Windmolen-WOB van POV en PVV – update

Volgens de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland zijn de plannen voor windmolens aan de Noorder IJplas alleen nog maar ‘plannen’ en staat er niets vast.

Harrie van der Laan (POV) en Peter van Haasen (PVV) vrezen dat “de besluitvorming al achter de rug is” en willen van Zaanstad alle stukken zien die betrekking hebben op de plaatsing van windmolens aan de rand van Zaandam, vlak bij de Achtersluispolder, een plek waar in de toekomst o.a. woningbouw moet komen.

Om daarachter te komen hebben ze een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) ingediend. Ze willen alle documentatie die bij Zaanstad ligt rondom de plaatsing van windmolens aan de grenzen van Zaanstad, “waaronder mailwisselingen, gespreksverslagen, sms’jes, WhatsApp berichten, telefoon verslagen, brieven, rapportages, en alle andere mogelijke verslagen”. Het gaat o.a. om communicatie tussen de ambtelijke organisaties en portefeuillehouders (wethouders, gedeputeerden) van Zaanstad, Amsterdam en de provincie.

“relatief veel potentieel gehinderden”

Formeel is er wel een intentieovereenkomst getekend maar nog geen omgevingsvergunning aangevraagd. In Amsterdam waar gezocht wordt naar meerdere plekken voor windmolens, is dit terrein al wel uitverkoren: “het industrieterrein langs de Noordelijke IJ-plas [is] de meest geschikte locatie” die in 2012 al zou zijn ‘aangewezen’.

Wat er precies komt is nog onduidelijk. Volgens stukken gaat het om 3 à 5 windturbines, volgens Van der Laan en Van Haasen gaat het om ‘ongeveer 6’ molens. Zij gaan uit van maximaal 200 meter hoog, elders wordt over 180 meter gesproken en ook over 146 meter (i.v.m. aanvliegroutes van Schiphol).

In de plannen wordt overigens de bouw op deze plek niet als probleemloos gezien, “aandachtspunt is afstand tot beoogde woningbouw locaties” volgens de MER Addendum Wind op Land van de Anthea Group (augustus 2021), er zijn daar ook “relatief veel potentieel gehinderden” (1.619).

UPDATE: Raadsinformatiebrief

Wethouder Annette Baerveldt (D66) liet gister een Raadsinformatiebrief verschijnen waarin gepleit wordt om het gebied ‘Noorder IJ-plas & Cornelis Douwesterrein’ te vergelijken met alle Amsterdamse plekken waar windmolens zouden kunnen komen. Nu wordt in de plannen al ingezoomd op dat gebied omdat het in de Windvisie 2012 aangewezen is als zoekgebied. Eigenlijk vraagt Zaanstad bij de Noorder IJ-plas om dat te vergelijken met andere gebieden en er niet al vanuit te gaan dat dit gebied bij voorbaat geschikt is.

Ook wil de gemeente “beter inzicht in impact van hogere turbines op ruimtelijke ontwikkelingen en leefbaarheid in Zaanstad en met name de transformatie van de Achtersluispolder”. Daarnaast lijkt Zaanstad aan te sturen op windmolen (als die er al komen) van maximaal 146 tiphoogte (of lager) vanwege de aanvliegroutes van Schiphol: “Dit alternatief zou in de MER moeten worden onderzocht.” Ook het aantal van drie waarvan nu wordt uitgegaan, zou kunnen worden aangepast.

Funest

Plannen voor vijf windturbines met een tiphoogte van 150 meter of drie met een tiphoogte 200 meter kunnen ‘funest’ voor woningbouw Zaanstad zijn aldus de zienswijze:

“Onze grote zorgen zijn dan ook dat maximaal ruimte wordt geboden aan de windturbines, waardoor de volledige toekomstige ontwikkeling van de Achtersluispolder tot woon-werklocatie niet door kan gaan en de leefbaarheid onder druk komt te staan. Dat scenario is funest voor de door Amsterdam en Zaanstad breed gedragen ontwikkeling van ZaanIJ en de enorme opgave die er vanuit de MRA voor dit gebied ligt vanuit de MRA Verstedelijkingsstrategie.”

Deel dit artikel:

Een reactie

  • Harry Bleeker

    Aansluitend op dit artikel is ook in buurgemeente Oostzaan grote vrees omtrent de plannen tot plaatsing van de windturbines. De gemeenteraad heeft zich unaniem uitgesproken tegen de plaatsing van de windturbines. Daarnaast is de groep Windalarm Oostzaan actief om omwonenden te informeren over de consequenties. Niet alleen de afstand tussen windturbines en woningbouw, maar zeker ook laagfrequent geluid, zuigende werking ten aanzien van fijnstof en uitlaatgassen en het landschap ontsierende aspect worden zeker benoemd. Tenslotte zijn wij zeer ontstemd over de gang van zaken waarbij Amsterdam absoluut geen rekening houdt met buurgemeenten die opgezadeld worden met de nadelige aspecten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *