Dat ‘burenoverleg’ bij de nieuwbouwplannen voor de voormalige sportvelden Provily en Slibkuil (Eilanden van Hain) rust zou brengen, is een illusie gebleken.

De bewonerscommissie die ook meedeed aan het burenoverleg, heeft per brief aan de gemeenteraad laten weten geen enkel vertrouwen te hebben in een goede afloop van het overleg met ontwikkelaar AM.

Het belangrijkste struikelblok: de ontsluiting van de wijk. AM wilde dat via een nieuwe Sportlaan realiseren maar dat bleek later technisch onmogelijk. De bewonerscommissie verwijt de verkeersdeskundige van de gemeente Zaanstad ‘mee te buigen’ met AM waardoor de ontsluiting via het bestaande wegennet zal plaatsvinden:

“iets wat alleen al op basis van vooronderzoek tot grote verkeers- en milieuproblemen leidt op tal van belangrijke plekken in Krommenie. Zo dreigt niet voor de eerste keer een woonwijk in Zaanstad te worden aangelegd zonder een passende ontsluiting.”

De bewonerscommissie nam ook deel aan het eerste ‘participatie-traject’ dat volgens hen desastreus verliep omdat in het bouwplan onvoldoende rekening werd gehouden met de belangen van de huidige bewoners. Wethouder Krieger zou op 22 mei 2019 tegenover de bewonerscommissie hebben toegegeven “dat de gemeente Zaanstad inzake dit participatieproces had gefaald.”

De belofte van Krieger dat de geschonden vertrouwensrelatie hersteld zou worden is volgens de commissie niet ingelost:

“Tot onze grote teleurstelling heeft hij hierin ook gefaald en heeft hij het participatieproces bij gebrek aan competenties van gemeentezijde in handen gelegd van het communicatiebureau Beaumont, een door AM gehuurd en betaald bureau. Een doorzichtige poging om ons als bewonerscommissie buiten spel te zetten.”

Murw gebeukt

Onder leiding van Beaumont werden vijf bijeenkomsten met bewoners gehouden (in vaak wisselende samenstelling en aan het eind wel oplopend tot zo’n 40 personen volgens de bewonerscommissie).

Inleiders van Zaanstad en projectleiders van AM lichtten onderwerpen toe, waarna de mening van de bewoners werd gevraagd

“Dit leidde niet tot een opbouw van vertrouwen. In tegendeel per vergadering kreeg de gevoelsstemming van de bewoners een steeds vijandiger karakter. Men voelde zich niet gehoord vooral door de houding van AM om ook maar een millimeter te bewegen, kreeg men het gevoel murw gebeukt te worden.”

Het concept eindadvies is volgens de bewonerscommissie:

“geen advies, maar een samenraapsel van meningen, opmerkingen, stellingen waaruit op dit moment geen enkele, maar dan ook geen enkele conclusie kan worden getrokken (…). Het is een black box waarvan de uitkomst niet vast staat.

De commissie vreest dat de gemeente niet opgewassen is tegen de denkkracht van projectontwikkelaar AM, en dat AM “koste wat het kost het eigen plan wil doorzetten zonder daarbij de belangen van de huidige bewoners mee te wegen.”

Beaumont: ‘open sfeer’

Wat niet in de brief staat is dat de deelnemers aan het burenoverleg kennelijk geen alternatieven hebben aangedragen die breed werden gedragen. Daarmee heeft AM een vrijbrief gekregen om uit de vele ideeën die te kiezen die ze het beste uitkomt.

Beaumont heeft een nieuwsbrief in de buurt verspreid waarin de omwonenden bijgepraat worden. Hun analyse is een geheel andere:

“De gesprekken verliepen in een open sfeer. Bewoners deelden hun zorgen, maar er was ook begrip voor elkaars standpunten. (…) AM en gemeente gaan aan de slag met de adviezen uit het burenoverleg. Er is ruimte voor aanpassingen, maar niet alles kan.”

Medio 2020 moet Zaanstad een beslissing nemen. In het najaar van 2021 moet de bouw beginnen. De oplevering is tussen eind 2022 en begin 2024.

Juliëtte Rot van DZ heeft inmiddels vragen over de affaire gesteld, ze wil onder meer weten of de beloofde evaluatie over de participatie al beschikbaar is.