neem hen dat bijzonder kwalijk en ik vind dat ik, alsmede mijn partij, een dergelijke onfatsoenlijke en respectloze benadering van de twee genoemde raadsleden niet heb verdiend.

Gelet op de geschetste gebeurtenissen zal het duidelijk zijn dat er geen sprake meer kan zijn van een gecombineerde fractie POV/VLW en dat de ex-raadsleden van VLW, als gevolg van hun eigen beslissingen ook niet meer kunnen optreden namens de VLW.

Dit betekent dat in de laatste maand van deze raadsperiode weer een aparte raadsfractie van de POV is ontstaan met in totaal 4 raadsleden en een aparte fractie VLW met in totaal 1 raadslid en een burgerraadslid.

Gisteren, 3 februari heeft mevrouw Smit-de Ridder contact met mij gezocht, maar dat contact is door mij geweigerd omdat het daarvoor nu te laat is en het eerder had moeten plaatsvinden en niet na het verschijnen van een publicatie in de media.

Het leek mij correct om u met deze uitgebreide reactie goed geïnformeerd te hebben.

Namens de Vereniging Liberaal Wormerland

Ronald Hendriks


Foto boven: Links boven Alie Smit-De Ridder, daaronder Carmen Ton-Betjes, midden Ronald Hendriks, rechts boven: Kick Luttik, rechts onder: Maarten Haalboom.