De Ecologische Autoriteit stelt in rapporten over de polder Westzaan en Oostzanerveld & Twiske dat “verslechtering niet valt uit te sluiten” en raadt aan om “de maatregelen waarvan zeker is dat die beslist nodig zijn, en waarvan de ecologische risico’s gering tot nihil zijn, spoedig uit te voeren.”

De Ecologische Autoriteit is een jaar geleden begonnen onafhankelijk ecologisch adviseur voor het Rijk en de provincies. Onlangs bracht ze rapporten uit over de ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske’ en ‘Polder Westzaan’.

In de rapporten beoordeelt de Autoriteit de Natuurdoelanalyses voor de beide natuurgebieden van de Provincie Noord-Holland.

In de gebieden is sprake van “(te) intensieve landbouw”, te hoge “concentraties stikstof, fosfaat en sulfaat”, “vervuiling met meststoffen”, een matige kwaliteit van het water, “verzoeting, verzuring en verdroging”.

De Autoriteit vindt dat “om op langere termijn verslechtering te voorkomen en de instandhoudingsdoelen te behalen zijn volgens de NDA [Natuurdoelanalyse] aanvullende (systeem)maatregelen nodig.”

Voor beide gebieden zou ‘verbrakking’ en verhoging van het waterpeil een optie zijn.

De volledige rapporten zijn hier te downloaden.

Door Piet Bakker, bron: rapporten van de website van de Ecologische Autoriteit. Foto: De Orkaan (polder Westzaan).