Medio februari 2021 meldde wethouder Hans Krieger dat er geen claims waren binnengekomen van bouwer HSB over de misgelopen bouw van 120 woningen op het Overtuinen-terrein waar de Europese School moet komen.

Uit onlangs openbaar gemaakte geheime stukken over de Europese School blijkt nu dat Zaanstad wel rekening met zo’n claim houdt, en ook geen misselijke: ruim € 2 miljoen. Daarnaast krijgt HSB een ‘vergoeding plankosten’ van € 300.000 van Zaanstad.

Die vergoeding zit in de begroting die naar het ministerie van OCW is gestuurd, en drukt volgens Zaanstad niet op de begroting van de gemeente. Dat de claim van ruim € 2 miljoen doorgaat wordt op 50 procent geschat.

Zaanstad gaat er trouwens vanuit dat die claim niet gehonoreerd gaat worden, er zou immers geen contract met HSB zijn, maar er was wel, zo zei Krieger eerder “de verwachting gewekt dat ze daar kunnen bouwen.”

Claim

In december 2020 stelde Perry van der Velde (POV) vragen over een mogelijke HSB-claim, het antwoord van Zaanstad:

“De gemeente is in gesprek met HSB. Er worden afspraken gemaakt over het scenario waarbij Zaanstad het bid wint en de Europese School kiest voor locatie op Overtuinen B. De financiële gevolgen worden opgenomen in de bieding aan het Ministerie van OCW en zal niet op de begroting van Zaanstad drukken.”

Uit recent openbaar gemaakte stukken blijkt dat er met HSB nog geen overeenstemming is bereikt over de ‘Vergoeding gederfde ontwikkel- en realisatiewinst’. Zaanstad stelt dus dat er geen basis voor een dergelijke vergoeding is: “er ligt geen getekend contract met HSB en er is geen overeenstemming over wezenlijke delen van een concept”.

Financiële vergoeding

Maar toch wil ze HSB tegemoet komen, door meer huizen in de rest van het gebied Overtuinen te laten bouwen (hoogbouw, ‘verdichting’); eventueel aanbieden van een alternatieve ontwikkellocatie (dus ergens anders een bouwplan gunnen) “en/of het bieden van een nader te bepalen financiële vergoeding”.

Die laatste passage is opmerkelijk, HSB zou dus geen poot hebben om op te staan, maar Zaanstad overweegt wel een financiële vergoeding. De € 2.057.000 is “opgenomen in de financiële bieding” als risico.

Dat een deel van de ‘subsidie Woningbouwimpuls’ zou moeten teruggestort omdat Zaanstad minder woningen bouwt, wordt door de gemeente als ‘niet reëel’ gezien.

De koopsom voor het terrein – voor rekening van OCW – is ruim € 6,5 miljoen en kan dus € 2 miljoen hoger uitvallen.

Hier ons dossier over de Europese School.