100 jaar geleden: EEN VLAGGENKWESTIE TE WORMERVEER

Burgemeester contra wethouder WORMERVEER, 1 Sept.  Verleden jaar werd in een zitting van den gemeenteraad besloten om op den verjaardag der koningin de vlag (zonder wimpel) op het gemeentehuis uit te steken. Gisteren bestond echter tussen burgemeester en wethouders verschil van mening over de al of niet geldigheid van dat besluit. Op last van den burgemeester, die van gevoelen was, […]

» Lees meer

100 jaar geleden: Samenvoeging van Zaansche gemeenten

Op uitnodiging van B. en W. van Zaandam werd daar enigen tijd geleden een conferentie gehouden van de dagelijkse besturen der verschillende gemeenten uit de Zaanstreek, inzake samenvoeging van Zaansche gemeenten. Besloten werd de betrokken gemeenteraden over deze plannen uitspraak te laten doen. De gemeenteraad van Westzaan heeft zich tegen samenvoeging met Zaansche gemeenten verklaard. In den gemeenteraad van Oostzaan […]

» Lees meer

100 jaar geleden: Zeilen (noodlottig)

In verband met het noodlottig ongeval op het Kaager Meer, waarbij de heer W. Tip van Westzaan, die vicepresident der Zaanlandsche Zeilvereeniging was, om het leven kwam, waren de leden dezer vereeniging tegen gisteravond (Zaterdag) in buitengewone vergadering bijeengeroepen, om te beslissen over de vraag, of de uitgeschreven nationale en onderlinge wedstrijden op het Alkmaarder Meer op 14 en 15 […]

» Lees meer

100 jaar geleden: Alweer vleeschvergiftiging!

Het vleescheten schijnt hoe langer hoe gevaarlijker te worden. Zelfs in de groote steden, waarin abattoirs bestaan, en bij zogenaamde groote slagers — dat is te Utrecht gebleken — kan men daarvan onaangename gevolgen ondervinden. Werden onlangs te Wormerveer niet minder dan 4 personen het slachtoffer van het nuttigen van bedorven vleesch, thans hebben zich weer te Bergen bij een […]

» Lees meer

100 jaar geleden: Uit de Rechtszaal (Wild West aan de Zaan)

Een dreigbriefschrijver, die zich In zijn woning verschanste… HAARLEM, 5 Aug. — De Haarlemsche rechtbank heeft heden de zaken behandeld tegen H. J. S., oud 53 jaar, die beschuldigd werd een dreigbrief te hebben geschreven aan mevrouw de wed. C. Poel—van der Stadt te Zaandam. Beklaagde verklaarde niet het plan te hebben gehad om deze dame te dooden. Alleen was […]

» Lees meer

100 jaar geleden: Overvloedige vischvangst

In de Achterzaan te Zaandam deed zich Donderdag het verschijnsel voor, dat een groote menigte visch van allerlei soort—spiering, baars, voorn, aal, enz. aan de oppervlakte kwam, zoodat men ze slechts voor het grijpen had. Hiervan werd dan ook veelvuldig gebruik gemaakt. Langs de beide oevers van de Zaan zag het zwart van gelegenheidsvisschers, die gewapend met schepnet en emmer […]

» Lees meer