Vergunning biomassacentrale Olam ‘positief geweigerd’ (mag dus doorgaan)

Cacao-verwerker Olam heeft voor de nieuwe biomassacentrale een vergunning aangevraagd. Die is geweigerd door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Maar dat is goed nieuws voor Olam, de biomassacentrale kan gewoon in gebruik worden genomen omdat er helemaal geen vergunning nodig is voor het project.

De volledige tekst:

“De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord maakt namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bekend dat zij op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een vergunning te weigeren aan Olam Cocoa B.V. voor de ingebruikname van een biomassacentrale en voor de wijziging en exploitatie van de gehele inrichting aan de Stationsweg 76 te Koog aan de Zaan, omdat er op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming geen vergunning nodig is voor het project.”

Maar waarom niet?

Intern salderen

In een brief aan mensen die eerder bezwaar maakten schrijft de Omgevingsdienst:

“De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 januari 20212 uitgesproken dat als gevolg van de wetswijziging van de Wnb van 1 januari 2020, bij intern salderen geen vergunningplicht geldt.

Als de bedrijfsvoering zodanig wordt aangepast of gewijzigd dat er niet méér stikstofneerslag neerslaat dan op grond van een vergunning al was toegestaan, heet dat intern salderen. De aanvraag van Olam voor een vergunning is gebaseerd op intern salderen.

De aanvraag van Olam past binnen de vergunningen waaraan de wijzigingen voor stikstof worden getoetst en er is geen sprake van een toename van stikstofuitstoot. Omdat het afgeven van een vergunning op grond van de Wnb bij intern salderen niet nodig is, zijn wij genoodzaakt de vergunningaanvraag ‘positief te weigeren’.”

Cacaodoppen

In de biomassacentrale zullen eigen grondstoffen (lege cacaodoppen) worden gebruikt en volgens gegevens van Omgevingsdienst Noordzeekanaal zal er een halvering van het aardgasgebruik zijn en wordt “voldaan aan emissienormen stof, NOx en SOx”, de uitstoot van stikstof in vergelijking een ‘aardgasgestookte stoominstallatie’ wordt lager. Er is wel een ‘lichte toename emissie stof t.o.v. aardgasgestookte stoominstallatie’.

De vergunningaanvraag had betrekking op de Natura 2000-gebieden ‘Polder Westzaan’, ‘Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder’ en ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’ aldus de Omgevingsdienst.

Zienswijzen

Mensen die het niet met deze vergunning eens zijn, kunnen opzien een zienswijze indienen

In de komende zes weken “kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking.”

Foto: Petra Hoogkamer

Deel dit artikel:

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *